Интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция

Заглавие: Интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция

Автор: Розалина Енгелс-Критидис

Издателство: КОНТЕКСТ

ISBN: 978-954-8361-26-2

Година: 2013

Кореспондирайки с основополагащите теоретични идеи, резултатите от проведеното изследване и предложената авторска програма в монографията „Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина“, програмно-методичната книга „Интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция“ разглежда конкретната ситуация в Гърция по посока на образованието на българските деца-мигранти. Коментирани са някои интеграционни политики и практики в Гърция през призмата на съвременното интеркултурно образование в Европа. Обоснована е необходимостта от образователни средства за интеграция на българчета, живеещи в Гърция.  Предложена е авторска интеркултурна образователна програма за подготвителна група на българските училища в Гърция, в която е заложен тематично структуриран набор от специално подбрани 47 на брой български народни пословици, поговорки и други фразеологизми, 41 от които са представени заедно с техните буквални или близки по смисъл съответствия на гръцки език. По този начин очакваните резултати по направление „Български език и литература“ при всеки отделен тематичен блок са планирани в пряка връзка с конкретните цели, свързани с интеркултурното образование на българчетата, живеещи в Гърция. Очертана е спецификата на педагогическото взаимодействие, целящо овладяване на български език и развитие на речта чрез пословици и поговорки, като същевременно са дадени конкретни педагогически насоки за използването на български и гръцки буквално съответстващи пословици и поговорки при деца от подготвителна група във връзка с интеркултурното им образование. С оглед на перспективата на развитие са маркирани някои възможности за използване на буквално съответстващите двойки български и гръцки пословици и поговорки в първи и втори клас. Разгледан е въпросът за диагностиката на постигнатите образователни резултати. Обоснован е потенциалът за някои други приложения на предложената интеркултурна образователна програма.