Специална педагогика

Катедрата по специална педагогика и логопедия е формирана през учебната 1983/1984 г. с първоначално наименование Катедра по дефектология. От 1993 г. тя се назовава Катедра по специална педагогика, а от 2013 г. – Катедра по специална педагогика и логопедия.

Катедрата по дефектология, заедно с катедрите по Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика, стои в основата на новосъздадения Факултет за начална и предучилищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” през 1984 г.

Ръководители:
1984 – 1988 г. - проф. дмн Стефан Мутафов - известен български лекар, учен и професор по дефектология в СУ „Св. Кл. Охридски”, професор по антропология в БАН и професор по неврология в МА София
1989 – 1992г. - проф. д-р Георги Ангушев, който е и Декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика в същия период
1993 – 1995г. - проф. дпн Владимир Радулов
1995 – 2000г. - проф. д-р Ваня Матанова
2001 – 2011г. - проф. д-р Катерина Караджова
2011-2015г. - доц. д-р Ивайло Петров
2015 – 2019г - проф. дпн Цветанка Ценова
От 2019г. – доц.д-р Неда Балканска

През годините в катедрата работят известни български преподаватели и учени: проф. Георги Ангушев, проф. д-р Златко Добрев, проф. д-р Ангелина Балтаджиева, проф. дпн Владимир Радулов и редица други специалисти, които стоят в основата на по-късно създадената Катедра по социална педагогика и социално дело във ФНОИ.

Катедрата е инициатор и двигател за издаването на списание „Специална педагогика и Логопедия“.

Преподавателите от Катедрата работят в Терапевтичната зала на ФНОИ.

Преподавателски състав:

Доц. д-р Неда Балканска

ръководител на катедрата

Преподавани дисциплини:

Ранна интервенция при деца със СОП
Педагогика на деца с увреден слух
Педагогика на деца с невросоматични заболявания
Методика на обучението по развитие на речта при увреден слух;
Слухово-вербална рехабилитация при деца с различен тип слухопротезиране;
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане при ученици с увреден слух;
Комуникативни нарущения при деца с увреден слух;
Приложение на Монтесори терапията в логопедичната практика;
Практически аспекти на Монтесори терапията при деца със СОП..

Ключови интереси: Ранна интервенция и фамилна терапия; слухово-речева рехабилитация;деца с увреден слух; кохлеарна имплантация; Монтесори терапия; езикова и речева терапия; четене с разбиране; приобщаващи образователни практики; ресурсно подопомагане; жестов език.

Изследвания в областта на: езиковата терапия; формиране на способности за четене с разбиране; следоперативната рехабилитация при деца с кохлеарна имплантация, жестовия език; приложение на алтерантивни стратегии за приобщаване; Монтесори терапията.

Брой публикации: общо над 90 публикации, от които 3 монографии (едната в съавторство)
https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=f7f12d3b-ecae-481d-b099-8a9e97f08123

Приемно време: вторник 12-14ч
Електронен адрес: nbalkanska@uni-sofia.bg

проф. дпн Мира Цветкова-Арсова

Преподавани дисциплини:

Сравнително специално образование;
Приобщаващо образование;
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане при зрително затруднени ученици;
Ориентиране и мобилност при зрително затруднени;
Педагогика на деца и ученици със зрителни затруднения;
Специфични подходи и форми на работа със зрително затруднени ученици;
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания;
Обучение на сляпоглухи деца и юноши;
Нарушения в сензорната интеграция;
Комуникативни нарушения при ученици с нарушено зрение и при ученици с множество увреждания и др.

Ключови интереси:

Приобщаващо образоавание;
Учебни планове и програми;
Електронно и дистанционно обучение;
Обучение на зрително затруднени деца и юноши;
Обучение на деца и ученици с множество увреждания;
Обучение на деца и ученици от аутистичния спектър,
Играта при деца със СОП;
Университетска подготовка на студенти за работа с деца и ученици със СОП

Брой публикации: Общо над 120 научни публикации. От тях 2 мнографии, 4 учебници, 3 ръководства, глави в учебници на български език, над 100 научни статии, от които около 25 статии на английски език,  2  глави от книги на английски език, методика за деца с множество увреждания на МОН, разработени учебни програми на МОН за специалните училища за ученици с нарушено зрение по специалните програми, както и рамкови учебни планове на МОН за обучение на ученици със зрителни и множество увреждания и пр.

Изследвания в областта на:

Обучение на деца и ученици с нарушено зрение;
Обучение на деца и ученици с множество увреждания;
Обучение на деца и ученици от аутистичния спектър;
Приобщаващо образование;
Създаване на учебни планове, програми и документация за деца и ученици със СОП;
Работа със семействата на деца и ученици със СОП;
Играта при деца със СОП;
Електронно и диастанционно обучение и пр.

