Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици

Заглавие: Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици

Автори: Мира Цветкова-Арсова, Ваня Арабаджиева, Жейна Бъчварова

Издателство: ИК “Феномен”

Година: 2013

Методическото ръководство е пряко насочено към преподаване по специалната програма на полезни умения при зрително затруднени ученици както в специалното училище, така и в условията на интегрирано и включващо обучение.

Психология на зрително затруднените

Заглавие: Психология на зрително затруднените

Автори: Владимир Радулов и Мира Цветкова-Арсова

Издателство: ИК “Феномен”

Година: 2011

Учебникът е предназначен за студенти по педагогика на зрително затруднените, учители от специалните училища, учители по рехабилитация на късно ослепели, ресурсни учители, училищни психолози, офталмолози, специални психолози, администратори на различните организации и служби за зрително затруднени лица. Учебникът разглежда задълбочено всички по-важни постановки, свързани с психологическото развитие на зрително затруднените.

Педагогика на деца и ученици с множество увреждания

Заглавие: Педагогика на деца и ученици с множество увреждания

Автор: Мира Цветкова-Арсова

Издателство: ИК “Феномен”

Година: 2015

Книгата се състои от две основни части – теоретична и изследователска. В теоретичната част се дискутират различни основни въпроси в рамките на 12 глави: глава І. Дефиниции на  множествените увреждания. Класификация; глава ІІ. Исторически преглед на обучението на деца и ученици с множество увреждания; глава ІІІ. Нормативна уредба спрямо деца и лица с множество увреждания; глава ІV. Преглед на множествените нарушения; глава V. Диагностика и оценяване на деца и ученици с множество увреждания; глава VІ. Водещи принципи в обучението на деца и ученици с множество увреждания; глава VІІ. Създаване на индивидуална образователна програма за деца и ученици с множество увреждания; глава VІІІ. Обучение и преподаване на деца и ученици с множество увреждания; глава ІХ. Интегрирано и включващо обучение при ученици с множество увреждания; глава Х. Проблемни поведения при деца и ученици с множество увреждания; глава ХІ. Роля на родителите и работа със семействата на деца с множество увреждания; глава ХІІ. Преход на ученици с множество увреждания към зряла възраст.

Първата част е онагледена с множество снимки. Втората част предлага описание на 4 реални случая на деца и ученици с множество увреждания, с които авторът е работил пряко (case study).  Изследваните деца и ученици са на възраст 6–19 години и са с различни комбинации от увреждания – зрителни, слухови, интелектуални, двигателни, неврологични и пр.

Ориентиране и мобилност

Заглавие: Ориентиране и мобилност

Автор: Мира Цветкова-Арсова

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Година: 2008

Учебникът по ориентиране и мобилност предлага един добър баланс на теоретична информация и директна практическа подготовка с описание на всички по-важни мобилни техники. Учебникът се състои от общо 15 глави: глава І. Ориентирането и мобилността като специална дисциплина за зрително  затруднени; глава ІІ. Историческа поява и развитие на ориентирането и мобилността; глава ІІІ. Групи зрително затруднени, нуждаещи се от обучение по ориентиране и мобилност; глава ІV. Оценяване на уменията по ориентиране и мобилност; глава V. Особености на преподаването по ориентиране и мобилност; глава VI. Същност на ориентирането. Развитие на запазените сетива; глава VІI. Същност на мобилността. Видове мобилност; глава VІІI. Мобилните тактилни карти в обучението по ориентиране и мобилност; глава ІX. Вербалните карти в обучението по ориентиране и мобилност; глава Х. Специфика на околната среда и използване на ориентири; глава ХI. Ориентиране и мобилност при слабовиждащи; глава ХІI. Ориентиране и мобилност при зрително затруднени деца в доучилищна възраст; глава ХІIІ. Ориентиране и мобилност при зрително затруднени с множество увреждания; глава ХІV. Ориентиране и мобилност при зрително затруднени лица от третата възраст; глава ХV. Професията на инструктора по ориентиране и мобилност.

