Начална училищна педагогика

В катедра „Начална училищна педагогика“ работят 14 щатни преподаватели, от които двама професори, петима доценти, един главен асистент, петима асистенти и един старши преподавател. Докторски дисертации са защитили 12 преподаватели от катедрата. В катедрата работят едни от най-изявените специалисти в областта на началното образование в нашата страна. Доказателство за това е, че почти всички членове на катедрата участват в разработването на учебните програми, учебната документация, учебници, учебни помагала за началното училище.

Преподавателски състав:

Доц. д-р Габриела Кирова

Ръководител катедра НУП

Преподавани дисциплини:
- Дидактика на математиката
- Методика на обучението по математика в І – ІV клас
- Работа по проекти в обучението по математика
- Творческа работа над текстови задачи по математика в І – ІV клас
- Диагностика и външно оценяване на резултатите от обучението по математика в началните класове

Ключови интереси: Дидактико-методическите технологии в обучението по математика за началните класове; работа по проекти в обучението по математика; творчески упражнения над текстови задачи по математика; методика на работа с текстови задачи в началните класове; актуални аспекти на началната училищна педагогика
Брой публикации: Общо над 145 научни публикации. От тях 3 книги, 1 лекционен курс, издаден на CD, 9 студии, 20 статии в чуждестранни издания, 30 учебници и учебни помагала по математика за І – ІV клас.
Изследвания в областта на: дидактико-методически технологии в обучението по математика в началните класове; диагностика и външно оценяване на резултатите от обучението по математика в началните класове; методика на работа с текстови задачи в обучението по математика.

Приемно време: Вторник: 09:00 – 11:00
Електронен адрес: kirova@uni-sofia.bg

проф.д-р Елена Джамбазова

Преподавани дисциплини:
- Дидактика на физическото възпитание и спорта
- Основи на физкултурата с дидактика
- Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст
- Методика на обучението по изическо възпитание на ученици от I-IV клас
- Методика на преподаване на подвижни игри
- Извънкласна дейност по физическо възпитание
- Занимателни и туристически игри

Ключови интереси: методика на преподаване по физическо възпитание и спорт, туристическа дейност в началното училище, психологически проблеми на училищното физическо възпитание, игровата дейност в детската градина и началното училище
Брой публикации: Общо 70 публикации, от които 3 монографии, 19 учебни помагала за деца от детската градина, ученици от началното училище, студенти и учители, статии в научни списания и сборници.
Изследвания в областта на: физическото възпитание в детската градина и началното училище; методика на преподаване на подвижни игри; емоциите в учебния процес по физическо възпитание;  двигателна активност сред природата

Приемно време: понеделник: 10:00 – 12:00
Електронен адрес: dzhambazov@uni-sofia.bg

проф. д-р Илиана Мирчева

преподавани курсове:
Дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото, Интернет и компетентност за работа по проект , Философията за деца по теми за околната среда, Диференциран подход в обучението по родинзнание и природознание, Съвременни концепции за екологично образование и др.

ключови интереси:
- интересите на учениците от началното училище
- съвременни проблеми на дидактиката на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото
- историческо развитие на идеите за обучение по родинознание и природознание
- развитие на детската самостоятелност и креативност чрез форми на отворено/неформално обучение
- екологично образование в началното училище
- промяна на детските концепции за природата
- философията за деца като принцип на обучение в началното училище
- диференциация в обучението в началното училище
- обучението по STEM

над 200 публикации (на български, немски, английски език и др.), изследвания в областта на началната училищна педагогика, обучението по STEM, екологичното образование и дидактиката на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото

Електронен адрес: imircheva@uni-sofia.bg

доц. д-р Анна Георгиева

Преподавани дисциплини:
- Дидактика на четеното и писането;
- Дидактика на българския език и литература;
- Въвеждане в специалността;
- Лингвистични особености на усвояване на чужд език в детска възраст;
- Образователни технологии в начална училищна възраст;
- Формиране на детето като читател;
- Специфика на обучението по български език, като втори език;
- Обучение по български език на ученици-мигранти;
- Алтернативни дидактически технологии за комуникативно обучение по български език.

