Социална педагогика и социално дело

Катедрата по Социална педагогика и социално дело е създадена с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Кл. Охридски“ през м. май 1996 г.,  в отговор на новите потребности, породени от обществените и политическите промени в страната.

Ръководители на катедрата последователно са проф. д-р Петър Петров, проф. дпсн Наталия Александрова, проф. д-р Георги Бижков, проф. дпн Клавдия Сапунджиева.

Членовете на катедрата са активни и изявени личности, като голяма част от тях са ангажирани не само с преподавателска работа, но и с отговорни функции, свързани с ръководството на държавата, на университета, на ФНОИ, както и на някои неправителствени институции.

В паметта на университетската общност остават достойно имената на преподавателите проф. д-р Георги Бижков, проф. д-р Кирил Спасов, доц. дпн Фелиянка Стоянова, доц. д-р  Милка Атанасова, които работят до края на живота си в катедрата.

Настоящият състав на катедрата включва изявени преподаватели и учени от различни области на педагогиката, психологията и социалните науки. Дългогодишни лектори в специалността са изявени специалисти като: проф. М. Мирчев, д-р Хр. Христова, проф. Д. Градев, проф. К. Гайдаров и др.

Катедра „Социална педагогика и социално дело“ осъществява обучение по специалност социална педагогика  в  ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с критериите, установени в редица европейски университети.

В ОКС „Бакалавър“ на специалност социална педагогика се приемат и обучават студенти в редовна и задочна форма на обучение.

В ОКС „Магистър“  на специалност социална педагогика са акредитирани  следните магистърски програми: „Мениджмънт на социално – педагогическите дейности“, „Консултиране и социално- педагогическа помощ за семейства“, „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители“, „Педагогически съветник в училище“ и „Социална работа с деца и юноши“.

В през последните няколко години се извършва обучение на магистри в  „Мениджмънт на социално – педагогическите дейности“ – редовно и задочно обучение, „Консултиране и социално- педагогическа помощ за семейства“ – редовно и задочно обучение и  „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители“- задочно обучение.

Обучението на докторанти се осъществява  по направление 1.2. Педагогика в следните докторантски програми: „Теория на възпитанието и дидактика“, „Социална педагогика“, „Сравнително образование“, „Гражданско образование“.

За 25 годишния период от създаването на специалността “Социална педагогика” през 1991г. са обучени 4 665 бакалаври, 1531 магистри и над 35 успешно защитили докторанти.

Специалността социална педагогика е акредитирана през 2013г. за срок от шест години с оценка 9.50   на НАОА.

Катедра „Социална педагогика и социално дело“ провежда обучението на студентите от целия факултет в бакалавърска степен по следните основни дисциплини – теория на възпитанието, дидактика, история на педагогиката, обща, възрастова и педагогическа психология.

Катедрата е водеща за страната и в преподаването на други съвременни направления в бакалавърската програма: „Сравнително образование“, „Гражданско образование“, „Образование по правата на човека и на детето“, „Основи и методи на социалната педагогика“, „Семейна педагогика“, „Консултиране и социално – педагогическа помощ за семейства“ и др.

Преподавателският състав създава предпоставки за обстойно опознаване на теоретичните принципи, свързани с функционирането на социално-педагогическата сфера, използва интердисциплинарния подход при разработването на нови учебни курсове и успешно съчетава учебно-преподавателската и научноизследователската работа. Членовете на катедрата основават работата си на базатанавътрешнокатедрени  разисквания, академични дебати и висок професионализъм. Те организират университетски семинари, научни конференции и други форуми, разработват проекти, осъществяват самостоятелни научни изследвания, пишат учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, студии, статии и други материали, ръководят работата на дипломанти и докторанти, осъществяват ръководство и супервизия на практическата подготовка на студентите.

Провежданата от катедра „Социална педагогика и социално дело“ учебно-преподавателска, научно-изследователска и международна дейност допринася както за развитието на социално-педагогическата теория и практика, така и за подготовката на висококвалифицирани специалисти.

Показателна за плодотворната работа на катедрата по изграждането на висококвалифицирани кадри е тяхната успешна реализация като професионалисти в държавни институции и частни структури. Немалко от тях заемат значими позиции и са ценени на всички равнища в реалния сектор на социалната сфера.

Преподавателски състав:

проф. дпн Николай Попов

Ръководител на катедрата

сравнително образование

nbpopov@uni-sofia.bg

Проф. дпн Клавдия Сапунджиева

теория на възпитанието, семейна педагогика, социално-педагогическа работа със семейството; театър и комуникация; теория и история на художественото образование;

sapundjieva@uni-sofia.bg

проф. д-р Цецка Коларова

правна защита на детето и личността; гражданско образование; социално законодателство и социална защита;

ckolarova@uni-sofia.bg

доц. д-р Маргарита Бакрачева

обща психология; психология на развитието; възрастова психология; педагогическа психология; кризисни интервенции,

mbakrachev@uni-sofia.bg

Доц. д-р Стефан Семков

история на педагогиката и българското образование; история на социално-педагогическите учения;

semkov@uni-sofia.bg

Доц. д-р Марина Пиронкова

история на педагогиката и българското образование; история на социално-педагогическите учения; основи на социалната педагогика;

m.pironkova@fppse.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Александър Ранев

теория на възпитанието; дидактика; основи на педагогиката;

a.ranev@fppse.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Цветослав Николов

теория на възпитанието; дидактика; основи на педагогиката; андрагогика;

c.nikolov@fppse.uni-sofia.bg

ас. д-р Яна Станева

основи на социална работа; методи на социалната работа; увод в социалната педагогика; теория и методика на социално – педагогическо консултиране и съветване; социално-педагогическа работа в училище; социално-педагогическа работа със семейството;

jpstaneva@uni-sofia.bg

ас. д-р Пламен Минчев

обща психология; психология на развитието; възрастова психология; педагогическа психология; кризисни интервенции

ptminchev@uni-sofia.bg

ас. Красимир Костов

Теория на възпитанието; Дидактика

savkov@uni-sofia.bg

Антоанета Ананиева – Георгиева

инспектор Учебна дейност катедра Социална педагогика и социално дело
a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg

Специалности администрирани от катедрата.

Социална педагогика

bg_BGБългарски