Специална педагогика

Катедрата по специална педагогика и логопедия е формирана през учебната 1983/1984 г. с първоначално наименование Катедра по дефектология. От 1993 г. тя се назовава Катедра по специална педагогика, а от 2013 г. – Катедра по специална педагогика и логопедия.

Катедрата по дефектология, заедно с катедрите по Предучилищна педагогика и Начална училищна педагогика, стои в основата на новосъздадения Факултет за начална и предучилищна педагогика в СУ „Св. Климент Охридски” през 1984 г.

Ръководители:
1984 – 1988 г. - проф. дмн Стефан Мутафов - известен български лекар, учен и професор по дефектология в СУ „Св. Кл. Охридски”, професор по антропология в БАН и професор по неврология в МА София
1989 – 1992г. - проф. д-р Георги Ангушев, който е и Декан на Факултета по начална и предучилищна педагогика в същия период
1993 – 1995г. - проф. дпн Владимир Радулов
1995 – 2000г. - проф. д-р Ваня Матанова
2001 – 2011г. - проф. д-р Катерина Караджова
2011-2015г. - доц. д-р Ивайло Петров
2015 – 2019г - проф. дпн Цветанка Ценова
От 2019г. – доц.д-р Неда Балканска

През годините в катедрата работят известни български преподаватели и учени: проф. Георги Ангушев, проф. д-р Златко Добрев, проф. д-р Ангелина Балтаджиева, проф. дпн Владимир Радулов и редица други специалисти, които стоят в основата на по-късно създадената Катедра по социална педагогика и социално дело във ФНОИ.

Катедрата е инициатор и двигател за издаването на списание „Специална педагогика и Логопедия“.

Преподавателите от Катедрата работят в Терапевтичната зала на ФНОИ.

Преподавателски състав:

проф. д-р Неда Балканска

Ръководител катедра
Специална педагогика

каб. 204, тел. 02 9706 222

Преподавани дисциплини:

Ранна интервенция при деца със СОП
Педагогика на деца с увреден слух
Педагогика на деца с невросоматични заболявания
Методика на обучението по развитие на речта при увреден слух;
Слухово-вербална рехабилитация при деца с различен тип слухопротезиране;
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане при ученици с увреден слух;
Комуникативни нарушения при деца с увреден слух;
Приложение на Монтесори терапията в логопедичната практика;
Практически аспекти на Монтесори терапията при деца със СОП.

Линк към Авторите:

Електронен адрес:     nbalkanska@uni-sofia.bg

проф. дпн Мира Цветкова-Арсова

Преподавани дисциплини:

Сравнително специално образование;
Приобщаващо образование;
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане при зрително затруднени ученици;
Ориентиране и мобилност при зрително затруднени;
Педагогика на деца и ученици със зрителни затруднения;
Специфични подходи и форми на работа със зрително затруднени ученици;
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания;
Обучение на сляпоглухи деца и юноши;
Нарушения в сензорната интеграция;
Комуникативни нарушения при ученици с нарушено зрение и при ученици с множество увреждания и др.

Линк към Авторите:

Електронен адрес: mcvetkova@uni-sofia.bg

Проф. д-р Емилия Евгениева

Преподавани дисциплини:

Дизонтогенеза на езика и речта
Теория и методика на обучението по български език и литература,
Практикум по литература за логопеди
Специфика на езиковото обучение при деца със специални образователни потребности
Мениджмънт на дейностите в класната стая

Линк към Авторите:

Електронен адрес:  e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

Проф. дпн Милен Замфиров

Преподавани дисциплини:

Методика на обучението по математика на ученици със СОП
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Методика на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии при ученици със СОП
Методика на обучението по природни науки и екология за ученици със СОП

Линк към Авторите:

Електронен адрес: m.zamfirov@fppse.uni-sofia.bg

 

доц. д-р Данка Щерева

Преподавани  дисциплини:

Театрално изкуство и техника на говора;
Говорно- комуникативни техники и практики;
Драма  и куклотерапия при деца със СОП;
Сценично поведение;
Арттерапия при деца със СОП;
Култура на общуване с ученическа аудитория

Линк към Авторите:

Електронен адрес: djankulova@uni-sofia.bg

доц. д-р Пенка Шапкова

Преподавани дисциплини:

Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност;
Специфични форми за работа с деца с нарушения от аутистичния спектър;
Педагогически подходи за работа с деца с хиперактивен синдром и дефицит на внимание;
Въвеждане в специалността;
Специална педагогика;
Специфични форми за работа с деца с интелектуална недостатъчност;
Ранна интервенция при деца със СОП;
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на деца с интелектуална недостатъчност;
Комуникативни нарушения при деца с интелектуална недостатъчност;
Професионално- трудова подготовка и реализация на ученици със СОП
Работа с родители на деца с нарушения от аутистичния спектър;

Линк към Авторите:

Електронен адрес: pshapkova@uni-sofia.bg

доц. д-р Анна Трошева – Асенова

Преподавани дисциплини:

Предучилищна педагогика на деца със специални образователни потребности;
Игрова терапия при деца със специални образователни потребности (СОП);
Педагогика на деца с невросоматични заболявания;
Специфични форми на работа при деца с нарушен слух;
Специфични форми на работа при деца с невросоматични заболявания;
Методика по произношение при деца с нарушен слух;
Алтернативна и подкрепяща комуникация при деца със специални образователни потребности;
Терапевтични подходи при комуникативни нарушения на децата със СОП;
Нарушения на сензорната интеграция;
Неврогенни говорни нарушения на развитието.

Линк към Авторите:

Електронен адрес: trosheva@uni-sofia.bg

гл-ас. д-р Маргарита Томова

Преподавани дисциплини:

Брайл
Педагогика на деца със зрителни затруднения - упражнения
Специфични подходи на работи при деца със зрителни затруднения - упражнения
Специфични подходи на работа при деца с множество увреждания - упражнения
Сравнително специално образование - упражнения
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на зрително затруднените деца- упражнения
Текуща педагогическа практика – упражнения
Ергономия при деца и възрастни със СОП

Линк към Авторите:

Електронен адрес: mvenelinov@uni-sofia.bg

Ас. д-р Мария Валявичарска

Преподавани дисциплини:

Дизонтогенеза на речта и езика;
Методика на обучението по БЕЛ при ученици със специални образователни потребности – първа и втора част;
Специфични подходи в чуждоезиковото обучение при деца със СОП;
Приобщаващо образование и ресурсно подпомагане на деца с увреден слух;
Приложна текстова лингвистика;
Педагогика на деца с нарушения от аутистичния спектър;
Педагогика на деца с умствена изостаналост;
Педагогика на деца с увреден слух.

Линк към Авторите:

Електронен адрес: mvalyavicharska@fppse.uni-sofia.bg

Михаела Димитрова

Инспектор на катедрата
тел.: 02 97 06 223
e-mail: mihaelazd@uni-sofia.bg

Гост-преподаватели към катедра „Специална педагогика и логопедия“-учебна 2020/2021 г.

проф. д-р Катерина Караджова

Хонорувани преподаватели към катедра „Специална педагогика и логопедия“-учебна 2020/2021 г.

проф. д-р Стиляна Белчева, дм
гл. ас. д-р Калина Рачева
проф. дфн Юлиана Стоянова
проф. д-р Диана Попова
д-р Рая Генчева
д-р Емануела Стоилова
проф. дпн Дора Левтерова
д-р Бояна Алексов
д-р Петя Ангелкова
гл. ас. д-р Владимир Наков
гл. ас. д-р Румяна Ходжажикова
Калин Цанов
д-р Калоян Дамянов

Програми в ОКС Бакалавър:

Специална педагогика – редовно и задочно обучение

Проекти

Тема: Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, посветена на 130 годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 35 годишнината от създаването на Катедрата по специална педагогика и логопедия при ФНОИ.

Цел: Организация и провеждане на конференция

Резултати: Проектът постигна резултати в съответствие с набелязаните цели. Конференцията беше организирана и успешно проведена на 12-13 октомври 2018 г.  в сградата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специалисти, ангажирани професионално със системата на приобщаващото образование, си дадоха среща и обмениха информация по проблемите и предизвикателствата в сферата на приобщаващото образование. В работните съвещания по секции и в заключителната част на конференцията бяха дискутирани както актуалните научни изследвания в тази област, така и проблемите, възникващи в педагогическата практика при реализацията на приобщаващото образование.

bg_BGБългарски