Обучение на сляпоглухи деца и юноши

Заглавие: Обучение на сляпоглухи деца и юноши

 Автор: Мира Цветкова-Арсова

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

Година: 2004

Книгата се състои от две части. Част 1 – Теоретични въпроси на сляпоглухотата, съдържа общо 12 глави: глава І. Същност на сляпоглухотата. Класификация, глава ІІ. Причини за поява на сляпоглухота, глава ІІІ. Исторически преглед на обучението на сляпоглухи, глава ІV. Особености в развитието на сляпоглухите, глава V. Същност на общуването при сляпоглухи. Основни начини за общуване, глава VІ. Теории за общуването при сляпоглухи, глава VІІ. Оценяване на уменията за общуване при сляпоглухи, глава VІІІ. Избор на подходящ начин за общуване при сляпоглухи, глава ІХ. Календарната система в обучението и общуването на сляпоглухи, глава Х. Създаване на образователна (учебна) програма за сляпоглухи, глава ХІ. Преход на сляпоглухите към зряла възраст, глава ХІІ. Интегрирано и включващо обучение при сляпоглухи – мит или реалност?  В част 2 –  Изследвани случаи на сляпоглухи ученици (case studies),  се описват 5 случая на реални сляпоглухи деца и ученици.