Предучилищна и медийна педагогика

КатедраПредучилищна и медийна педагогика“ подготвя квалифицирани педагогически специалисти с висше образование за нуждите на предучилищното и началното образование, чуждоезиковото обучение, медийната и художествената комуникация, конкурсни административно-управленски, научни, научно-помощни и експертни длъжности.

Преподавателски състав

Проф. дн Розалина Енгелс-Критидис
Проф. дн Розалина Енгелс-Критидис

Ръководител катедра „Предучилищна и медийна педагогика“

Преподавани дисциплини:
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта.
Предучилищна педагогика.
Изследователски технологии в предучилищното образование
Сравнително предучилищно образование

Линк към Авторите

Електронен адрес:
r.engels@fppse.uni-sofia.bg

Кабинет 503, сл. тел. 02 9706 271
Приемно време:
четвъртък 10:00 - 12:00 ч.
Проф. дн Радослав Пенев
Проф. дн Радослав Пенев

Преподавани дисциплини:
Интерактивни образователни технологии за родители
Теория и технология на семейното възпитание
Предучилищна педагогика.
Феноменът „агресия“ в детството.
Педагогическо образование на родителите

Линк към Авторите

Електронен адрес:
rpenev@uni-sofia.bg

Кабинет 507, сл. тел. 02 9706 221
Приемно време:
понеделник 12:00 - 14:00 ч.

Проф. д-р Любослава Пенева
Проф. д-р Любослава Пенева

Преподавани дисциплини:
Педагогика на ранното детство
Приемственост в образователните структури в периода на детството
Стандарти за ранно детско развитие и образование
Приобщаващо образование

Линк към Авторите

Електронен адрес:
lpeneva@uni-sofia.bg

Кабинет 510, сл. тел. 02 9706216
Приемно време:
понеделник 16:00 - 18:00 ч.

Проф. дн Данаил Данов
Проф. дн Данаил Данов

Преподавани дисциплини:
Медиазнание
Медийна педагогика
Журналистически жанрове и формати
Информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда

Линк към Авторите

Електронен адрес:
dkdanov@uni-sofia.bg

Кабинет 510, сл. тел. 02 9706 216
Приемно време:
вторник 15:45 - 17:45 ч.

Проф. д-р Екатерина Софрониева
Проф. д-р Екатерина Софрониева

Преподавани дисциплини:
Лингвистични особености на ранното чуждоезиково обучение
Методика на обучението по чужд език
Емпатия и комуникация в чуждоезиковото взаимодействие

Линк към Авторите

Електронен адрес:
e.sofronieva@fppse.uni-sofia.bg

Кабинет 511, сл. тел. 02 9706 218

Приемно време:
сряда 11:00 - 13:00 ч.

Доц. д-р Лора Спиридонова
Доц. д-р Лора Спиридонова

Преподавани дисциплини:
Предучилищна педагогика
Педагогически технологии на игровото взаимодействие
Интеркултурно образование

Линк към Авторите

Електронен адрес:
loraih@uni-sofia.bg

Кабинет 507, сл. тел. 02 9706 221
Приемно време:
вторник 12:00 - 14:00 ч.


Доц. д-р Милка Терзийска
Доц. д-р Милка Терзийска

Преподавани дисциплини:
История на педагогиката и българското образование.
История на детството
Психолого-педагогически основи на информационната култура

Линк към Авторите

Електронен адрес:
m.terzijska@fppse.uni-sofia.bg

Кабинет  315, сл. тел.  029706279
Приемно време:
вторник 12:00 - 14:00 ч., сряда 12:00 - 14:00 ч.

Доц. д-р Галина Георгиева
Доц. д-р Галина Георгиева

Преподавани дисциплини:
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности
Педагогика на математиката в предучилищна възраст

Линк към Авторите

Електронен адрес:
g.georgieva@fppse.uni-sofia.bg

Кабинет 508, сл. тел. 02 9706 219
Приемно време:
понеделник 11:00 - 13:00 ч.


