Визуални изкуства

Катедра „Визуални изкуства“ е в състава на Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Климент Охридски”. Катедрата приема студенти по специалностите „Изобразително изкуство“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…. и „Графичен дизайн“ в професионално направление 8.2 Изобразително изкуство.

През годините първоначално катедрата се е наричала „Педагогика на изкуствата“, след това -  „Изобразително изкуство“, а от 2016 година е структурирана като катедра „Визуални изкуства“. Академичният състав на катедрата включва 11 преподаватели на основен трудов договор (3 професори, 3 доценти, 2 главни асистенти и  3 асистенти), повечето, от които са защитили ОНС „Доктор“ в направленията 1.3. Педагогика на обучението по…, „8.2. Изобразително изкуство и 2.3. Философия.“

Състав на катедра „Визуални изкуства“

Проф. д. н. Лаура Димитрова

Ръководител катедра
„Визуални изкуства“
каб. 602, тел. 02 9706 233
laura@uni-sofia.bg

Проф. д-р Стефан Алтъков

altukov@uni-sofia.bg

Проф. д-р Бисера Вълева

vuleva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Анна Цоловска

acolovska@uni-sofia.bg

Доц. д-р Добрин Атанасов

d.atanasov@fppse.uni-sofia.bg

Доц. д-р Мая Димчева

mvdimcheva@uni-sofia.bg

Доц. д-р Снежина Бисерова

sssivanov@uni-sofia.bg

Доц. Милена Блажиева-Кирчева

blajieva@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Венцислава Стоянова

vhstojanov@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Красимира Дренска

kdrenska@uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Явор Грънчаров

jsgrunchar@uni-sofia.bg

Ас. д-р Любен Кулелиев

kuleliev@uni-sofia.bg

Ас. д-р Николета Иванова

nkrasimiri@uni-sofia.bg

Aс. д-р Цвета Петрова

cvetapp@uni-sofia.bg

Инспектор учебна дейност
Милка Белева

каб. 603, тел. 02 9706 234
m.beleva@fppse.uni-sofia.bg

bg_BGБългарски