Специализации:

1992 - Финландия по проблемите на зрително затруднени с множество увреждания;
2000 –2001 - едногодишна специализация в училището за слепи “Пъркинс”, Бостън, САЩ, по проблемите на зрително затруднени с множество увреждания;
2003 - едносеместриална специализация с Фулбрайтова стипендия по проблемите на сляпоглухите в Бостънския колеж, САЩ.
2014 - едногодишна професионална квалификация (СДК) в СУ „Св. Климент Охридски” за „Специалист по дизайн и провеждане на онлайн обучение”.
2020 - едносеместриална специализация с Фулбрайтова стипендия по проблемите на аутизма в Хънтър колеж, Ню Йорк, САЩ.

Приемно време: Вторник: 10:00 – 12:00
Електронен адрес: mcvetkova@uni-sofia.bg

Проф. д-р Емилия Евгениева

Лекционните курсове, които водя, са в областта на методиката на обучение по български език и литература, функционалната грамотност, мениджмънта на класната стая, процесите на приобщаване и изграждане на приемаща образователна среда.

Изследователските проблеми, разработвани самостоятелно или в екипи, са по посока на процесите на формиране на умения за четене и писане при различни нарушения в развитието, работата със семействата и формирането на съвременната култура на приемане на различността, които са в основата на повече от сто публикации.

Ключов модел на изследванията и преподавателската ми работа е устойчивото развитие на личността, базиран на емоционалната интелигентност, образователния минимум и личностния максимум на учебно-познавателните постижения.

Приемно време: вторник 14-16
Имейл: e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

Проф. дпн Милен Замфиров

Областите на неговите научни интереси са природни науки за ученици със СОП, обучение по математика за ученици със СОП, сексуално образование при ученици с нарушения. Той има повече от 200 публикации в областта на специалната педагогика и на физиката в България и в чужбина.

Приемно време: петък 10-12
е-mail: m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

доц. д-р Данка Щерева

Преподавани  дисциплини:

Театрално изкуство и техника на говора;
Говорно- комуникативни техники и практики;
Драма  и куклотерапия при деца със СОП;
Сценично поведение;
Арттерапия при деца със СОП;
Култура на общуване с ученическа аудитория

Ключови интереси: Методически проблеми  в обучението по театрално изкуство и техника на говора при студенти- педагози; арттерапия при деца със СОП; актьорски и кукловодни техники; художествено слово , театрализирани игри и драматизации; сценични изяви на  студенти в публичното пространство.

Брой  публикации:  Общо над 40  публикации. От тях  6 книги/ 3 в  съавторство/, 1 сборник, 3 студии, статия в международно списание;  участие в учебно помагало  по изобразително изкуство-6 кл.; материали в сайта на БНР/ Радио България/.

Изследвания  в областта на:  Приложение на арттерапевтичните техники при деца със СОП; актьорски умения в педагогическата практика; комуникативни тренинги по говорна техника; театрално-игрови технологии  в предучилищна, начално- училищна възраст и деца със СОП; кукловодни техники; методика на работа върху художествено изпълнение на текст; драма   и куклотерапия при деца със СОП;

електронен адрес: djankulova@uni-sofia.bg

доц. д-р Пенка Шапкова

Преподавани дисциплини:

Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност;
Специфични форми за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър;
Педагогически подходи за работа с деца с хиперактивен синдром и дефицит на внимание;
Въвеждане в специалността;
Специална педагогика;
Специфични форми за работа с деца с интелектуална недостатъчност;
Ранна интервенция при деца със СОП;
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на деца с интелектуална недостатъчност;
Комуникативни нарушения при деца с интелектуална недостатъчност;
Професионално- трудова подготовка и реализация на ученици със СОП
Работа с родители на деца с нарушения от аутистичния спектър;

Ключови интереси: деца с интелектуална недостатъчност;  деца със синдром на Даун; деца с нарушения от аутистичния спектър; деца с хиперактивен синдром и дефицит на внимание; комуникативни нарушения при деца с интелектуална недостатъчност; ранна интервенция; терапевтични стратегии при деца със СОП;  приобщаващо образование; емоционална интелигентност; социално-емоционално функциониране при деца със СОП;  работа с родители на деца със СОП;

Изследвания в областта на: когнитивното функциониране при деца със синдром на Даун; аспекти  на терапията и обучението при деца с нарушения от аутистичния спектър; особености в развитието на деца с интелектуална недостатъчност, приобщаващо образование за деца със СОП; ранна интервенция при деца с интелектуална недостатъчност; подходи за подкрепа и личностно развитие на деца с нарушения от аутистичния спектър; комуникативни нарушения при деца с интелектуална недостатъчност; подходи за терапия и обучение при деца със СОП:

Брой публикации: общо над 40 публикации, 3 монографии (едната в съавторство)

Приемно време: Сряда  - 13:00- 15:00

Електронен адрес: pshapkova@uni-sofia.bg

доц. д-р Анна Трошева – Асенова

Гл. редактор на сп. Специална педагогика и Логопедия

Преподавани дисциплини:

Предучилищна педагогика на деца със специални образователни потребности;
Игрова терапия при деца със специални образователни потребности (СОП);
Педагогика на деца с невросоматични заболявания;
Специфични форми на работа при деца с нарушен слух;
Специфични форми на работа при деца с невросоматични заболявания;
Методика по произношение при деца с нарушен слух;
Алтернативна и подкрепяща комуникация при деца със специални образователни потребности;
Терапевтични подходи при комуникативни нарушения на децата със СОП;
Нарушения на сензорната интеграция;
Неврогенни говорни нарушения на развитието.