Учебникът е богато онагледен с фигури и снимки с цел по-добра практическа подготовка.

Обучение на сляпоглухи деца и юноши

Заглавие: Обучение на сляпоглухи деца и юноши

 Автор: Мира Цветкова-Арсова

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Година: 2004

Книгата се състои от две части. Част 1 – Теоретични въпроси на сляпоглухотата, съдържа общо 12 глави: глава І. Същност на сляпоглухотата. Класификация, глава ІІ. Причини за поява на сляпоглухота, глава ІІІ. Исторически преглед на обучението на сляпоглухи, глава ІV. Особености в развитието на сляпоглухите, глава V. Същност на общуването при сляпоглухи. Основни начини за общуване, глава VІ. Теории за общуването при сляпоглухи, глава VІІ. Оценяване на уменията за общуване при сляпоглухи, глава VІІІ. Избор на подходящ начин за общуване при сляпоглухи, глава ІХ. Календарната система в обучението и общуването на сляпоглухи, глава Х. Създаване на образователна (учебна) програма за сляпоглухи, глава ХІ. Преход на сляпоглухите към зряла възраст, глава ХІІ. Интегрирано и включващо обучение при сляпоглухи – мит или реалност?  В част 2 –  Изследвани случаи на сляпоглухи ученици (case studies),  се описват 5 случая на реални сляпоглухи деца и ученици.

Играта и децата със специални образователни потребности

Заглавие: Играта и децата със специални образователни потребности

Автор: Анна Трошева- Асенова

Издателство: ИК „Феномен“

ISBN: 978-954-549-126-9

Година: 2018

 Темата за играта на децата с увреждания, правото им да играят и условията, от които се нуждаят, често остават в сянка, а значимостта й заслужава специално внимание. Книгата представя съвременни концепции, полезна информация и практически съвети за работа за всички възрастни – родители и професионалисти, които работят с деца със специални потребности. Специално внимание е отделено и на спецификите при различните групи деца – с интелектуална недостатъчност, аутизъм, слухови, зрителни или двигателни увреждания, хронични заболявания, комуникативни нарушения, множество увреждания.

Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със синдром на Даун

Заглавие:  Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със синдром на Даун

Автор: Пенка Шапкова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5037-8

Година: 2020

В настоящия труд подробно са описани ефектите на синдрома на Даун върху цялостното личностно развитие на децата, възможностите им за учене, социална адаптация и приобщаване, както и върху качеството им на живот. С помощта на различни психолого-педагогически методи са проучени и анализирани сложните аспекти на сензо-моторното, невро-когнитивното, езиковото, емоционално-поведенческото и социалното развитие при децата със синдром на Даун. Монографията е предназначена за студенти по специална педагогика, психология, логопедия и социални науки, а също така за специалисти в педагогическата практика и родители на деца със синдром на Даун.

Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда

Заглавие: Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда

Автори: Неда Балканска, Анна Трошева- Асенова

Издателство: Феномен

ISBN: 978-954-549-109-2

Година: 2014

Съвременните педагогически тенденции са за приобщаване на децата с различни нарушения в образователната среда. Свързаната с това специфика в развитието на децата и адаптирането на преподаването спрямо техните специални потребности изискват познаване от все по-широк кръг специалисти. Позитивната образователна среда предполага прилагането на гъвкави стратегии, свързани с адекватен избор на предучилищно или учебно заведение  за конкретното дете,  адаптиране на средата и педагогическия подход към неговите особености. От изключително значение е периодичното атестиране на постиженията на детето, което дава възможност за внасяне на промени  в средата, ако това е необходимо.

В тази книга авторите си поставят за цел да разкрият в детайли спецификата в развитието на децата с нарушения на слуха, видовете слухопротезиране, материалните и педагогическите условия за приобщаването им в образователната среда, да споделят практически насоки за работа с децата и напътствия за позитивни взаимоотношения между деца, родители, учители и други специалисти. Голяма част от предложените практики успешно могат да се прилагат както в специалното и общообразователното училище или детска градина, така и в обучението на деца без нарушения.

