Визуални изкуства

Виртуална изложба „Пътни бележки/Кръстопътища“

Проект „Графичната образност – нова реалност“ / Project “Graphic Imagеry – a New Reality”

Проектът „Графичната образност – нова реалност“ е международен и се фокусира върху графичния образ с присъщата му специфика и еволюция през призмата на националните художествени школи и персоналния език; върху неговите проявления на територията на оригиналната графика и на арт книгата. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Партньори в организирането на проекта са Силезки университет в Катовице, Полша, Фондация „Графейн“ от Нидерландия и Национална Художествена Академия, София. Ръководител на проекта е доц. д-р Снежина Бисерова.
Виж повече
Виртуална изложба „Пътни бележки/Кръстопътища“

Виртуална изложба „МЕТАФОРА“

„МЕТАФОРА“ Онлайн изложба на пластики от „Ателие скулптура“ на студентите от магистърската програма „Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство“ към СУ „Св. Климент Охридски“ с преподавател: проф. Анна Цоловска.
Виж повече
Виртуална изложба „Пътни бележки/Кръстопътища“

Виртуална изложба „Пътни бележки/Кръстопътища“

Изложбата е част от проекта „АRTел“ на катедра „Визуални изкуства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания на Софийски университет. Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Красимира Дренска.
Виж повече
Project Eco-art / Art-eco

Проект „ЕКО-арт / АРТ-еко“

Проектът „ЕКО-арт/АРТ-еко“ насочва към връзката екология-изкуство. В проекта участват преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, България; ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България; Националната художествена академия, България; Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша; Универитет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция, студенти и докторанти и възпитаници на СУ "Св. Климент Охридски", България и Универитет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция. Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Явор Грънчаров от катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“. Проектът се реализира с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“.
Виж повече
Virtual exhibition "Landmarks"

Виртуална изложба „Ориентири“

Изложбата „Ориентири“ включва серия от шест дигитални творби на Явор Грънчаров. Идеята за изложбата е породена от постоянното търсене на автора да използва различни начини за художествено изразяване и визуализиране на идеите си, чрез преплитането на традиционното изкуство с графичния, и 3D дизайна. Авторът има за цел да представи своите творби по съвременен начин, служейки си със специализиран софтуер и прилагайки една от тенденциите в графичния дизайн – Low-Poly (нискополигонен дизайн), за която са характерни минимализъм и креативна стилизация на образи и фигури. Изложбата е реализирана по проект „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“, с ръководител проф. дн Лаура Димитрова.
Виж повече
Виртуална изложба „В графичното ателие“

Виртуална изложба „В графичното ателие“

Настоящата изложба представя част от колекцията „Графични учебни задачи“, събирана през годините от преподавателите по дисциплината „Графика и технологии“ в катедра „Визуални изкуства“ – доц. Александър Станев, проф. Буян Филчев, Атанас Василев, доц. д-р Снежина Бисерова. Колекцията включва над 1300 графични произведения, разпределени в разделите висок, дълбок механичен, дълбок химичен, повърхнен и дигитален печат, смесени техники и арт книги. Изложбата е част от проекта „В графичното ателие“, финансиран по програмата на МОН за „Млади учени и постдокторанти“ с ръководител ас. д-р Цвета Петрова.
Виж повече
ART гументи 2020

ART гументи 2020

Фонд научни изследвания Софийски университет “Св. Климент Охридски” ФНОИ Катедра “Визуални изкуства” ръководител на проекта - проф. д-р Бисера Вълева. FaceBook страница на проекта: АРТ-гументи https://www.facebook.com/ART.efakti.2019
Виж повече
Проект „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“

Проект „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“

„Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“ е проект с международно участие, подпомагащ организирането на художественотворчески изяви на преподаватели и докторанти от Катедра „Визуални изкуства“ и на студенти от специалностите „Изобразително изкуство“ и „Графичен дизайн“ през 2020 г. Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ. По проекта са реализирани множество артистични изяви, които може да бъдат видени на неговия уеб сайт (artinitiativesproject.com).
Виж повече
Виртуална изложба „Пепел и прах (фрагменти)“

Виртуална изложба „Пепел и прах (фрагменти)“

Завършващата изложба „Пепел и прах (фрагменти)“ на Бисера Вълева, от проект „ARTгументи“, е подготвяна за пространството на галерия Алма Матер. Проектът „АRTгументи“ се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, реализира се от катедра „Визуални изкуства“ към Факултет за науки за образованието и изкуствата, с ръководител проф. д-р Бисера Вълева.
Виж повече
Graphic Transformations 2020

Проект „Графични Трансформации“ 2020

Проектът „Графични Трансформации / Цифрови и хибридни графични техники/“ стартира през 2018 година и се разполага на територията на графиката и арт книгата. В поредица от изложби в рамките на форума се изследват най-актуалните тенденции в съвременното графично изкуство, включващи дигиталните технологии, едновременно и в съпоставка с резултатите от учебния процес и от творческата практика на преподаватели, студенти и докторанти от Софийския университет, от НХА, както и от водещи висши художествени училища в Канада, Полша, Хърватия. Ръководител на проекта е доц. д-р Снежина Бисерова.
Виж повече
Виртуална изложба „Пътища“

Виртуална изложба „Пътища“

Катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ дължи своето съществуване на инициативата и усилията на доц. Драган Немцов, като първи ръководител на катедрата, и проф. д-р Георги Бижков, като Декан на ФНПП през 1994 г. Така, след няколко преименувания през годините, спрямо направленията в изкуствата, през 2020 г. катедра „Визуални изкуства“ се състои от преподаватели, които работят в основни направления във визуалните изкуства днес и се реализират успешно в областите на художествените си интереси. Представяната изложба показва различните творчески пътища и посоки на художниците от катедра „Визуални изкуства“ на ФНОИ. Куратор на изложбата, проф. д-р Бисера Вълева
Виж повече
Project ArtNet

ArtNet

ArtNet – изкуството свързва е проект на катедра „Визуални изкуства“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор и ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова. Целта на проекта е да свърже художници-преподаватели, докторанти, млади учени, както и художници и изкуствоведи от различни държави, различни висши училища по изкуство, културни центрове, организации, арт галерии, като даде възможност на участниците в проекта за изява, за споделяне на виждания и опит. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ и обхваща 3 последователни години – 2016, 2017, 2018.
Виж повече
25 години специалност Изобразително изкуство

25 години специалност Изобразително изкуство

„25 години специалност Изобразително изкуство“ е проект на катедра „Визуални изкуства“, реализиран с подкрепата на ФНИ на Софийския университет. Проектът е посветен на юбилея на специалност „Изобразително изкуство“. В проекта участват преподаватели от катедра „Визуални изкуства“, студени и докторанти от специалност „Изобразително изкуство“ и студенти от специалност „Графичен дизайн“. Проектът се осъществява през 2019 г. Ръководител на проекта е проф. дн Лаура Димитрова.
Виж повече
Проект за каталог на катедра „Визуални изкуства“

Проект за каталог на катедра „Визуални изкуства“

Проектът е финансиран от ФНИ на СУ чрез средствата на фонда за издателска дейност през 2018 година. Каталогът е посветен на 25 годишнината на специалност „Изобразително изкуство“ през 2019 година.
Виж повече