Конспекти за държавен изпит

Бакалаври
Магистри

„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И  ЧУЖД ЕЗИК”
“Предучилищна и начална училищна педагогика”
„ЛОГОПЕДИЯ”
“Предучилищна педагогика и чужд език”
Специална педагогика, редовно и задочно  обучение
Социална педагогика редовно и задочно обучение
Физическо възпитание и спорт
Музика
Медийна педагогика и художествена комуникация
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Предучилищна и начална училищна педагогика (след професионален бакалавър)
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА” (ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ)
„НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА” (ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ)
Начална училищна педагогика (за завършили специалности с учителска правоспособност)
Начална училищна педагогика (за завършили специалности с учителска правоспособност)
„Предучилищна педагогика-(за завършили други специалности)
Предучилищна педагогика (за специалности с учителска правоспособност)
Музикални и мултимедийни технологии
ЛОГОПЕДИЯ (редовно и задочно обучение)
Специална педагогика – задочно
Педагогика на зрително затруднени – задочно, наспециалисти
Спортни дейности и туризъм
Ранно чуждоезиково обучение в началните класове“
(за кандидати с придобита професионална квалификация „учител“ без чуждоезикова
подготовка)

Приобщаващо образование

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА И ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ

МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН-КОНСПЕКТ НА УРОК В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН