Музика и мултимедийни технологии

В катедра Музика и мултимедийни технологии се провежда обучение в специалностите „Музика“ в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…. и специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“  по професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство. През годините първоначално катедрата се е наричала „Естетическо възпитание“, след това „Педагогика на изкуствата“, а от 2006 година е структурирана и катедра „Музика“. Академичният състав на катедра „Музика и мултимедийни технологии“ включва 14 преподаватели на основен трудов (2 професори, 5 доценти, 5 главни асистенти и  2 асистенти), 9 от които със защитени докторски степени в направления 8.3 Музикално и танцово изкуство, 1.3 Педагогика на обучението по… , както 2.1 Филология. Застъпването на три професионални направления гарантира широко профилното обучение в специалностите на катедра „Музика и мултимедийни технологии“.

Преподавателски състав

Доц. д-р Веселин Караатанасов
Доц. д-р Веселин Караатанасов

Ръководител катедра
„Музика и мултимедийни технологии“

Преподавани дисциплини:
Музикален анализ
Инструментознание
Електроакустични музикални инструменти
Компютърен нотопис и приложна оркестрация

Линк към Авторите

Електронен адрес:
w.karaatanassov@uni-sofia.bg

Приемно време:
Понеделник 11 – 13 ч., фонотека, бл. 2


Проф. д-р Адриан Георгиев
Проф. д-р Адриан Георгиев

Преподавани дисциплини:
Компютърна музикална грамотност
Музикални компютърни технологии
Миди аранжимент и VSTi
Виртуални студийни технологии
Тонрежисура
Основи на музикалните компютърни технологии
Методика на обучението по музика
Дидактика на музиката

Линк към Авторите

Електронен адрес:
aggeorgiev@uni-sofia.bg

каб. 219, тел. 02 9706 245
Приемно време:
четвъртък 10 – 11 ч.,
студио 4, блок 2

Проф. д-р Ганка Неделчева
Проф. д-р Ганка Неделчева

Преподавани дисциплини:
Пиано

Линк към Авторите

Електронен адрес:
nedelcheva@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник и четвъртък 15 – 16 ч.,
каб. 526
Проф. д-р Емилия Евгениева
Проф. д-р Емилия Евгениева

Преподавани дисциплини:
Дизонтогенеза на езика и речта
Теория и методика на обучението по български език и литература,
Практикум по литература за логопеди
Специфика на езиковото обучение при деца със специални образователни потребности
Мениджмънт на дейностите в класната стая

Линк към Авторите

Електронен адрес:
e.evgenieva@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник и четвъртък 15 – 16 ч.,
каб. 526
Доц. д-р Росица Тодорова
Доц. д-р Росица Тодорова

Преподавани дисциплини:
Пиано и Полифония

Линк към Авторите

Електронен адрес:
rctodorova@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник от 10 – 12 ч.,
блок 2, ет. 5, каб. 524

Доц. д-р Боряна Мангова
Доц. д-р Боряна Мангова

Преподавани дисциплини:
История на музиката
История на българската музика
Източноправославна музика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
bmangova@uni-sofia.bg

Приемно време:
Понеделник 11 – 13 ч., фонотека, бл. 2
Доц. д-р Таня Казанджиева
Доц. д-р Таня Казанджиева

Преподавани дисциплини:
Българска и чуждестранна литература за деца
Литература и текст в медиите
Български фолклор
Културна и социална антропология
Текст и интерпретация в медиите и в изкуството

Линк към Авторите

Електронен адрес:
tkazandzhi@uni-sofia.bg

Приемно време:
Вторник 16 – 18 ч., каб. 220

Доц. д-р Христо Карагьозов
Доц. д-р Христо Карагьозов

Преподавани дисциплини:
Акустика
Звукотехника
Аудио постпродукция и мастеринг
Съраунд продукция
История на изкуството
Музикална естетика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
h.karagyozov@uni-sofia.bg