Ключови интереси: играта при децата със СОП, доучилищна възраст, алтернативна комуникация, деца с нарушен слух, деца с ДЦП, деца с аутизъм, нарушения на сензорната интеграция

Изследвания в областта на: играта на децата със СОП, развитието на умения за писане при децата с ДЦП, четивни умения при децата с нарушен слух, алтернативната комуникация

Брой публикации: общо над 60 публикации, от които 3 книги (2 монографии, едната в съавторство) https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=1bdea5a3-d1f3-4c30-b7af-d6cbdca87455

Приемно време: вторник 12-14ч

Електронен адрес: trosheva@uni-sofia.bg

Ас. д-р Маргарита Томова

 Преподавани дисциплини:

Брайл
Педагогика на деца със зрителни затруднения - упражнения
Специфични подходи на работи при деца със зрителни затруднения - упражнения
Специфични подходи на работа при деца с множество увреждания - упражнения
Сравнително специално образование - упражнения
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на зрително затруднените деца- упражнения
Текуща педагогическа практика – упражнения
Ергономия при деца и възрастни със СОП

Ключови интереси: Процесът на брайлово ограмотяване при зрително затруднени деца, Зрителното подпомагане при слабовиждащи деца и възрастни, Четивният процес при слабовиждащите ученици, Тактилните изображения в обучението на зрително затруднените деца.

Брой публикации: Общо над 20 публикации, от които 2 студии, над 15 статии в научни списания и сборници, участия в конференции и проекти.
https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=a55c30a3-60d1-48eb-8d21-3cce452261c5

Изследвания в областта на: Зрителното подпомагане при слабовиждащи, Четивните умения при деца с нарушено зрение, Ролята на релефните изображения в процеса на ограмотяване на зрително затруднените деца.

Приемно време: Сряда  - 13:00- 15:00

Електронен адрес: mvenelinov@uni-sofia.bg

Ас. д-р Мария Валявичарска

Асистент в следните дисциплини:

Дизонтогенеза на речта и езика;
Методика на обучението по БЕЛ при ученици със специални образователни потребности – първа и втора част;
Специфични подходи в чуждоезиковото обучение при деца със СОП;
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на деца с увреден слух;
Приложна текстова лингвистика;
Педагогика на деца с нарушения от аутистичния спектър;
Педагогика на деца с умствена изостаналост;
Педагогика на деца с увреден слух.

Ключови интереси: Езиково развитие в норма и патология; специфични форми на обучение по български език и литература за ученици със СОП; специфични форми на чуждоезиково обучение за ученици със СОП; кариерно развитие на младежи със специални образователни потребности.

Брой публикации: 12

https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=5a87a60a-4fad-4865-95cb-22aed0201f16

Приемно време:
Понеделник – 14-16ч.
Четвъртък – 11-13ч.
Електронен адрес: mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg

Михаела Димитрова

Инспектор на катедрата
тел.: 02 97 06 223
e-mail: mihaelazd@uni-sofia.bg

Гост-преподаватели към катедра „Специална педагогика и логопедия“-учебна 2020/2021 г.

проф. д-р Катерина Караджова

Хонорувани преподаватели към катедра „Специална педагогика и логопедия“-учебна 2020/2021 г.

проф. д-р Стиляна Белчева, дм
гл. ас. д-р Калина Рачева
проф. дфн Юлиана Стоянова
проф. д-р Диана Попова
д-р Рая Генчева
д-р Емануела Стоилова
проф. дпн Дора Левтерова
д-р Бояна Алексов
д-р Петя Ангелкова
гл. ас. д-р Владимир Наков
гл. ас. д-р Румяна Ходжажикова
Калин Цанов
д-р Калоян Дамянов

Програми в ОКС Бакалавър:

Специална педагогика – редовно и задочно обучение

Проекти

Тема: Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, посветена на 130 годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 35 годишнината от създаването на Катедрата по специална педагогика и логопедия при ФНОИ.

Цел: Организация и провеждане на конференция

Резултати: Проектът постигна резултати в съответствие с набелязаните цели. Конференцията беше организирана и успешно проведена на 12-13 октомври 2018 г.  в сградата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специалисти, ангажирани професионално със системата на приобщаващото образование, си дадоха среща и обмениха информация по проблемите и предизвикателствата в сферата на приобщаващото образование. В работните съвещания по секции и в заключителната част на конференцията бяха дискутирани както актуалните научни изследвания в тази област, така и проблемите, възникващи в педагогическата практика при реализацията на приобщаващото образование.

bg_BGБългарски