Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда

Заглавие: Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда

Автори: Неда Балканска, Анна Трошева- Асенова

Издателство: Феномен

ISBN: 978-954-549-109-2

Година: 2014

Съвременните педагогически тенденции са за приобщаване на децата с различни нарушения в образователната среда. Свързаната с това специфика в развитието на децата и адаптирането на преподаването спрямо техните специални потребности изискват познаване от все по-широк кръг специалисти. Позитивната образователна среда предполага прилагането на гъвкави стратегии, свързани с адекватен избор на предучилищно или учебно заведение  за конкретното дете,  адаптиране на средата и педагогическия подход към неговите особености. От изключително значение е периодичното атестиране на постиженията на детето, което дава възможност за внасяне на промени  в средата, ако това е необходимо.

В тази книга авторите си поставят за цел да разкрият в детайли спецификата в развитието на децата с нарушения на слуха, видовете слухопротезиране, материалните и педагогическите условия за приобщаването им в образователната среда, да споделят практически насоки за работа с децата и напътствия за позитивни взаимоотношения между деца, родители, учители и други специалисти. Голяма част от предложените практики успешно могат да се прилагат както в специалното и общообразователното училище или детска градина, така и в обучението на деца без нарушения.