Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със синдром на Даун

Заглавие:  Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със синдром на Даун

Автор: Пенка Шапкова

Издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

ISBN: 978-954-07-5037-8

Година: 2020

В настоящия труд подробно са описани ефектите на синдрома на Даун върху цялостното личностно развитие на децата, възможностите им за учене, социална адаптация и приобщаване, както и върху качеството им на живот. С помощта на различни психолого-педагогически методи са проучени и анализирани сложните аспекти на сензо-моторното, невро-когнитивното, езиковото, емоционално-поведенческото и социалното развитие при децата със синдром на Даун. Монографията е предназначена за студенти по специална педагогика, психология, логопедия и социални науки, а също така за специалисти в педагогическата практика и родители на деца със синдром на Даун.