Прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на уч. 2019/2020 година

Факултетът по науки за образованието и изкуствата обявява прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на уч. 2019/2020 година в следните магистърски програми:

1.        Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистърска програма Образователни науки и интеркултурно възпитание /на английски език/ – 2 семестъра – редовна форма, обучение срещу заплащане;

2.        Специалност Специална педагогика

Магистърска програмаСпециална педагогика на английски език – 3 семестъра – редовна форма, срещу заплащане;

3.        Специалност Музикални медийни технологии и тонрежисура

Магистърска програма „Аудиовизуален дизайн /на английски език/ – редовно обучение – 2 семестъра, срещу заплащане;

4.        Специалност Графичен дизайн

Магистърска програма Графичен дизайн /за завършили други професионални направления/, редовно обучение – 3 семестъра, срещу заплащане.

Документи за кандидатстване за образователно-квалификационна степен “магистър” във Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“, за летен семестър на уч. 2019/2020 г. ще се приемат, както следва:

от 27.1.2020 г. до 31.1.2020 г. вкл. за места срещу заплащане с прием по документи.

  • Документите се подават за български граждани в стая 201,
  • за чуждестранни граждани – стая 320

в работните дни от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Общи условия за кандидатстване:

За летен семестър на уч. 2019/2020 г. ФНОИ приема кандидати за ОКС „магистър“ само за обучение срещу заплащане по бал от дипломата. Правото за кандидатстване ползват лицата, които имат успех не по-малко от „добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование /среден успех от семестриалните + среден успех от държавните изпити – не по-нисък от 7,00/.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Молба по образец
  2. Диплома оригинал, издадена от легитимно висше. При липса на издадена диплома – академична справка – оригинал за завършилите други висши училища с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация, а за завършилите Софийския университет – уверение, заверено от сектор „Студенти“ на съответния факултет, с посочен среден успех от семестриалните и от държавните изпити и придобита квалификация или заверено копие от приложението към дипломата.
  3. Диплома за средно образование.
  4. Лична карта.
  5. За завършилите висшето си образование в чужбина документ за признато образование от Софийския университет или удостоверение от НАЦИД /ако има издадено до септември 2011 г./, както и документ за най-ниска положителна и най-висока оценка в съответната страна.
  6. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв.
  7. Кандидатите с ТЕЛК (лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто) представят документ във факултета в кабинет 201, за да бъдат освободени от такса.

Балообразуване:

Класирането на кандидатите за места срещу заплащане става по бал, образуван от средния успех от семестриалните + средния успех от държавните изпити.

Максимален бал – 12.

Класиране за места срещу заплащане – 12.02.2020 г.,

Записване на приетите студенти от 13 – 14.02.2020 г. във ФНОИ. Повече информация за магистърските програми, както и класирането на кандидатите – на сайта на ФНОИ – fnoi.uni-sofia.bg