Педагогика на ефективната комуникация – новите технологии като алтернатива на традиционното обучение

Заглавие: Педагогика на ефективната комуникация – новите технологии като алтернатива на традиционното обучение
Автор: Данаил Данов
Издателство: Полис
ISBN: 978-954-796-038-1
Година: 2011

Книгата има за цел да докаже значимостта на ефективната комуникация като основна предпоставка за успешното обучение на базата на развитие на компетентността за общуване и активното прилагане на средствата на цифровизацията. Направен е съпоставителен анализ на обучението като сечение на два паралелни процеса – на преподаване и на учене, – и двата, поставени в пряка зависимост от прилагането на съвременните информационни и комуникационни технологии. Представен е и конкретен модел на обучение, активно използващ новите технологии, апробиран сред няколкостотин обучаеми, представители на различните степени на образованието. В книгата са предложени множество примери и доказателства за необходимостта от коренна промяна на образованието, в което доминира разширената образователна среда, основана на ефективна комуникация и използване на дигитални средства.