Начална училищна педагогика

В катедра „Начална училищна педагогика“ работят 16 щатни преподаватели, от които четирима професори, трима доценти, шест главни асистенти, двама асистенти и един старши преподавател. Докторски дисертации са защитили 14 преподаватели от катедрата. В катедрата работят едни от най-изявените специалисти в областта на началното образование в нашата страна. Доказателство за това е, че почти всички членове на катедрата участват в разработването на учебните програми, учебната документация, учебници, учебни помагала за началното училище.

Преподавателски състав

Доц. д-р Любка Алексиева
Доц. д-р Любка Алексиева

Ръководител катедра
„Начална училищна педагогика“

Преподавани дисциплини:
 Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда
Дидактика на математиката
Дидактика на информационните технологии
Съвременни мултимедийни технологии
Мултимедията в обучението по математика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
l.aleksieva@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда 10:00-12:00 ч.

Проф. д-р Габриела Кирова
Проф. д-р Габриела Кирова

Преподавани дисциплини:
Дидактика на математиката
Методика на обучението по математика в І – ІV клас
Работа по проекти в обучението по математика
Творческа работа над текстови задачи по математика в І – ІV клас
Диагностика и външно оценяване на резултатите от обучението по математика в началните класове

Линк към Авторите

Електронен адрес:
kirova@uni-sofia.bg

каб.  401, сл.тел 02 9706 236
Приемно време:
сряда 11:00-13:00 ч.

Проф. д-р Илиана Мирчева
Проф. д-р Илиана Мирчева

Преподавани дисциплини:
Дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото
Интернет и компетентност за работа по проект
Философията за деца по теми за околната среда
Диференциран подход в обучението по родинознание и природознание
Съвременни концепции за екологично образовани

Линк към Авторите

Електронен адрес:
imircheva@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 12:00-14:00 ч.
Проф. дн Любен Витанов
Проф. дн Любен Витанов

Преподавани дисциплини:
Дидактика на техниката и технологиите
Методика на педагогическата работа в часа на класа
Методика на обучението по БДП
Методи и техники за активно учене

Линк към Авторите

Електронен адрес:
lvitanov@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 12:00-14:00 ч.

Проф. д-р Николай Цанев
Проф. д-р Николай Цанев

Преподавани дисциплини:
Дидактика на техниката и технологиите
Конструктивно-приложни дейности в началното училище
Дидактика на информационните технологии в началното училище
Оригами за учебни цели
Образователен софтуер за деца

Линк към Авторите

Електронен адрес:
n.tsanev@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 10:00-12:00 ч.


Доц. д-р Иван Душков
Доц. д-р Иван Душков

Преподавани дисциплини:
Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
Аудиовизуални информационни технологии
Съвременни информационни технологии
Обработка и анализ на данни в изследванията
Математико-статистически методи

Линк към Авторите

Електронен адрес:
idushkov@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 12:00-14:00 ч.

Доц. д-р Анна Георгиева
Доц. д-р Анна Георгиева

Преподавани дисциплини:
Дидактика на четеното и писането
Дидактика на българския език и литература
Въвеждане в специалността
Лингвистични особености на усвояване на чужд език в детска възраст
Образователни технологии в начална училищна възраст
Формиране на детето като читател
Специфика на обучението по български език, като втори език
Обучение по български език на ученици-мигранти
Алтернативни дидактически технологии за комуникативно обучение по български език

Линк към Авторите

Електронен адрес:
ag@uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда: 15:00-17:00 ч.

Гл. ас. д-р Гергана Христова
Гл. ас. д-р Гергана Христова

Преподавани дисциплини:
 Практически упражнения по дидактика на математиката
Методика на обучението по математика в І–ІV клас   Текуща педагогическа практика в училище

Линк към Авторите

Електронен адрес:
g.hristova@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
сряда: 8:00-10:00 ч.,
четвъртък: 15:30-17:30 ч.


Гл. ас. д-р Далия Ал-Халил
Гл. ас. д-р Далия Ал-Халил

Преподавани дисциплини:
Дидактика на българския език и литература
Дидактика на четенето и писането
Практически упражнения по дидактика на българския език и литература
Творческото писане в началните класове

Линк към Авторите

Електронен адрес:
d.alhalil@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:Гл. ас. д-р Илияна Симеонова
Гл. ас. д-р Илияна Симеонова

Преподавани дисциплини:
Основи на началната училищна педагогика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
i.simeonova@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
10:00-12:00 ч., сряда: 13:00-15:00 ч.

