Информационните революции и образованието. Част 1. От Древността до ХVІІІ в.

Заглавие: Информационните революции и образованието. Част 1. От Древността до ХVІІІ в.

 Автор: Милка Терзийска

Издателство: Университетско издателство  “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-4704-0

Година: 2019

Изследването има за цел да подчертае ролята на информационния фактор и образованието като съществена част от културата в развитието на човешкото общество, тяхната взаимна връзка и зависимост, без да пренебрегва и ролята на материалните условия в развитието на историята. Без да има претенции за изчерпателност, на основата на фактологичния материал, свързан с информационните революции и образованието, авторът не се опитва да направи пълен обзор на образованието през разглежданите исторически епохи, а по-скоро да очертае тенденциите в тяхната взаимовръзка и зависимост.

Очертани са три информационни революции във връзка със състоянието на образованието в съответната историческа епоха – възникването на езика и речта, появата на писмеността, изобретяването на книгопечатането.

За целите на изследването, което има интердисциплинарен характер, са използвани източници от различни области на науката (история, история на педагогиката и образованието, история на книгата, история на библиотеките, педагогика, философия, психология, информатика, икономика, археология, лингвистика и др.) – както традиционни, така и електронни.