Монтесори методът и приобщаващата образователна среда – научни положения, терапевтични техники и съвременни перспективи

Заглавие: Монтесори методът и приобщаващата образователна среда – научни положения, терапевтични техники и съвременни перспективи

Автор: Неда Балканска

Издателство: Феномен

ISBN: 978-954-549-144-3

Година: 2020

В съвременните условия пред специалистите е поставена изключително сложна и отговорна задача – да организират образователната среда по такъв начин, че всяко дете да се чувства комфортно, социализирано и да получава адекватни стимули за развитие и обучение. Тази задача безспорно е много хуманна, но и трудна за осъществяване. Причината за това се крие в разнородния състав на децата както в предучилищните групи, така и в училище. Всяко от тях се отличава със свои особености, някои от които са свързани с различни нарушения ( децата със специални образователни потребности), други – със специфики в общуването, семейната среда, поведението, обработката на постъпващата информация, трети –  надарени с таланти, които изискват специално внимание и условия, за да получат необходимия тласък на развитие.

В настоящите условия методът на Монтесори предлага чудесни възможности за приобщаването на хетерогенни групи деца при прилагането на единен подход за работа с тях, което прави метода особено благоприятен за целите на приобщаващото образование.

Идеята на тази книга се състои не в създаване на всяка цена на Монтесори среда, макар че тя е описана детайлно и може да бъде прилагана като система от раждането на детето. Основната идея е всеки специалист, който се докосне до нея, да намери за себе си техники и похвати, които да използва в пряката си работа.

Книгата е насочена към специалистите и студентите в областта на специалната педагогика, ресурсното подпомагане,  логопедията, началната и предучилищната педагогика, психологията, както и за  родителите, които биха желали да осигурят на своето дете цветно, развиващо и интересно ежедневие.

Кохлеарната имплантация в детска възраст – приложение, рехабилитация, обучение

Заглавие: Кохлеарната имплантация в детска възраст – приложение, рехабилитация, обучение

Автор: Неда Балканска

Издателство: Парадигма

ISBN: 978-954-326-088-1

Година: 2009

Настоящата книга е опит да се обхванат всички аспекти на кохлеарната имплантация, като се започне с диагностичните, консултативните и рехабилитационните процедури преди интервенцията, включването и настройката на процесора, постоперативната  терапия и алтернативите за обучение на децата с кохлеарни импланти. Специално внимание е отделено на рехабилитацията поради факта, че тя е основен залог за успешната кохлеарна имплантация. Много детайлно са обособени стратегиите за работа с децата в зависимост от възрастта им на имплантацията, равнището на речевото и езиковото им развитие, предишния им слухов опит и т.н.

Теоретичните постановки в изложението са тясно свързани с практическите, на базата на което разработката може да се определи и като методическо ръководство за работа. В нея могат да се открият конкретни предложения за практическата работа, които специалистът е в състояние директно да включи в своята практика  или на базата на предложените упражнения да разработи своя версия. И тъй като семейството е важен компонент от екипа за кохлеарна имплантация, родителите на деца с кохлеарни импланти могат да открият отговори на най-важните въпроси, които ги вълнуват преди и след операцията, както и конкретни предложения за работа с детето в домашни условия, които с помощта на тяхното въображение непрекъснато ще обогатяват и разнообразяват.

Откроени са пропуските и проблемите, които съществуват в настоящата диагностична и терапевтична система, и са предложени пътища за тяхното преодоляване. Специално място се отрежда и на алтернативите за обучение на децата с кохлеарни импланти.  Като предимство на разработката може да се отбележи, че всички условия, свързани с избора на образователна среда и интегрираното обучение, се отнасят както за деца с кохлеарни импланти, така и за всички деца със слухови нарушения.

Настоящата книга е първият опит за България да се обхванат всички страни на кохлеарната имплантация, както и да се предложат реални практически насоки, свързани с рехабилитацията и обучението както на децата с кохлеарни импланти, така и на децата с конвенционални слухови апарати.