Ключови интереси: Съвременни дидактически технологии в езиковото обучение по роден и втори език; специфика на читателските интереси и читателското поведение на учениците от първи до четвърти клас; методика на обучението по начална грамотност – четене и писане; методика и специфика на обучението по български език, организирано в чужбина и в чуждоезикова среда.
Брой публикации: 3 монографии, 2 учебни помагала за студенти, 5 студии, над 50 статии и доклади, познавателни книжки за детската градина по образователно направление „български език и литература“.  https://authors.uni-sofia.bg/AuthorPublications.aspx?id=81490b98-3344-4482-a65f-197097a7061a
Изследвания в областта на: методика и съвременни проекции в обучението по български език и литература в началните класове; методика на обучението по начална грамотност; нормативна регламентация (учебни програми) и структуриране на учебното съдържание (анализ на учебните комплекти) в комплексния учебен предмет „български език и литература“ от първи до четвърти клас; специфика в читателското поведение и интереси на учениците; специфика на обучението по български език, като втори език, организирано в чужбина; диагностика и външно оценяване на резултатите от обучението по български език и литература в началните класове.

Приемно време:  сряда: 15:00 – 16:00
Електронен адрес: ag@uni-sofia.bg

доц. д-р Любен Витанов

Преподавани дисциплини:
- Дидактика на техниката и технологиите
- Методика на педагогическата работа в часа на класа
- Методика на обучението по БДП
- Методи и техники за активно учене

Ключови интереси: Методически проблеми на обучението по технологии и предприемачество, педагогическа работа в часа на класа, ориентирано към ученика преподаване, работа с надарени и талантливи ученици.
Брой публикации: Общо над 100 публикации. От тях 3 книги, 4 лекционни курса, 2 монографии, 2 студии, 5 статии в чуждестранни издания, 50 учебници и учебни помагала по технологии и предприемачество и часа на клас за І – V ІІІ клас.
Изследвания в областта на: обучението по технологии и предприемачество, педагогическата работа в часа на класа, методите и техниките за активно учене, работа с талантливи ученици.

Приемно време: Вторник: 12:00 – 14:00
Електронен адрес: lvitanov@uni-sofia.bg

доц. д-р Николай Цанев

Преподавани дисциплини:
- Дидактика на техниката и технологиите
- Конструктивно-приложни дейности в началното училище
- Дидактика на информационните технологии в началното училище
- Оригами за учебни цели
- Образователен софтуер за деца

Ключови интереси: Технологично обучение; ИКТ в образованието; дидактика на технологиите и предприемачеството в началното училище; конструктивно-приложни дейности в предучилищна и начална училищна възраст; електронно и дистанционно обучение; занимания по интереси на деца.
Брой публикации: Общо над 75 научни публикации. От тях 4 книги, 2 студии, над 20 статии в  български и чуждестранни издания; учебници, учебни помагала и електронни курсове за студенти и специализанти; учебници, учебни помагала, книги за учителя по технологии и предприемачество за предучилищна и начална училищна възраст.
Изследвания и опит в областта на: Дидактиката на техниката и технологиите и дидактиката на информационните технологии в началното училище; учебници и учебни помагала за предучилищна и начална училищна възраст; учебно-помощна литература за обучението на студенти; ръководство на дипломни работи и дисертации; обучителни курсове за следдипломна и продължаваща квалификация на учителите.

Приемно време: Четвъртък: 10:00 – 12:00
Електронен адрес: n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg

доц. д-р Любка Алексиева

Преподавани дисциплини:
- Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда
- Дидактика на математиката
- Дидактика на информационните технологии
- Съвременни мултимедийни технологии
- Мултимедията в обучението по математика

Ключови интереси: интегриране на информационните и комуникационни технологии в обучението, дизайн и провеждане на електронно обучение, STEM обучение.
Брой публикации: Общо над 60 публикации, от които 2 монографии, 2 студии, над 30 статии в научни списания и сборници, 4 учебника и близо 20 учебни помагала за училищната мрежа, както и 4 университетски помагала.
Изследвания в областта на: интегрирането на информационните и комуникационни технологии в обучението; дизайна и приложението на електронни ресурси за обучение; проектиране и провеждане на електронно и дистанционно обучение.

Приемно време: Сряда: 11:00 – 13:00
Електронен адрес: l.aleksieva@fppse.uni-sofia.bg

гл.ас. д-р Иван Душков

Преподавани дисциплини:
- Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
- Аудиовизуални информационни технологии
- Съвременни информационни технологии
- Обработка и анализ на данни в изследванията
- Математико-статистически методи

Ключови интереси: интегриране на информационните и комуникационни технологии в обучението, електронно обучение, математика.
Брой публикации: Общо над 20 публикации, два учебника по „Компютърно моделиране“ за трети и четвърти клас, участия в проекти.
Изследвания в областта на: интегриране на информационните и комуникационни технологии в обучението; математически процеси и явления.

