Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст

Заглавие: Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст

 Автор: Лучия Ангелова

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-4834-4

Година: 2019

Акцентът на книгата е насочен основно към педагозите, занимаващи се с проблемите на изобразителното изкуство, анализа на художественото възприятие като обект на проучване от страна на различни науки – естетика, изкуствознание, педагогика, психология. Комплексното въздействие на изобразителното изкуство, представено в книгата, дава възможност за системни подходи, при които се отчитат интегративните знания, съдействащи за художествено-изобразителните дейности на децата и тяхното интелектуално развитие.

Разглеждането на обособените сфери – дейност, общуване, самосъзнание и главно последната, дава възможност да се разкрият терапевтичните функции на изобразителното изкуство. 

Изследователската ориентация помага да бъдат диагностицирани актуални и перспективни проблеми и тенденции при работата по изобразителното изкуство на основата на анализ на съдържателните компоненти на изобразително-творческата дейност на децата от предучилищна възраст и учениците от начална училищна  възраст.  В книгата се разглеждат естетическото възприемане и естетическото отношение към света като компоненти на естетическата култура, които се формират чрез цикъл от художествено-естетически дейности както в детската градина, така и в началното училище. От тази гледна точка специално внимание в книгата се обръща на   полифункционалното въздействие на изобразителното изкуство  върху различните възрастови групи деца и ученици. Книгата е предназначена за широк кръг специалисти –