Виртуална изложба „Интуитивно. Лична територия“

Изложба на Венцислава Стоянова

„Всеки човек тълкува абстрактните духовни обстоятелства около своето преживяване чрез символна интерпретация на онова, което за него има смисъл“

(Майкъл Нютон)

Начинът, по който всеки човек се научава да вижда и да разбира света около него е ключът към неговата лична сила. По този начин всеки развива своята интуитивна интелигентност, и се научава да говори езика на въображението и човешката фантазия. Интуитивните впечатления, които събираме през живота си, ни водят към нашата същност и към нашата лична територия.

Изложбата „Интуитивно. Лична територия“ представя няколко серии произведения, част от последните ми опити в полето на колажа, изпълнен с помощта на дигиталните изразни средства. В основата на всички работи са бързо направени рисунки, в които ръката интуитивно предава върху листа образи, родени във въображението ми. Тези образи претърпяват множество трансформации, смесване на техники, материали, медии,  различни формати и подходи, но аз оставам вярна на своята изразност, която характеризира работата ми през последните няколко години. В основата на всичко е линията, рисунката и човешката фигура, в съчетание с текстурата на колажните елементи. В последните години работя задълбочено и с помощта на дигиталните изразни средства, което е основен акцент и в настоящата изложба.

Венцислава Стоянова,
януари 2021

Венцислава Стоянова работи в областта на рисунката, колажа, дигиталната графика и декоративно-абстрактните инсталационни форми. Тя е асистент по „Рисуване и композиция“ и „Теория на художетсвения образ“ в Катедра „Визуални изкуства” на Софийския университет (Факултет по науки за образованието и изкуствата).

Virtual exhibition "The Intuitive. A Personal Territory"

Exhibition by Ventsislava Stoyanova

Each person translates abstract spiritual conditions of their experience into symbols of interpretation which make sense to them.

(Michael Newton)

The way people learn to see and understand the world around them is the key to their personal power. In this way, everyone develops their intuitive intelligence, and learns to speak the language of fantasy and human imagination. The intuitive impressions we collect during our lives lead us to our innermost essence and to a personal territory of our own.

The exhibition “The Intuitive. A Personal Territory" presents several series of artworks, part of my recent experiments in the field of collage, executed with the help of digital means of expression.

At the heart of all the artworks are the quick drawings, in which the hand intuitively transmits on the sheet of paper the images born in my imagination. These images have undergone many transformations, mixing techniques, materials, media, different formats and approaches, but I remain true to the expressiveness that characterizes my work over the past few years. At the heart of it all is the line, the drawing and the human figure, combined with the texture of the collage elements. In recent years I have been working hard using digital means of expression, and this is the main focus of this exhibition.

Ventsislava Stoyanova,
January 2021

Ventsislava Stoyanova is working in the field of drawing, collage, digital art and installation forms – both decorative and abstract. She is Senior Assistant Professor of Drawing and Composition and Theory of the Artistic Image at the Visual Arts Department of the Faculty of Educational Studies and the Arts of Sofia University “St. Kliment Ohridski”.