Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина

Заглавие: Пословиците и поговорките в образователното взаимодействие с български деца, живеещи в чужбина

Автор: Розалина Енгелс-Критидис

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-3548-1

Година: 2013

Mонографията разкрива потенциала на българските народни пословици и поговорки в качеството им на образователни средства при български деца от предучилищна и начална училищна възраст, живеещи в чужбина. На базата на идеята за съхраняване на родното в съвременния свят в книгата са очертани педагогически насоки в два различни, но взаимносвързани аспекта. Първият предлага тематично организиране на образователното съдържание по направление „Български език и литература“ при деца от подготвителна група около специално подбран набор пословици и поговорки, съобразен със спецификата на осмислянето им от деца-мигранти. В контекста на втория аспект, на базата на подходящи за възрастта буквално съответстващи български и гръцки пословици и поговорки, се цели интеркултурно образование на 6–8-годишни българчета, живеещи в Гърция.

Монографията:

  • представя съществуващите традиции по посока на използване на пословиците и поговорките като образователни средства в българската детска градина, както и на мястото им в действащите учебници за първи и втори клас на началното училище;
  • разкрива реалните и потенциални възможности на български деца, живеещи в чужбина, да осмислят иносказателността на народните пословици и поговорки, като извежда спецификата на процеса при двете възрастови групи – 6–7- и на 8–9-годишни деца;
  • очертава разликата в степента на интерпретиране на пословиците и поговорките при българските деца от предучилищна и начална училищна възраст, живеещи в Гърция, Словакия и Германия, като резултатите се анализират в сравнителен план с тези на техни връстници, които живеят в България;
  • предлага авторска програма по образователно направление „Български език и литература“ за подготвителна група на българските училища в чужбина, разработена около специален набор от целенасочено подбрани и подредени по степен на сложност пословици и поговорки;
  • показва как именно в качеството им на фолклорни словесни произведения, здраво свързани с историята на нашия народ, българските пословици и поговорки биха могли да се използват и като културни матрици, които в края на предучилищна възраст, първи и втори клас успешно да се прилагат в педагогическо взаимодействие, насочено към интеркултурно образование на българчетата, живеещи в съседна Гърция.