Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките

Заглавие: Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките

Автор: Розалина Енгелс-Критидис

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-3314-2

Година: 2012

Очертала образователния капацитет на българските народни пословици и поговорки в качеството им на кратки клиширани знаци, назоваващи художественообразно житейски ситуации, настоящата монография цели да разкрие в научнотеоретичен и приложен аспект реалните и потенциалните възможности на децата от предучилищна възраст да осмислят иносказателността на пословиците и поговорките, като същевременно предлага технология на педагогическо взаимодействие за изграждането на умения за адекватното им интерпретиране, както и диагностичен инструментариум за определяне на тяхната степен на развитие у децата. Въпреки че в края на предучилищния период вече са налице част от психологическите предпоставки детето да осмисли някои метафорични структури, това много по-трудно би могло да стане без направляващата роля на учителя.

Фокусирана върху уменията за интерпретиране на иносказателността на

пословици и поговорки у деца от предучилищна възраст, монографията:

  • очертава традиционното място на пословиците и поговорките в детската градина;
  • извежда психолого-педагогическите предпоставки за възприемане и осмисляне на иносказателността на пословиците и поговорките от децата в края на предучилищната възраст;
  • обосновава значимостта на личния детски опит и неговата ситуационност като база за адекватното интерпретиране на иносказателността;
  • очертава същността на уменията за интерпретиране на иносказателността на пословиците и поговорките;
  • предлага технология на педагогическо взаимодействие за изграждане на изследваните умения у деца от предучилищна възраст, като описва и прилага адекватен авторски диагностичен инструментариум. Чрез статистически средства авторът аргументира и доказва връзката на уменията за интерпретиране на иносказателността на пословиците и поговорките с развитието на уменията за сравнение и със степента на развитие на абстрактното мислене. В монографията са представени и анализирани конкретни резултати от проведено емпирично психолого-педагогическо изследване, целящо диагностициране на изследваните умения у деца на 5–7 години.