Педагогическото взаимодействие.  Иновационен модел за изграждане  на единна социално-педагогическа система „детска градина – училище“

Заглавие: Педагогическото взаимодействие.  Иновационен модел за изграждане  на единна социално-педагогическа система „детска градина – училище“

Автор: Димитър Гюров

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-3085-1

Година: 2010

Хабилитационният труд е част от авторитетната за Алма Матер „Университетска библиотека“ под № 462. Той е в обем от 516 страници, структуриран в увод, шест глави, заключение, приложения и литература. Представени са приоритетите на образованието като подготовка на студенти за педагози във ФНПП (днес ФНОИ). Съдържателният анализ е фокусиран върху програмната документация за приемствеността между образователните институции детска градина и начално училище и функциите на ориентирането в света като процес на социални перспективи на подрастващите в европейското пространство за: самоутвърждаване, изграждане на екологична култура, интеркултурно възпитание, индивидуален и групов просперитет. Социалната и природната среда се характеризират като център за интеркултурно приобщаване на общности чрез ориентирането в чужди култури и чрез интегрирането им в официалната за страната езикова среда.

Представени са изследователските принципни, съдържателни и технологични параметри на авторския иновационен модел при взаимодействието „дете – среда“ в детската градина и в началното училище за интегрирането на адаптивно образователното пространство. Проверяват се чрез четири хипотези образователните шансове за ключови квалификации при прехода в училище и интеракция в експериментално четиригодишно формиращо проучване по прилагането на разработения иновационен модел. Задават се функциите на направлението ориентиране в света в неговите интегрирани варианти на природен и на социален свят и квалификационната дейност на университета като гарант за качество на педагогическото образование. Доказват се експериментално в серии от постижения на децата и на студентите компетенции на етапите на  емпиричните, рефлексивните, аксиологичните и афективно-експресивните технологии на взаимодействие. На основата на авторски учебни помагала и методически ръководства е разработена годишна тематична и организационна интеграция на ориентирането в света в детската градина от първа до четвърта група и в началното училище от първи до четвърти клас.

Книгата завършва с обобщение на изводи за усъвършенстването на висшето образование за педагози в условията на единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“, резултат от статистическата проверка на хипотезите.