Визуални изкуства

Катедра „Визуални изкуства“ е в състава на Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Климент Охридски”. Катедрата приема студенти по специалностите „Изобразително изкуство“ в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…. и „Графичен дизайн“ в професионално направление 8.2 Изобразително изкуство.

През годините първоначално катедрата се е наричала „Педагогика на изкуствата“, след това -  „Изобразително изкуство“, а от 2016 година е структурирана като катедра „Визуални изкуства“. Академичният състав на катедрата включва 11 преподаватели на основен трудов договор (3 професори, 3 доценти, 2 главни асистенти и  3 асистенти), повечето, от които са защитили ОНС „Доктор“ в направленията 1.3. Педагогика на обучението по…, „8.2. Изобразително изкуство и 2.3. Философия.“

Преподавателски състав

Доц. Милена Блажиева–Кирчева
Доц. Милена Блажиева–Кирчева

Ръководител катедра
„Визуални изкуства“

Преподавани дисциплини:
История на изкуството

Линк към Авторите

Електронен адрес:
blajieva@uni-sofia.bg

каб. 602, тел. 02 9706 233
Приемно време:
вторник 14-16 ч.

Проф. д. н. Лаура Димитрова
Проф. д. н. Лаура Димитрова

Преподавани дисциплини:
Декоративни изкуства и комбинаторика
Теория на художествения образ

Линк към Авторите

Електронен адрес:
laura@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 14-16 ч.Проф. д-р Анна Цоловска
Проф. д-р Анна Цоловска

Преподавани дисциплини:
Скулптура и художествени конструкции

Линк към Авторите

Електронен адрес:
a.colovska@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 13-15 ч.
Проф. д-р
Проф. д-рБисера Вълева

Преподавани дисциплини:
Рисуване и композиция

Линк към Авторите

Електронен адрес:
vuleva@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 10-12 ч.

Доц. д-р
Доц. д-рДобрин Атанасов

Преподавани дисциплини:
Концептуални форми
Основи на предпечатната подготовка

Линк към Авторите

Електронен адрес:
d.atanasov@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 12-14 ч.

Доц. д-р
Доц. д-рМая Димчева

Преподавани дисциплини:
Методика на изобразителното изкуство

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mvdimcheva@uni-sofia.bg

Приемно време:
четвъртък 11-13 ч.

Доц. д-р
Доц. д-рСнежина Бисерова

Преподавани дисциплини:
Графика и технологии
Графичен дизайн

Линк към Авторите

Електронен адрес:
sssivanov@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 12-14 ч.

Гл. ас. д-р
Гл. ас. д-рВенцислава Стоянова

Преподавани дисциплини:
Теория на художествения образ

Линк към Авторите

Електронен адрес:
vhstojanov@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 8-10 ч. и четвъртък 11-13 ч.


Гл. ас. д-р
Гл. ас. д-рКрасимира Дренска

Преподавани дисциплини:
Декоративни изкуства и комбинаторика
Живопис и цветознание
Цветознание и живопис

Линк към Авторите

Електронен адрес:
kdrenska@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 14-16 ч. и сряда 13-15 ч.

Гл. ас. д-р
Гл. ас. д-рЛюбен Кулелиев

Преподавани дисциплини:
Концептуални форми
Графичен дизайн
Софтуер за видеомонтаж

Линк към Авторите

Електронен адрес:
kuleliev@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 9-11 ч. и сряда 16-18 ч.

Гл. ас. д-р
Гл. ас. д-рНиколета Иванова–Стоимирова

Преподавани дисциплини:
Скулптура
и художествени конструкции

Линк към Авторите

Електронен адрес:
nkrasimiri@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 11-13 ч. и петък 15-17 ч.

Гл. ас. д-р
Гл. ас. д-рЦвета Петрова

Преподавани дисциплини:
Графика и технологии

Линк към Авторите

Електронен адрес:
cvetapp@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник и сряда 11-13 ч.


Ас.
Ас.Александра Гогова

Преподавани дисциплини:

Линк към Авторите

Електронен адрес:
akgogova@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 11-13 ч. и петък 10-12 ч.

Инсп. учебна дейност
Инсп. учебна дейностМилка Белева

каб. 603, тел. 02 9706 234

Електронен адрес:
m.beleva@fppse.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р
Гл. ас. д-рЯвор Грънчаров

Преподавани дисциплини:
Графичен дизайн
Софтуер за графичен дизайн

Линк към Авторите

Електронен адрес:
jsgrunchar@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 16-18 ч. и петък 14-16 ч.

Ас. д-р
Ас. д-рМайа Антова

Преподавани дисциплини:

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mbantova@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 11-13 ч. и четвъртък 9-11 ч.


Ас. д-р
Ас. д-рМарина Стоянова

Преподавани дисциплини:

Линк към Авторите

Електронен адрес:
marinams@uni-sofia.bg

Приемно време:
четвъртък 8-10 ч. и петък 11-13 ч.Хонорувани преподаватели

Проф. д-р
Проф. д-рСтефан Алтъков

Преподавани дисциплини:
Живопис и цветознание
Цветознание и живопис

Линк към Авторите

Електронен адрес:
altukov@uni-sofia.bg


Проф. д-р
Проф. д-рОрлин Дворянов

Преподавани дисциплини:
Концептуални форми

Линк към Авторите

Електронен адрес:
dvorjanov@uni-sofia.bgПроф.
Проф.Буян Филчев

Преподавани дисциплини:
Графика и технологии
Графичен дизайн и визуална комуникация

Линк към Авторите

Електронен адрес:
bbfilchev@uni-sofia.bg