Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности

Заглавие: Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности

Автор: Милен Замфиров

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-4696-8

Година: 2019

Настоящата книга е създадена на базата на защитения дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ – „Разработване и прилагане на компютърно подпомогнато обучение при ученици със специални образователни потребности по математика“.

Навлизането на компютърните технологии от началото на XXI в. е главоломно: различни операционни системи, офис пакети, интернет услуги, бърз хардуер. Поради това в учебния процес навлизат все повече дисциплини, застъпващи обучението в областта на информационните технологии както на университетско ниво, така и вече във всички степени на училищното образование.

Вече няма училище в България, което да не е оборудвано чрез държавни финансиращи програми с поне един компютърен кабинет. Често се срещат училища, особено средните училища, с по няколко компютърни кабинета. Но хардуерното оборудване често изпреварва софтуерното, особено що се отнася до обучението по различните дисциплини в училище. Обучението по информационни технологии в училище само по себе си вече не е достатъчно. Образователната среда изисква и търси все повече специализирани разработки, които да удовлетворят потребностите на учениците от нови и разнообразни технологии в почти всеки учебен предмет.

Монографията е посветена на изследването на взаимовръзката между информационните технологии и влиянието им върху нивото на постижения по математика от ученици със специални образователни потребности.