Доц. д-р Магдалена Стоянова
Доц. д-р Магдалена Стоянова

Преподавани дисциплини:
Педагогика на взаимодействието „дете-среда”
Предучилищна педагогика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
m.stoianova@fppse.uni-sofia.bg

Кабинет 507, сл. тел. 02 9706 221
Приемно време:
вторник 12:00 - 14:00 чГл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова
Гл. ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова

Преподавани дисциплини:
Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст
Дидактика на изобразителното изкуство

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mihajlovan@uni-sofia.bg

Кабинет 509, сл. тел. 02 9706 220
Приемно време:
сряда 11:00 - 13:00 ч., четвъртък 14:00 - 16:00 ч.
Гл. ас. д-р Христина Белева
Гл. ас. д-р Христина Белева

Преподавани дисциплини:
Чужд език – практически курс

Линк към Авторите

Електронен адрес:
hnbeleva@uni-sofia.bg

Кабинет 511, сл. тел. 02 9706 218
Приемно време:
четвъртък 8:00 – 10:00 ч., петък 16:00 – 18:00 ч.


Гл. ас. д-р Гергана Минковска
Гл. ас. д-р Гергана Минковска

Преподавани дисциплини:
Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст
Извънкласна дейност по физическо възпитание.
Методика на обучението на физическото възпитание на учениците
Аеробика
Каланетика и стречинг
(Създател и треньор в периода 2000/2001 - 2015/2016 уч. година на мажоретния отбор на СУ "Св. Климент Охридски")

Линк към Авторите

Електронен адрес:
gminkovska@uni-sofia.bg

Кабинет 503, сл. тел. 02 9706 271
Приемно време:
понеделник  9:00 - 12:00 ч., четвъртък 12:00 - 13:00 ч.

Гл. ас. д-р Стефан Марков
Гл. ас. д-р Стефан Марков

Преподавани дисциплини:
Интеркултурна комуникация
Маркетинг и реклама
Мениджмънт на комуникацията
Журналистически жанрове и формати

Линк към Авторите

Електронен адрес:
skmarkov@uni-sofia.bg

Кабинет 509, сл. тел. 02 9706 220
Приемно време:
вторник 13:00 – 16:00 ч., сряда 17:00 - 18:00 ч.


Гл. ас. д-р Мартин Ненов
Гл. ас. д-р Мартин Ненов

Преподавани дисциплини:
Чужд език – практически курс

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mnnenov@uni-sofia.bg

Кабинет 509, сл. тел. 02 9706 220
Приемно време:
четвъртък 8:00 - 10:00 ч., петък 12:00 - 14:00 ч.

Гл.ас. д-р Диана Андонова
Гл.ас. д-р Диана Андонова

Преподавани дисциплини:
Предучилищна педагогика
Основи на предучилищната педагогика
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта.
Приложни техники за творчество в детска градина – подготовка за четене и писане
Хоспитиране
Текуща педагогическа практика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
dzandonova@uni-sofia.bg

Кабинет 503, сл. тел. 02 9706 271
Приемно време:
вторник  12:00 - 14:00 ч., петък 12:00 - 14:00 ч.

Ас. д-р Габриела Валентинова-Методиева
Ас. д-р Габриела Валентинова-Методиева

Преподавани дисциплини:
Предучилищна педагогика.
Предучилищна педагогика и социална интеграция
Педагогика на конструктивно-техническите и битови дейности
Педагогически технологии на игрово взаимодействие
Хоспитиране
Текуща педагогическа практика

Линк към Авторите

Електронен адрес:
gpvalentin@uni-sofia.bg

Кабинет 503, сл. тел. 02 9706 271
Приемно време:
понеделник  12:00 – 14:00 ч., сряда 12:00 – 14:00 ч.Ас. д-р Катя Стоянова
Ас. д-р Катя Стоянова

