Модел за педагогическа рефлексия на интеркултурната компетентност

Заглавие: Модел за педагогическа рефлексия на интеркултурната компетентност

Автор: Лора Спиридонова

Издателство: Парадигма

ISBN: 978-954-326-221-2

Година: 2014

Моделът за педагогическа рефлексия на интеркултурната компетентност функционира под формата на когнитивни тренинги и тренинги, ориентирани към опита. Основанията за това са свързани със спецификата на интеркултурното образование, което поставя на преден план когнитивната страна на учебния процес, но не пренебрегва и афективно-емоционалната страна на отношението между родното и чуждото и в крайна сметка е насочено към поведението на обучаваните.

Разработен е и е апробиран инструментариум за провеждане на констатиращ и контролен експеримент в студентски групи, установяващ влиянието на модела за педагогическа рефлексия на интеркултурната компетентност.

Когнитивните тренинги са насочени към извеждане на понятие за култура, което е подходящо от интеркултурна гледна точка, дефиниране на понятията възприятие, интеркултурност, мултикултурно общество, формулиране на ефективни стратегии за управление на интеркултурни процеси.

В монографията е структурирана и е апробирана система от тренинги при очертаване на методически насоки за нейното реализиране: дистрибутивни методи (обсъждане на теоретични концепции), колаборативни методи (екипна работа и съвместни проекти) и интерактивни методи (описание, обяснение и управление на интеркултурни ситуации, общуване с различия) и е установено статистически положителното й влияние върху усъвършенстването на интеркултурната компетентност на студентите – бъдещи педагози.

Очакваните резултати от модела за педагогическа рефлексия на интеркултурната компетентност са насочени към: систематизиране на теоретични знания в областта на културата и комуникацията, формиране на умения за прилагане на теоретичните знания в интеркултурни изследвания или в педагогическата практика, изграждане на културно съзнание и съзнание за собствената култура.