Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие

Заглавие: Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие

Автор: Розалина Енгелс-Критидис

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5015-6

Година: 2020

Монографията цели да разкрие в научнотеоретичен и приложен аспект значимата роля на индивидуализацията и диференциацията на педагогическото взаимодействие в детската градина, както и да обоснове потребността от разработването на концептуално-технологичен вариативно-динамичен образователен модел, отчитащ индивидуалните особености и потребности на децата и фокусиран към разширяване на възможностите за образователен напредък на всяко дете.

 В контекста на труда под индивидуализация се разбира концептуално-обусловена вариативно-динамична система от методи, похвати, средства и форми на групово педагогическо взаимодействие, целенасочено използвани в единен цялостен персонализиран подход, гарантиращ оптимална изява на потенциала на всяко дете и осигуряващ неговото емоционално благополучие и активно включване в педагогическото взаимодействие, при зачитане и уважение на всички останали деца в дадената детска група. В този дух диференциацията се разглежда като микрогрупов вариант на индивидуализация, при който децата динамично се подгрупират и прегрупират  на базата на техните особености и потребности  с фокус оптимално развитие на потенциала на всяко дете.

 В труда е аргументирана и потвърдена перспективността на активната, целесъобразна и многопосочна индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие именно в контекста на стимулирането на преживяванията и личностно значимия  практически опит. Доказана е и правопропорционалната връзка на образователния напредък на всяко дете с благополучието и активното му включване в групово педагогическо взаимодействие, отчитащо индивидуалните особености и потребности.