Педагогика на деца и ученици с множество увреждания

Заглавие: Педагогика на деца и ученици с множество увреждания

Автор: Мира Цветкова-Арсова

Издателство: ИК “Феномен”

Година: 2015

Книгата се състои от две основни части – теоретична и изследователска. В теоретичната част се дискутират различни основни въпроси в рамките на 12 глави: глава І. Дефиниции на  множествените увреждания. Класификация; глава ІІ. Исторически преглед на обучението на деца и ученици с множество увреждания; глава ІІІ. Нормативна уредба спрямо деца и лица с множество увреждания; глава ІV. Преглед на множествените нарушения; глава V. Диагностика и оценяване на деца и ученици с множество увреждания; глава VІ. Водещи принципи в обучението на деца и ученици с множество увреждания; глава VІІ. Създаване на индивидуална образователна програма за деца и ученици с множество увреждания; глава VІІІ. Обучение и преподаване на деца и ученици с множество увреждания; глава ІХ. Интегрирано и включващо обучение при ученици с множество увреждания; глава Х. Проблемни поведения при деца и ученици с множество увреждания; глава ХІ. Роля на родителите и работа със семействата на деца с множество увреждания; глава ХІІ. Преход на ученици с множество увреждания към зряла възраст.

Първата част е онагледена с множество снимки. Втората част предлага описание на 4 реални случая на деца и ученици с множество увреждания, с които авторът е работил пряко (case study).  Изследваните деца и ученици са на възраст 6–19 години и са с различни комбинации от увреждания – зрителни, слухови, интелектуални, двигателни, неврологични и пр.