Виртуална изложба „Ориентири“

Изложбата „Ориентири“ включва серия от шест дигитални творби на Явор Грънчаров. Идеята за изложбата е породена от постоянното търсене на автора да използва различни начини за художествено изразяване и визуализиране на идеите си, чрез преплитането на традиционното изкуство с графичния, и 3D дизайна. Авторът има за цел да представи своите творби по съвременен начин, служейки си със специализиран софтуер и прилагайки една от тенденциите в графичния дизайн – Low-Poly (нискополигонен дизайн), за която са характерни минимализъм и креативна стилизация на образи и фигури. Обобщено, това е 3D дизайн, който обикновено съдържа комбинация от триъгълници и/или правоъгълници, чрез която мрежа се създават различни по сложност композиции, в зависимост от броя им и начина, по който те се комбинират. Подобна комбинация изглежда абстрактна, но предава предвидената от автора „фигура“ (образ) чрез особен минималистичен стил дизайн, какъвто е Low-Poly.
Триъгълниците (полигоните) играят ролята на носители (ориентири) за различните текстури и цветове, които формообразуват и насочват към възприемане на цялостния визуален код на дигиталните картини. Като основа при изграждането на мрежата, съставена от полигони, служи традиционната живописна картина. Тя е ориентирът за конструиране на дигиталната композиция, при което дизайнерът има възможност да използва голям брой полигони, създавайки градиентен ефект. Посредством мрежата от полигони, се създава илюзия за дълбочина, динамика и триизмерност, като в същото време се цели да се постигне баланс при съчетаването на традиционното с дигиталното изкуство. Във всяка от показаните авторски творби, първоначалният образ претърпява известна стилизация, като чрез нея стремежът е да се засилят впечатлението, емоцията и чувствата, които всяка от тях поражда.
Изложбата е реализирана по проект „Арт инициативи 2020 (Глобално и локално)“, с ръководител проф. дн Лаура Димитрова.

Гл. ас. д-р Явор Грънчаров е преподавател в Катедра „Визуални изкуства“ във Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ „Св. Климент Охридски“.

Virtual exhibition "Landmarks"

The exhibition "Landmarks" includes a series of six digital works by Yavor Grancharov. The idea for the exhibition is caused by the constant search of the author to use different ways of artistic expression and visualization of his ideas, by interweaving the traditional art with graphic and 3D design. The author aims to present his works in a modern way, using specialized software and applying one of the trends in graphic design ‒ Low-Poly, which is characterized by minimalism and creative stylization of images and figures.
Generally speaking, this is a 3D design that usually contains a combination of triangles and/or rectangles, through which mesh are created compositions of varying complexity, depending on their number and the way they are combined. Such a combination seems abstract, but conveys the "figure" (image) envisaged by the author through a special minimalist style of design, such as Low-Poly.
Triangles (polygons) play the role of vectors (landmarks) for different textures and colors, which form and direct to the perception of the overall visual code of the digital paintings. The basis for the construction of the mesh, composed of polygons, is the traditional painting. It is the starting point for constructing the digital composition, where the designer has the opportunity to use a large number of polygons, creating a gradient effect.
Through the mesh of polygons, the illusion of depth, dynamics and three-dimensionality is created, as at the same time the goal is to achieve a balance in combining the traditional with the digital art. In each of the author's works shown, the original image undergoes a certain stylization, through which the aim is to enhance the impression, emotion and feelings that each of them evokes.

The exhibition is realized under the project "Art Initiatives 2020 (Global and Local)", led by Prof. Dsc Laura Dimitrova.

Senior Asst. Prof. Yavor Grancharov, PhD is a lecturer at the Department of Visual Arts at the Faculty of Science, Education and Arts at Sofia University "St. Kliment Ohridski ”.