Преподавани дисциплини:
Дигитални медии
Теория и история на връзките с обществеността
Медийна педагогика
Мениджмънт на медийната и художествената комуникация
Журналистически жанрове и формати
Текст и интерпретация в медиите и изкуството
Маркетинг и реклама.
Теория на масовата комуникация
Анимация и дизайн за деца
Изследване на детската аудитория
Модели и механизми на взаимодействие „дете – медийна комуникация“
Хоспитиране

Линк към Авторите

Електронен адрес:
kdstoyanov@uni-sofia.bg

Кабинет 509, сл. тел. 02 9706 220
Приемно време:
понеделник  8:00 – 10:00 ч.,
вторник 10:00 - 12:00

Ас. Мирослава Андонова
Ас. Мирослава Андонова

Преподавани дисциплини:
Педагогика на взаимодействието „дете – среда“
Педагогика на математическа култура в предучилищна възраст
Педагогически технологии на игровото взаимодействие
Приложни техники за творчество в детската градина - игрово-образователни
Приложни техники за творчество в детската градина - конструктивни
Приложни техники за творчество в детската градина - природонаучни

Линк към Авторите

Електронен адрес:
miroslavva@uni-sofia.bg

Кабинет 508, сл. тел. 02 9706219
Приемно време:
понеделник - 12:00 - 14:00 ч.,
вторник - 12:00 - 14:00 ч.ас. Незабравка Петкова
ас. Незабравка Петкова
Преподавани дисциплини :

1. Теория и методика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст - практически упражнения

2. Теория и методика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст - семинарни упажнения

3. Модели и механизми на взаимодействието " дете- изкуство"- семинарни упражнения

4. Приложни техники за творчество в детска градина - практически упражнения

Електронен адрес:

Кабинет : 509
Приемно време : 
понеделник - 12-13ч.
сряда - 10-12 ч./ 13-14 ч.

Инсп. учебна дейност Емилия Вълчева
Инсп. учебна дейност Емилия Вълчева

Кабинет 501, сл. тел. 02/9706 215

Електронен адрес:
e.vulcheva@fppse.uni-sofia.bg

Хонорувани преподаватели

Проф. дн Божидар Ангелов
Проф. дн Божидар Ангелов

Преподавани дисциплини:
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта.
Медийна педагогика.
Модели и механизми на взаимодействието “дете – масова комуникация”

Линк към Авторите

Електронен адрес:
b.angelov@fppse.uni-sofia.bg

Кабинет 501, сл. тел. 02 9706217
Приемно време:
Приемно време: вторник – 10-12

Проф. дн Мария Баева
Проф. дн Мария Баева

Преподавани дисциплини:
Предучилищна педагогика
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности
Психолого-педагогически основи на информационната култура
Приобщаващо образование

Линк към Авторите

Електронен адрес:
mkbaeva@uni-sofia.bg

Кабинет 508, сл. тел. 02 9706219
Приемно време:
вторник – 12-14

Проф. д-р Весела Гюрова
Проф. д-р Весела Гюрова

Преподавани дисциплини:
Предучилищна педагогика.
Педагогически технологии на игровото взаимодействие
Образователни технологии в предучилищна възраст

Линк към Авторите

Електронен адрес:
v.giurova@fppse.uni-sofia.bg

Кабинет 507, сл. тел. 02 9706221
Приемно време:
понеделник – 11-12; сряда – 14-15


Проф. дн Лучия Малинова
Проф. дн Лучия Малинова

Преподавани дисциплини:
Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст.
Дидактика на изобразителното изкуство.
Модели и механизми на взаимодействието „дете – изкуство“

Линк към Авторите

Електронен адрес:
langelova@uni-sofia.bg

Кабинет 509, сл. тел. 02 9706220
Приемно време:
сряда 11:00 - 13:00 ч.