Годишник Изкуства

Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Изкуства

За изданието – БГ/EN
Редакционна колегия – БГ/EN
Външни рецензенти – БГ/EN
Указания за авторите – БГ/EN
Формат на анонимния вариант – БГ/EN
Декларация за авторство – БГ/EN
Декларация за рецензенти – БГ/EN
Формуляр за рецензия – БГ/EN

Контакт за изпращане на студиите – annual-arts@fnoi.uni-sofia.bg

Годишник, книга Изкуства, том 116, година 4, 2023

Годишник, книга Изкуства, том 115, година 3, 2022

Годишник, книга Изкуства, том 114, година 2, 2021

Годишник, книга Изкуства, том 113, година 1, 2020

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ФОРМА И ПРОЦЕС НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ИЗОБРАЗЯВАНЕ – Александър Ташев
ИЗКУСТВО ЛИ Е ФОТОГРАФИЯТА? – Антоан Божинов
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ОТ 20-ТЕ ДО НАЧАЛОТО НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК В СОЦИОКУЛТУРНИЯ КОНТЕКСТ НА ВРЕМЕТО – Боряна Мангова
ФОРМООБРАЗУВАНЕ И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИЗКУСТВОТО В КОНТЕКСТА НА ДЕКОРАТИВНО-АБСТРАКТНАТА ОБРАЗНОСТ – Венцислава Стоянова
ЕВОЛЮЦИЯ НА СТРУННО-ЛЪКОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ – Веселин Караатанасов
КАВАЛЕТНИЯ ПОДХОД ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТЕНОПИСНА ПРОГРАМА В МАЩАБНИ САКРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА – КАТЕДРАЛЕН ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ЛОВЕЧ – Владимир Аврамов
СЛОВЕСНО-ВИЗУАЛЕН И/ИЛИ ДИДАКТКО-ЕМОЦИОНАЛЕН ПРОЧИТ НА РАЗЛИЧНОСТТА В ПРИКАЗНОТО – Емилия Евгениева, Десислава Пенчева, Ивелина Евгениева, Йорданка Евгениева
МУЗИКАЛНО НАСЛЕДСТВО: КАКВО ОСТАВА СЛЕД НАС? – Емилия Караминкова-Кабакова
ВИЗУАЛНИ СТИЛОВИ ФИГУРИ В ПЛАКАТА – СЕМИОТИЧНИ АСПЕКТИ – Ерина Кръстева
ЖИТИЯТА НА ВЛАДЕТЕЛИ И АРХИЕПИСКОПИ ОТ СТАРОСРЪБСКАТА ЛИТЕРАТУРА ( ХII – XIII В) – ЦЕНЕН ИЗВОР ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ – Иво Андровски
ЗНАКОВО-СИМВОЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА МАТЕРИАЛА В ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ПРИЛОЖНО-ДЕКОРАТИВНИТЕ ИЗКУСТВА – Красимира Дренска
ВЪОБРАЖАЕМОТО ФОТОГРАФСКО ПРОСТРАНСТВО НА АНАМОРФОЗИТЕ В АРХИТЕКТУРНА СРЕДА – Лиляна Караджова
ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДЕКОРАТИВНОТО ТЪКАНЕ – Мариета Савчева
ВОКАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА НА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ. МЕТОДИКА ЗА РАБОТА С ДЕЦА БЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАНО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – Марина Апостолова-Димитрова
ПРЕХОД – Мартина Караиванова
ИКОНОГРАФСКИ, СИМВОЛНИ И ЛЕЧИТЕЛСКИ АСПЕКТИ В ХРИСТИЯНСКОТО ИЗКУСТВО И НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ – Мая Димчева
„РАЗ-ЛИЧНО“ – Орлин Дворянов
В УТРОТО НА ДОБРИТЕ ВЪЛШЕБСТВА – Петър Стефанов
ГОТОВНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „МУЗИКА“ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧЕБНА ПРАКТИКА В УСЛОВИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНА СРЕДА – Ралица Димитрова
ИНТЕГРАЛНИ АСПЕКТИ НА КАМЕРНОТО МУЗИЦИРАНЕ И ПОЛИФОНИЧНО СИТУИРАНЕ – Росица Тодорова
МИТЪТ „ХРИСТОС В РАКЕТА“: ПРЕОБРАЖЕНСКА МАНДОРЛА В БАЛКАНСКОТО ПОСТВИЗАНТИЙСКО ИЗКУСТВО – Ростислава Тодорова-Енчева
„ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯТА НА КНИГАТА“ – ОТ ИДЕЯТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА – Светослав Косев
РАЗВИТИЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПЕЙЗАЖ В БЪЛГАРСКАТА ЖИВОПИС ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК – Силвия Басева
ГРАФИКАТА – СРЕДА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ И НА ВИЗУАЛНИЯ ЕЗИК. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИКИ И ФОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЯ В ДИГИТАЛИЗИРАНОТО ОБЩЕСТВО – Снежина Бисерова
ЕЛИН ПЕЛИН ИЗВЪН КЛИШЕТО НА ЖАНРА – ДИЛОГИЯТА „ЯН БИБИЯН“ – Таня Казанджиева
КОМУНИКАЦИЯ И КАРАНТИНА – Христо Карагьозов
CGD-ГРАФИКАТА – ТЕХНОЛОГИЧНА И ИДЕЙНО-ФИЛОСОФСКА РАМКА – Цвета Петрова