Кохлеарната имплантация в детска възраст – приложение, рехабилитация, обучение

Заглавие: Кохлеарната имплантация в детска възраст – приложение, рехабилитация, обучение

Автор: Неда Балканска

Издателство: Парадигма

ISBN: 978-954-326-088-1

Година: 2009

Настоящата книга е опит да се обхванат всички аспекти на кохлеарната имплантация, като се започне с диагностичните, консултативните и рехабилитационните процедури преди интервенцията, включването и настройката на процесора, постоперативната  терапия и алтернативите за обучение на децата с кохлеарни импланти. Специално внимание е отделено на рехабилитацията поради факта, че тя е основен залог за успешната кохлеарна имплантация. Много детайлно са обособени стратегиите за работа с децата в зависимост от възрастта им на имплантацията, равнището на речевото и езиковото им развитие, предишния им слухов опит и т.н.

Теоретичните постановки в изложението са тясно свързани с практическите, на базата на което разработката може да се определи и като методическо ръководство за работа. В нея могат да се открият конкретни предложения за практическата работа, които специалистът е в състояние директно да включи в своята практика  или на базата на предложените упражнения да разработи своя версия. И тъй като семейството е важен компонент от екипа за кохлеарна имплантация, родителите на деца с кохлеарни импланти могат да открият отговори на най-важните въпроси, които ги вълнуват преди и след операцията, както и конкретни предложения за работа с детето в домашни условия, които с помощта на тяхното въображение непрекъснато ще обогатяват и разнообразяват.

Откроени са пропуските и проблемите, които съществуват в настоящата диагностична и терапевтична система, и са предложени пътища за тяхното преодоляване. Специално място се отрежда и на алтернативите за обучение на децата с кохлеарни импланти.  Като предимство на разработката може да се отбележи, че всички условия, свързани с избора на образователна среда и интегрираното обучение, се отнасят както за деца с кохлеарни импланти, така и за всички деца със слухови нарушения.

Настоящата книга е първият опит за България да се обхванат всички страни на кохлеарната имплантация, както и да се предложат реални практически насоки, свързани с рехабилитацията и обучението както на децата с кохлеарни импланти, така и на децата с конвенционални слухови апарати.