Природата в предучилищното образование – иновация и рефлексия

Заглавие: Природата в предучилищното образование – иновация и рефлексия

Автор: Магдалена Стоянова

Издателство: Авангард принт

ISBN: 978-954-337-424-3

Година: 2021

Монографичното изследване представя нововъведения за постигането на ценностноориентираното схващане  за живот в името на „доброто за света“ като специфични иновации – добруването на хората в хармония с природата  в XXI век на несигурност в климатичните промени. Доказва се, че един резултатен образователен концепт, свързан с нововъведения за природата в професионалната подготовка на студентите/учителите повлиява положителните им оценки към иновативните технологии и поражда по-висока степен на самооценка на ключовите ядра от компетенции в опита им. Така резултатите от емпиричното изследване са по посока на самооценяването и  отношението към собствената  професионална подготовка, от включването в проектната технология за студенти/учители „Детската градина. Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина“.

Книгата разглежда в сравнителен план преди и след провеждането на технологична система за моделно иновативно професионално усъвършенстване в обучителни практики, последвали етапи за консултиране в промяната на отношението на педагогическите кадри и на бъдещи учители във ФНОИ към ключовите им компетенции: на етап на обучителни присъствени проектни тренинги в продължителност от една седмица в НЦКСПС, МОН и чрез консултиране на практическата работа по темите в продължение на една година в самите институции. Очертават се тенденции за промяна на отношението към иновациите в синхрон с политиката за опазване и съхраняване на природната среда като изводи от динамиката на нагласи за иновации и на рефлексия у педагозите.