Приемно време:
четвъртък 14.30 – 16.30 ч., студио 5,  бл.2


Гл. ас. д-р Силвана Карагьозова
Гл. ас. д-р Силвана Карагьозова

Преподавани дисциплини:
Аудиовизуален дизайн
Мултимедията в часа по музика
Музика и реклама
Постпродукция за видео
Увод в графичния дизайн
Афтър ефекти и 2D композитинг
Подкаст и влог технологии

Линк към Авторите

Електронен адрес:
skkaraguoz@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник 10 – 12 ч., вторник 10 – 12 ч.,
МКЦ, блок 2

Гл. ас. д-р Десислава Тилева
Гл. ас. д-р Десислава Тилева

Преподавани дисциплини:
Хармония с аранжимент
Солфеж
Елементарна теория на музиката
История на джаза

Линк към Авторите

Електронен адрес:
ditileva@uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник от 12 – 14 ч.,  стая 506, бл.2, вторник от 11 – 13 ч., бл. 2, стая 506Гл. ас. д-р Ралица Димитрова
Гл. ас. д-р Ралица Димитрова

Преподавани дисциплини:
Методика на обучението по музика
Дидактика на музиката
Задължително пиано

Линк към Авторите

Електронен адрес:
r.dimitrova@fnoi.uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник- 9 – 11 ч., ФНОИ, ст. 219, вторник- 12 – 14 ч.,  бл. 2, ст. 525
Гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова
Гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова

Преподавани дисциплини:
Методика на обучението по музика в предучилищна възраст
Текуща учебна практика в предучилищна възраст
Хоспетиране в предучилищна възраст
Музикално-педагогически иновации
ЕТМ и солфеж
Музикален мениджмънт
Съвременни направления в музиката и изкуствата

Линк към Авторите

Електронен адрес:
karaminkov@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 14 – 16 ч., каб. 220, ФНОИ,
сряда 13 – 15 ч., блок 2, кабинет на преподавателя

Гл. ас. д-р Марина Апостолова
Гл. ас. д-р Марина Апостолова

Преподавани дисциплини:
Хорознание, хорово пеене
Курсов хор

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mgapostolo@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 12.30 – 16.30 ч., четвъртък 12 – 14 ч., бл.2, зала 518Гл. ас. д-р Рая Ковачева
Гл. ас. д-р Рая Ковачева

Преподавани дисциплини:
Музикален фолклор
Българска фолклорна култура
Съвременен музикален фолклор
Камерен ансамбъл/хор
Теренна фолклористика
Български фолклорен календар
Балкански фолклор
Дешифриране на музикален фолклор
Музикален инструмент, пеене - народно пеене
Ръководство на вокална фолклорна формация
Разработване на уроци за обучение в електронна среда
Хоспитиране в I - IV и V-X клас
Текуща учебна практика в I - IV и V-X клас
Стажантска практика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
rajask@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник 16 – 18 ч., каб. 506, бл. 2, четвъртък 11 – 13 ч., фонотека бл. 2

Ас. д-р Мария Радева
Ас. д-р Мария Радева

Преподавани дисциплини:
Звуков дизайн
Музика и реклама
Музикален редактор в медиите
Дублаж

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mrradeva@uni-sofia.bg

Приемно време:
Вторник и четвъртък 12 – 14 ч., студио 2, бл. 2

Ас. Емануела Крондева
Ас. Емануела Крондева

Преподавани дисциплини:
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Музикална компютърна грамотност
Електронни клавишни  инструменти
Миди аранжимент и VSTi
Музикален редактор в медиите

Линк към Авторите

Електронен адрес:
krondeva@uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда 15 – 17 ч., студио 2, бл. 2, петък 15 – 17 ч., студио 4, бл. 2

Ас.Стоян Бозов
Ас.Стоян Бозов

Електронен адрес:
sbozov@uni-sofia.bg

Инсп. учебна дейност Спаска Алексова
Инсп. учебна дейност Спаска Алексова

Електронен адрес:
svaleksova@uni-sofia.bg

Телефон: 02/ 970 62 45

Специалности и образователно-квалификационни степени, администрирани от катедрата

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“