Гл. ас. д-р Николина Танкушева
Гл. ас. д-р Николина Танкушева

Преподавани дисциплини:
  Гимнастика I и II част
Спортно усъвършенстване – гимнастика
Методика на обучението по физическо възпитание на ученици от I-IV клас
Основи на физкултурата с дидактика
Дидактика на физическото възпитание и спорта

Линк към Авторите

Електронен адрес:
ntankushev@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 12:00-14:00 ч.,
сряда: 12:00-14:00 ч.


Гл. ас. д-р Иван Симеонов
Гл. ас. д-р Иван Симеонов

Преподавани дисциплини:
Методика на обучението по физическото възпитание и спорт
Методика на преподаване на подвижни игри
Дидактика на физическото възпитание
Теория и методика на спортната тренировка
Хоспитиране и текуща педагогическа практика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
ivanhs@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 16:00-18:00 ч., сряда: 16:00-18:00 ч.

Гл. ас. д-р Людмила Зафирова
Гл. ас. д-р Людмила Зафирова

Преподавани дисциплини:
Дидактика на околния свят, човекът и природата и човекът и обществото
Тестовото оценяване по природни и социални науки
Портфолио в системата на образованието

Линк към Авторите

Електронен адрес:
l.zafirova@fppse.uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник: 10:00-12:00 ч., вторник: 14:00-16:00 ч.Гл. ас. д-р Рая Цочева-Генчева
Гл. ас. д-р Рая Цочева-Генчева

Преподавани дисциплини:
Кинезитерапия
Ерготерапия
Адаптирана физическа активност
Изправителна гимнастика
Методика на обучението по физическо възпитание и спорт на ученици I - IV клас
Хоспитиране
Текуща педагогическа практика,
Лека атлетика II част

Линк към Авторите

Електронен адрес:
cochevagen@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 13:00-15:00 ч., четвъртък: 13:00-15:00 ч.

Ст. преп. Ванина Петрова
Ст. преп. Ванина Петрова

Преподавани дисциплини:
Практически упражнения по английски език за специалност НУПЧЕ

Линк към Авторите

Електронен адрес:
v.petrova@uni-sofia.bg

Приемно време:
вторник: 12:00-14:00 ч., четвъртък: 16:00-18:00 ч.Инсп. учебна дейност Невена Пазова
Инсп. учебна дейност Невена Пазова

Електронен адрес:
npazova@admin.uni-sofia.bg

Кабинет 402
Приемно време:
от понеделник до петък от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.

Хонорувани преподаватели

Проф. д-р Здравко Лалчев zdravkol@abv.bg

Проф. д-р Елена Джамбазова-Спасунина dzhambazov@uni-sofia.bg

Проф. д-р Костадин Костов kostadin.kostov@gmail.com

Доц. д-р Татяна Борисова nenkova@uni-sofia.bg

Доц. д-р Колечка Шопова kolechka@abv.bg

Доц. д-р Димо Кръстев dimo_krustev@mail.bg

Д-р Галина Бунджулова galia_b@mail.bg

Стойна Белухова belastoyna@yahoo.com

Ирена Неделчева milanovairen@yahoo.com

Аспарух Мачирски office@machirski-sport.com

Йордан Мачирски office@machirski-sport.com

Димитър Асенов dimitarasenov81@gmail.com

Проекти

ERASMUS+ PROJECТ

National ID: PARENTSTEM: 2018-1-TR01-KA203-059568
Organisation Legal Name: KIRIKKALE UNIVERSITY
Участници проф. д-р Илиана Мирчева, доц. д-р Любка Алексиева

Проектът разработва програма за дейности по наука за деца и за въвличането на техните родители в подготовката им у дома. Проектът предвижда създаването на сборници с указания за учители и за родители. Ще бъдат провеждани квалификационни обучения с учители за обучение по STEM, а също и с родители. Идеята е да се обхванат семейства с различен социален статус и да се подобри домашната среда, която да съдейства за образованието на децата.