Образование в устойчиво развитие и взаимодействие „дете-среда“

Заглавие: Образование в устойчиво развитие и взаимодействие „дете-среда“

Автор: Магдалена Стоянова

Издателство: Авангард принт

ISBN: 978-954-337-408-3

Година: 2020

Монографията представлява изследване на уменията, ценни за усъвършенстването на поведенческите компетенции и на насочеността – нагласите към откривателство, любознателност и способност за трансформиране на природни светове още от най-ранното детство в свободните и в допълнителни форми на организирането на дейностите. В изследването участват бакалаври, магистри, обучаеми по международен проект „За въвеждането на знания по климатични промени и енергийна ефективност в образователни програми на българските училища/детски градини (TICA)”. Разработен е и е апробиран модел за ОУР в академичната подготовка на студентите, във форми за квалификация на учители в базови градини и с учителите, включени по проекта (TICA). Доказват се три хипотези по посока на насочеността на педагозите към ОУР, необходимостта от природонаучна информация, избора на конкретни теми за усъвършенстването на ключовите компетенции на децата в допълнителните дейности. Те са отнесени към четири комплексни компетентности и дванайсет компетенции във варианти по съдържателните тематични области заедно с интерактивните технологии и препоръки за използването им от учителите: Биоразнообразие, Растения и животни, Климат (сезонно време), Почва, Вода, Естествени ресурси, Енергия, Кръговрат и системи във връзка с Наредба № 13 за ГЗЕИО, 2016.