Теоретични аспекти и приложни изследвания по медийна педагогика

Заглавие: Теоретични аспекти и приложни изследвания по медийна педагогика

Съставител и научен редактор: Данаил Данов

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

 ISBN: 978-954-07-4960-0

Година: 2020

Книгата – колективна монография, е израз на общото желание на преподаватели и докторанти по медийна педагогика да предложат нови посоки и тенденции за развитие в това изследователско поле. Обединява ги стремежът да посочат някои от причините, поради които през последното десетилетие медийната грамотност и медийната педагогика откриват нови перспективи за възпитание, педагогическо взаимодействие,  учене и преподаване.

Сборникът включва три статии на Д. Данов: „Медийна грамотност и медийна педагогика – взаимовръзка и точки на пресичане”, „Медийната педагогика в контекста на изискванията на Европейския съюз за развитие на медийната грамотност” и „Поглед към образованието на бъдещето”.  Първата разглежда развитието и взаимовръзката между медийната педагогика като наука и медийната грамотност като ключова компетентност, необходима за нормалното съществуване на всеки съвременен човек. Втората статия прави преглед на изискванията на Европейския съюз в областта на развитието на медийната грамотност, произтичащи от непрестанния бум на дигиталните технологии и средства в глобален мащаб. Докато третата статия е своеобразно заключение на сборника, отправящо поглед към образованието на бъдещето, и по-точно към новата образователна парадигма, следствие на дигитализацията като социокултурен феномен.