Предучилищно образование – ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени

Заглавие: Предучилищно образование – ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени

 Автор: Божидар Ангелов

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-4713-2

Година: 2019

В настоящата книга се прави своеобразен анализ на педагогическото образование като проблеми, постижения и тенденции в развитието. Дава се приоритет на дискусиите, свързани с обучението и възпитанието в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения и  проведени през годините. Образователната политика на държавата е разгледана чрез отчитане на различни аспекти – социално-педагогически, социално-психологически, социално-икономическите, както и социално-управленски. Показва се, че основните елементи на образователната система сами по себе си генерират проблеми, които пряко рефлектират в практиката, но често пъти причините се крият в един по-общ анализ, който не отчита споменатите аспекти, и най-вече изключителната специфичност на висшето педагогическо образование. В книгата се разглеждат някои аспекти на тези проблеми, но от гледна точка и на годините преди 1989, и то предимно чрез трудовете на двама изключителни учени в предучилищната педагогика – проф. дпн Елка Петрова и доц. д-р Димитър Димитров. От тази гледна точка целта на настоящата книга е по посока анализ на теоретико-приложните педагогически аспекти в трудовете на Е. Петрова и Д. Димитров. Полемиката между тези учени разкрива по-голямата част от развитието на предучилищната педагогика като наука в исторически план, която има преки проекции към днешно време като актуалност при решаването на проблемите в реализацията на педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст.

Книгата е предназначена за студенти, учители и специалисти в областта на предучилищното образование, които се интересуват от проблемите на предучилищната педагогика като наука.