Дигитализация и образование: иновативност, креативност и интеркултурност

Заглавие: Дигитализация и образование: иновативност, креативност и интеркултурност

Автор: Данаил Данов

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-5004-0

Година: 2020

Настоящият труд поставя на фокус все по-нарастващото значение на новия тип умения и компетенции на обучаемите като част от същността на образованието на ХХ век. Подобряването им – като цел – все повече и повече се превръща в ключов компонент от дейността на изследователи, представители на социалната теория, IT специалисти и политици по целия свят в опита им да гарантират способността на хората по-пълноценно да участват във всички сфери на съвременния живот. В този смисъл трудът е част от обществената дискусия за новия тип образование, за чието успешно прилагане е необходима яснота относно същността, тенденциите и възможностите, които то разкрива, както и за моделите, по които това образование може и следва да бъде прилагано.