Приемно време: Сряда: 11:00 – 12:00; четвъртък 11:00 – 12:00
Електронен адрес: idushkov@@uni-sofia.bg

ас. д-р Гергана Христова

Преподавани дисциплини:
- Практически упражнения по дидактика на математиката
- Методика на обучението по математика в І–ІV клас – семинарни и практически упражнения
- Текуща педагогическа практика в училище

Ключови интереси: Обучение по математика в І–ІV клас; методика на изучаване на геометричните знания в началните класове; резултати от международни изследвания, свързани с постиженията на учениците по математика в началните класове.
Брой публикации: Общо над 15 научни публикации. От тях 1 студия, 12 статии в научни списания, 1 учебно помагало по математика за ІV клас.
Изследвания в областта на: обучението по математика в І–ІV клас; методика на изучаване на геометричните знания в началните класове; външно оценяване на резултатите от обучението по математика в края на ІV клас.

Приемно време: Сряда и четвъртък: 14:00 – 16:00
Електронен адрес: g.hristova@fppse.uni-sofia.bg

ас. д-р Далия Ал-Халил

Преподавани дисциплини:
- Дидактика на българския език и литература
- Дидактика на четенето и писането
- Практически упражнения по дидактика на българския език и литература
- Творческото писане в началните класове

Ключови интереси: обучение по съчинение; творческо писане; интерактивни методи в образованието и игроподобен подход на преподаване.
Брой публикации: Общо над 20 публикации, от които 17 научни статии и доклади, над 12 научнопопулярни и художествени текстове, както и съставителска и редакционна дейност на 4 сборника от научни форуми.
Изследвания в областта на: обучението по съчинение и преразказ в началните класове; творческото писане; литературното обучение в начален етап на основна образователна степен; интерактивността и играта като метод в образованието.

Приемно време: вторник: 8:30 – 10:30
Електронен адрес: d.alhalil@fppse.uni-sofia.bg

ас. д-р Илияна Симеонова

Преподавани дисциплини:
- Основи на началната училищна педагогика

Ключови интереси: теория и практика на началната училищна педагогика; ранно езиково обучение; образователни технологии
Брой публикации: около 20 статии и студии в научната периодика; 3 университетски учебника
Изследвания в областта на: началната училищна педагогика, приложната лингвистика, обучението на учители
Приемно време: понеделник: 9.00 -11.00 ч.; вторник: 9.00 – 11.00 ч.

Електронен адрес: i.simeonova@fppse.uni-sofia.bg

ас. д-р Николина Танкушева

Преподавани дисциплини:
- Гимнастика I и II част
- Спортно усъвършенстване – гимнастика
- Методика на обучението по физическо възпитание на ученици от I-IV клас
- Основи на физкултурата с дидактика
- Дидактика на физическото възпитание и спорта

Ключови интереси:  Физическо възпитание и спорт и гимнастика.
Брой публикации: Общо 15 публикации. От тях 7 статии в чуждестранни издания.
Изследвания в областта на: Изследване на координационните способности на ученици от начална училищна възраст, изследване на двигателните способности на хора с ментални увреждания, физическо развитие на 9-10 годишни ученици в България, анализ на съчетанията в женската спортна гимнастика, нормативна база за оценка на координационните способности на 9-10 годишни ученици.

Приемно време: Понеделник: 11:00 – 13:00 ч.
Вторник :       09:00 – 11:00 ч.
Електронен адрес: ntankushev@uni-sofia.bg

aс. Иван Симеонов

Преподавани дисциплини:
- Методика на обучението по физическото възпитание и спорт
- Методика на преподаване на подвижни игри
- Дидактика на физическото възпитание
- Теория и методика на спортната тренировка
- Хоспитиране и текуща педагогическа практика

Ключови интереси: Подбор, селекция и обучение на надарени деца в спорта. Интеграция на smart технологии в уроците по ФВС и тренировъчния процес в училище.
Брой публикации: 7 публикации в български и чуждестранни издания, свързани с ключовите интереси.
Изследвания в областта на: Методите за работа с деца със спортни дарби в училище; интересите на учениците към спорта в училище; използването на smart tracking системи в уроците по ФВС.

