Годишник Изкуства

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Изкуства

За изданието – БГ/EN
Редакционна колегия – БГ/EN
Външни рецензенти – БГ/EN
Указания за авторите – БГ/EN
Формат на анонимния вариант – БГ/EN
Декларация за авторство – БГ/EN
Декларация за рецензенти – БГ/EN
Формуляр за рецензия – БГ/EN

Контакт за изпращане на студиите – annual-arts@fnoi.uni-sofia.bg

Годишник, книга Изкуства, том 115, година 3, 2022

Годишник, книга Изкуства, том 114, година 2, 2021

Годишник, книга Изкуства, том 113, година 1, 2020

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ФОРМА И ПРОЦЕС НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ИЗОБРАЗЯВАНЕ – Александър Ташев
ИЗКУСТВО ЛИ Е ФОТОГРАФИЯТА? – Антоан Божинов
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ОТ 20-ТЕ ДО НАЧАЛОТО НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК В СОЦИОКУЛТУРНИЯ КОНТЕКСТ НА ВРЕМЕТО – Боряна Мангова
ФОРМООБРАЗУВАНЕ И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В КОНТЕКСТА НА ДЕКОРАТИВНО-АБСТРАКТНАТА ОБРАЗНОСТ – Венцислава Стоянова
ЕВОЛЮЦИЯ НА СТРУННО-ЛЪКОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ – Веселин Караатанасов
КАВАЛЕТНИЯ ПОДХОД ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТЕНОПИСНА ПРОГРАМА В МАЩАБНИ САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА – КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ЛОВЕЧ – Владимир Аврамов
СЛОВЕСНО-ВИЗУАЛЕН И/ИЛИ ДИДАКТКО-ЕМОЦИОНАЛЕН ПРОЧИТ НА РАЗЛИЧНОСТТА В ПРИКАЗНОТО – Емилия Евгениева, Десислава Пенчева, Ивелина Евгениева, Йорданка Евгениева
МУЗИКАЛНО НАСЛЕДСТВО: КАКВО ОСТАВА СЛЕД НАС? – Емилия Караминкова-Кабакова
ВИЗУАЛНИ СТИЛОВИ ФИГУРИ В ПЛАКАТА – СЕМИОТИЧНИ АСПЕКТИ – Ерина Кръстева
ЖИТИЯТА НА ВЛАДЕТЕЛИ И АРХИЕПИСКОПИ ОТ СТАРОСРЪБСКАТА ЛИТЕРАТУРА ( ХII – XIII В) – ЦЕНЕН ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ – Иво Андровски
ЗНАКОВО-СИМВОЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА МАТЕРИАЛА В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ПРИЛОЖНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ИЗКУСТВА – Красимира Дренска
ВЪОБРАЖАЕМОТО ФОТОГРАФСКО ПРОСТРАНСТВО НА АНАМОРФОЗИТЕ В АРХИТЕКТУРНА СРЕДА – Лиляна Караджова
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДЕКОРАТИВНОТО ТЪКАНЕ – Мариета Савчева
ВОКАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА НА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ. МЕТОДИКА ЗА РАБОТА С ДЕЦА БЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – Марина Апостолова-Димитрова
ПРЕХОД – Мартина Караиванова
ИКОНОГРАФСКИ, СИМВОЛНИ И ЛЕЧИТЕЛСКИ АСПЕКТИ В ХРИСТИЯНСКОТО ИЗКУСТВО И НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ – Мая Димчева
„РАЗ-ЛИЧНО“ – Орлин Дворянов
В УТРОТО НА ДОБРИТЕ ВЪЛШЕБСТВА – Петър Стефанов
ГОТОВНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МУЗИКА“ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧЕБНА ПРАКТИКА В УСЛОВИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНА СРЕДА – Ралица Димитрова
ИНТЕГРАЛНИ АСПЕКТИ НА КАМЕРНОТО МУЗИЦИРАНЕ И ПОЛИФОНИЧНО СИТУИРАНЕ – Росица Тодорова
МИТЪТ „ХРИСТОС В РАКЕТА“: ПРЕОБРАЖЕНСКА МАНДОРЛА В БАЛКАНСКОТО ПОСТВИЗАНТИЙСКО ИЗКУСТВО – Ростислава Тодорова-Енчева
„ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА КНИГАТА“ – ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА – Светослав Косев
РАЗВИТИЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПЕЙЗАЖ В БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК – Силвия Басева
ГРАФИКАТА – СРЕДА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ И НА ВИЗУАЛНИЯ ЕЗИК. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИКИ И ФОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЯ В ДИГИТАЛИЗИРАНОТО ОБЩЕСТВО – Снежина Бисерова
ЕЛИН ПЕЛИН ИЗВЪН КЛИШЕТО НА ЖАНРА – ДИЛОГИЯТА „ЯН БИБИЯН“ – Таня Казанджиева
КОМУНИКАЦИЯ И КАРАНТИНА – Христо Карагьозов
CGD-ГРАФИКАТА – ТЕХНОЛОГИЧНА И ИДЕЙНО-ФИЛОСОФСКА РАМКА – Цвета Петрова