Овладяване на ключови компетенции при ориентиране в света

Заглавие: Овладяване на ключови компетенции при ориентиране в света

Автор: Магдалена Стоянова

Издателство: Авангард принт

ISBN: 978-954-337-398-7

Година: 2019

В монографичното изследване се мотивират промените през XXI век по отношение на ранното детско образование – съдържателно  и организационно. Извършен е анализ на интерактивни модели в образованието като културен феномен, свързан с противоречивите и с проблемните ситуации. Извеждат се предпоставки за персонални, за социални и за граждански компетентности в предучилищния етап и при прехода в първи клас. Доказани са три хипотези, чрез които се потвърждава ролята на противоречивите ситуации за усъвършенстването на Аз-образа и неговата структура във възрастов план за обогатяването на „картината за света“ като познавателна основа на образователните направления по български език и по математика върху игрово-познавателната основа, както и значението на противоречията и на противоположностите върху динамиката на проявите на ключовите европейски компетенции в предучилищното образование при прехода в началното училище. В последната глава се потвърждават фактори за сравнителен анализ от констативното и контролно изследване по отношение на осъзнаването на противоречивата ситуация и значението й върху Аз-образа и личностната идентичност, както и прояви на социална и на комуникативна компетентност.