Бланки за докторанти

Учебна програма – БГ / EN

Индивидуален план – БГ / EN

Годишен отчет и атестация на докторанта – БГ / EN

Тримесечен отчет на редовен докторант – БГ / EN

Заявление за докторантски минимум – БГ / EN

Протокол от провеждане на докторантски минимум по специалността – БГ

Заявление за включване в докторантски курс – БГ / EN

Протокол за положен изпит по докторантски курс – БГ

Доклад от научен ръководител за готовност за защита – БГ

Заявление за предварително обсъждане на дисертационен труд – БГ / EN

Анкета за докторанти – БГ / EN

Бланки за докторанти, зачислени преди 01.02.2023 г.