Социална педагогика и социално дело

КатедраСоциална педагогика и социално дело“ е създадена с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Кл. Охридски“ през м. май 1996 г.,  в отговор на новите потребности, породени от обществените и политическите промени в страната.

Ръководители на катедрата последователно са проф. д-р Петър Петров, проф. дпсн Наталия Александрова, проф. д-р Георги Бижков, проф. дпн Клавдия Сапунджиева.

Членовете на катедрата са активни и изявени личности, като голяма част от тях са ангажирани не само с преподавателска работа, но и с отговорни функции, свързани с ръководството на държавата, на университета, на ФНОИ, както и на някои неправителствени институции.

В паметта на университетската общност остават достойно имената на преподавателите проф. д-р Георги Бижков, проф. д-р Кирил Спасов, доц. дпн Фелиянка Стоянова, доц. д-р  Милка Атанасова, които работят до края на живота си в катедрата.

Настоящият състав на катедрата включва изявени преподаватели и учени от различни области на педагогиката, психологията и социалните науки. Дългогодишни лектори в специалността са изявени специалисти като: проф. М. Мирчев, д-р Хр. Христова, проф. Д. Градев, проф. К. Гайдаров и др.

Катедра „Социална педагогика и социално дело“ осъществява обучение по специалност социална педагогика  в  ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“. Учебните планове и равнището на обучение са в съответствие с критериите, установени в редица европейски университети.

В ОКС „Бакалавър“ на специалност социална педагогика се приемат и обучават студенти в редовна и задочна форма на обучение.

В ОКС „Магистър“  на специалност социална педагогика са акредитирани  следните магистърски програми: „Мениджмънт на социално – педагогическите дейности“, „Консултиране и социално- педагогическа помощ за семейства“, „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители“, „Педагогически съветник в училище“ и „Социална работа с деца и юноши“.

В през последните няколко години се извършва обучение на магистри в  „Мениджмънт на социално – педагогическите дейности“ – редовно и задочно обучение, „Консултиране и социално- педагогическа помощ за семейства“ – редовно и задочно обучение и  „Социално-възпитателна и пробационна дейност с правонарушители“- задочно обучение.

Обучението на докторанти се осъществява  по направление 1.2. Педагогика в следните докторантски програми: „Теория на възпитанието и дидактика“, „Социална педагогика“, „Сравнително образование“, „Гражданско образование“.

За 25 годишния период от създаването на специалността “Социална педагогика” през 1991г. са обучени 4 665 бакалаври, 1531 магистри и над 35 успешно защитили докторанти.

Специалността социална педагогика е акредитирана през 2013г. за срок от шест години с оценка 9.50   на НАОА.

Катедра „Социална педагогика и социално дело“ провежда обучението на студентите от целия факултет в бакалавърска степен по следните основни дисциплини – теория на възпитанието, дидактика, история на педагогиката, обща, възрастова и педагогическа психология.

Катедрата е водеща за страната и в преподаването на други съвременни направления в бакалавърската програма: „Сравнително образование“, „Гражданско образование“, „Образование по правата на човека и на детето“, „Основи и методи на социалната педагогика“, „Семейна педагогика“, „Консултиране и социално – педагогическа помощ за семейства“ и др.

Преподавателският състав създава предпоставки за обстойно опознаване на теоретичните принципи, свързани с функционирането на социално-педагогическата сфера, използва интердисциплинарния подход при разработването на нови учебни курсове и успешно съчетава учебно-преподавателската и научноизследователската работа. Членовете на катедрата основават работата си на базата на вътрешнокатедрени  разисквания, академични дебати и висок професионализъм. Те организират университетски семинари, научни конференции и други форуми, разработват проекти, осъществяват самостоятелни научни изследвания, пишат учебници, учебни помагала, монографии, хабилитационни трудове, студии, статии и други материали, ръководят работата на дипломанти и докторанти, осъществяват ръководство и супервизия на практическата подготовка на студентите.

Провежданата от катедра „Социална педагогика и социално дело“ учебно-преподавателска, научно-изследователска и международна дейност допринася както за развитието на социално-педагогическата теория и практика, така и за подготовката на висококвалифицирани специалисти.

Показателна за плодотворната работа на катедрата по изграждането на висококвалифицирани кадри е тяхната успешна реализация като професионалисти в държавни институции и частни структури. Немалко от тях заемат значими позиции и са ценени на всички равнища в реалния сектор на социалната сфера.

Преподавателски състав

Проф. дн Маргарита Бакрачева
Проф. дн Маргарита Бакрачева

Ръководител катедра
„Социална педагогика и социално дело“

Преподавани дисциплини:
Обща психология
Психология на развитието / Възрастова психология
Педагогическа психология
Кризисни интервенции,
Социална психология
Психология на личността
Клинична и консултативна психология
Арттерапия
Социално-психологически тренинг

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mbakrachev@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник – 9 ч. – 11 ч.

Проф. дпн Николай Попов
Проф. дпн Николай Попов

Преподавани дисциплини:
Сравнително образование

Линк към Авторите

Електронен адрес:
nbpopov@uni-sofia.bg

каб. 232, тел. 02 9706274
Приемно време:
вторник – 10 ч. -12 ч.

