Ранно езиково обучение: модели у дома и в клас… Броенето не са думички, Мечо! Аз искам да говоря на английски!

Заглавие: Ранно езиково обучение: модели у дома и в клас… Броенето не са думички, Мечо! Аз искам да говоря на английски!

 Автор: Екатерина Софрониева

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-4097-3

Година: 2016

Настоящата книга отразява част от работата и търсенията на авторката в областта на езиковото обучение през годините. Целта е не да се съпоставят различните теории, а да се представи как те работят в практиката чрез споделяне на опитност.

Книгата е стремеж към един свързан единен разказ за преживяванията на деца, студенти, родители и учители. Тя е опит за създаване на едно общо емпатично поле, в което да можем да се поставим на мястото на другите и да видим и чуем техните гледни точки. Защото само в такъв контекст ние можем да възприемем най-добре цялата картина, да откроим общите проблеми и въпроси и да потърсим адекватни решения и модели.

В увода се поставят някои основни въпроси, свързани с ранното езиково обучение (РЕО), а всяка от главите илюстрира на практика тези проблеми и посочва съществуващи решения. В последната глава авторката дала своята рецепта за успешен модел на РЕО – наративния формат на Трауте Ташнер, който открива след години на търсене и с радост споделя с читателите.

Книгата е полезно четиво както за студентите и учителите по език, така и за родителите и всички, които искат децата наистина да говорят езици свободно и с желание.