Приемно време: Сряда: 15:00 – 17:00
Електронен адрес: ivanhs@uni-sofia.bg

ст. преп. Ванина Петрова

Преподавани дисциплини:
- Практически упражнения по английски език за специалност НУПЧЕ

Ключови интереси: методика на чуждоезиковото обучение, приложна лингвистика, английски език за международни отношения и юридически английски език

Приемно време: Понеделник и сряда: 13:00 – 15:00
Електронен адрес: v.petrova@uni-sofia.bg

Невена Пазова

Инспектор катедра НУП

Кабинет 402
Приемно време:
от понеделник до петък от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00

e-mail: npazova@admin.uni-sofia.bg

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ КАТЕДРА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

Преподавател Специалност и форма на обучение Курс/ Семестър Дисциплина e-mail
1 доц.д-р Татяна Борисова НУПЧЕ - РО ІІ курс Основи на началната училищна педагогика borisovatania@abv.bg
ІІІ курс Дидактика на българския език и литература - 1 част
ПНУП - РО ІІІ курс Дидактика на българския език и литература - 1 част
МП НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) І курс Начална училищна педагогика
Дидактика на българския език и литература - съвременни тенденции и подходи
Формиране на детето като читател - ИД
МП НУП ЗО (за завършили други специалности) І курс Дидактика на българския език и литература - съвременни тенденции и подходи
Начална училищна педагогика
І курс Формиране на умения за самостоятелно детско четене у учениците от 1-4 клас - ИД
І курс Форми на обучението по български език - ФД
2 проф.д-р Здравко Лалчев НУПЧЕ - РО ІІ курс Математика zdravkol@abv.bg;       lalchev@uni-sofia.bg
МП НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) І курс, Математика
3 Людмила Зафирова НУПЧЕ - РО ІІІ курс Дидактика на околния свят, човекът и природата, човекът и обществото - 2 част ljudmila_zafirova@abv.bg;
ПНУП - РО ІІІ курс Дидактика на околния свят, човекът и природата, човекът и обществото - 1 част  
4 Татяна Вълчева-Стоянова НУПЧЕ - РО ІV курс Текуща педагогическа практика tvaskova@abv.bg
5 Светослава Соколова ПНУП - РО І курс Хоспитиране sokolova12@abv.bg;
ПНУП - ЗО
6 Сийка Стойчева ПНУП - РО ІV курс Текуща педагогическа практика s_stoytcheva@abv.bg
ПНУП - ЗО
7 доц.д-р Димо Кръстев ФВС - РО І курс Анатомия на човека dimo_krustev@mail.bg
8 Аспарух Мачирски ФВС - РО І курс Учебен курс - зимни спортове office@machirski-sport.com
9 Йордан Мачирски ФВС - РО І курс Учебен курс - зимни спортове office@machirski-sport.com
10 Димитър Асенов ФВС - РО І курс Методика на преподаване на хандбал dimitarasenov81@gmail.com
11 Милко Танкушев ФВС - РО ІІ курс Гимнастика - 2 част milkogym@gmail.com
12 доц.д-р Колечка Шопова ФВС - РО ІІІ курс Спортна медицина и хигиена kolechka@abv.bg
13 проф.д-р Крася Каваклова ФВС - РО ІІІ курс Физическо възпитание в детската градина krasjsport@yahoo.com;
ІV курс Физическо възпитание за деца със специални образователни потребности
14 проф.д-р Костадин Костов ФВС - РО ІV курс Адаптирана физическа активност kostadin.kostov@gmail.com
Изправителна гимнастика
15 Ивелина Димитрова ФВС - РО ІV курс Адаптирана физическа активност feo_dora@abv.bg
Изправителна гимнастика
16 д-р Галина Бунджулова МП НУП (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност) І курс Съвременен български език galia_b19@mail.bg
МП НУП (за завършили други специалности)

Проекти:

ERASMUS+ PROJECТ

National ID: PARENTSTEM: 2018-1-TR01-KA203-059568
Organisation Legal Name: KIRIKKALE UNIVERSITY
Участници проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Любка Алексиева

Проектът разработва програма за дейности по наука за деца и за въвличането на техните родители в подготовката им у дома. Проектът предвижда създаването на сборници с указания за учители и за родители. Ще бъдат провеждани квалификационни обучения с учители за обучение по STEM, а също и с родители. Идеята е да се обхванат семейства с различен социален статус и да се подобри домашната среда, която да съдейства за образованието на децата

bg_BGБългарски