Проф. д-р Цецка Коларова
Проф. д-р Цецка Коларова

Преподавани дисциплини:
Гражданско образование
Образование по правата на детето
Образование по правата на човека
Социално законодателство и социална защита
Методология на педагогическите изследвания

Линк към Авторите

Електронен адрес:
ckolarova@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник от 15.30 ч.Доц. д-р Стефан Семков
Доц. д-р Стефан Семков

Преподавани дисциплини:
История на педагогиката и българското образование
История на социално-педагогическите учения

Линк към Авторите

Електронен адрес:
semkov@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник – 9 ч. – 11 ч.
Доц. д-р Марина Пиронкова
Доц. д-р Марина Пиронкова

Преподавани дисциплини:
Основи на социалната педагогика
История на педагогиката и българското образование
Етнопедагогика

История на социалната педагогика в България
Професионализиране на приемната грижа

Линк към Авторите

Електронен адрес:
m.pironkova@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник – 12 ч. – 14 ч.

Доц. д-р Мая Чолакова
Доц. д-р Мая Чолакова

Преподавани дисциплини:
Основи на социалната работа
Основи на социалната педагогика
Теория и методика на социално-педагогическото консултиране и съветване
Педагогика на свободното време
Социално-педагогическа работа с правонарушители

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mlcholakov@uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда – 10 ч. -  12 ч.

Гл. ас. д-р Александър Ранев
Гл. ас. д-р Александър Ранев

Преподавани дисциплини:
Теория на възпитанието
Дидактика
Основи на педагогиката

Линк към Авторите

Електронен адрес:
a.ranev@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник – 12 ч. – 14 ч.,
четвъртък – 12 ч.– 14 ч.Гл. ас. д-р Цветослав Николов
Гл. ас. д-р Цветослав Николов

Преподавани дисциплини:
Теория на възпитанието
Дидактика
Основи на педагогиката
Андрагогика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
c.nikolov@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник – 13 ч. – 15 ч., сряда – 14 ч. – 16 ч.Гл. ас. д-р Яна Станева
Гл. ас. д-р Яна Станева

Преподавани дисциплини:
Основи на социална работа
Методи на социалната работа
Основи на социалната педагогика

Теория и методика на социално – педагогическо консултиране и съветване
Социално-педагогическа работа в училище
Социално-педагогическа работа със семейството
Въвеждане в специалността
Социално-педагогическа работа с правонарушители
Социално-педагогически практикум
Професионализация на приемната грижа
Хоспитиране

Линк към Авторите

Електронен адрес:
jpstaneva@uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда – 12 ч. – 14 ч., четвъртък -12 ч. – 14 ч.

Гл. ас. д-р Пламен Минчев
Гл. ас. д-р Пламен Минчев

Преподавани дисциплини:
Обща психология
Психология на развитието
Възрастова психология
Педагогическа психология
Кризисни интервенции

Линк към Авторите

Електронен адрес:
ptminchev@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник – 9 ч. – 10 ч., сряда – 8 ч. – 10 ч.

Гл. ас. д-р Красимир Костов
Гл. ас. д-р Красимир Костов

Преподавани дисциплини:
Теория на възпитанието
Дидактика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
savkov@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник – 10 ч. – 12 ч., сряда – 10 ч. – 12 ч.
Ас. д-р Мартин Ценов
Ас. д-р Мартин Ценов

Преподавани дисциплини:
Психология на общуването
Педагогическа психология
Възрастова психология
Обща и училищна психодиагностика
Спортна психология

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mjcenov@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник - 14 ч. – 16 ч.,
сряда – 16 ч. – 18 ч.

Ас. д-р Ина Дикова
Ас. д-р Ина Дикова

Преподавани дисциплини:
История на педагогиката и българското образование
История на социалната педагогика
Социално-педагогически практикум
Теория на възпитанието

Линк към Авторите

Електронен адрес:
idikova@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 8 – 10 ч., сряда - 13 – 15 ч.

Инсп. учебна дейност Антоанета Ананиева – Георгиева
Инсп. учебна дейност Антоанета Ананиева – Георгиева

Електронен адрес:
a.ananieva@fppse.uni-sofia.bg

Хонорувани преподаватели

Проф. дпн Клавдия Сапунджиева
Проф. дпн Клавдия Сапунджиева

Преподавани дисциплини:
Теория на възпитанието
Семейна педагогика
Социално-педагогическа работа със семейството
Театър и комуникация
Теория и история на художественото образование

Линк към Авторите

Електронен адрес:
sapundjieva@uni-sofia.bg

Проф. д-р Нели Петрова
Проф. д-р Нели Петрова

Преподавани дисциплини:
Основи на социалната работа
Методи на социалната работа
Социално-педагогическа работа с правонарушители

Линк към Авторите

Електронен адрес:
nelinp@uni-sofia.bgПроф. дпн Наталия Александрова
Проф. дпн Наталия Александрова

Преподавани дисциплини:
Педагогическа психология
Психология и психодиагностика на стареенето
Психология на обучението
Психология и психопрофилактика на развитието
Психология на изобразителното изкуство
Психология на семейните отношения
Лидерство и стилове на ръководство
Консултиране и супервизия
психология на просоциалното поведение

Програми в ОКС Бакалавър