Проект „Графични Трансформации“ 2020

Проектът „Графични Трансформации /Цифрови и хибридни графични техники/“ стартира през 2018 година и се разполага на територията на графиката и арт книгата.

В поредица от изложби в рамките на форума се изследват най-актуалните тенденции в съвременното графично изкуство, включващи дигиталните технологии, едновременно и в съпоставка с резултатите от учебния процес и от творческата практика на преподаватели, студенти и докторанти от Софийския университет, от НХА, както и от водещи висши художествени училища в Канада, Полша, Хърватия.

Настоящето, трето по реда си издание на проекта представя нидерландската графика и арт книга през кураторския подбор на Снежина Бисерова и Мария Каптейнс. Финансовата подкрепа на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“ и на фондация Графейн, Нидерландия прави възможно издаването на този каталог, включващ 9 нидерландски и 17 български художници от различни поколения – от утвърдени в областта си професионалисти до съвсем млади, ярки художници, често минали през тяхната школа, а голяма част от тях – вече и преподаватели.

The project “Graphic Transformations /Digital and Hybrid Graphic techniques/” was launched in 2018 and it encompasses the field of graphics and artist’s books.

A series of exhibitions within the forum explore the latest trends in contemporary graphic art, including the use of digital technologies, and simultaneously corelate the results of the learning process with the creative practice of professors, students and PhD students from Sofia University, the National Academy of Art, as well as from leading higher art schools in Canada, Poland, and Croatia.

The current third  edition of the project presents Dutch graphic and art books through the curatorial selection carried out by Snezhina Biserova and Maria Kapteijns. The financial support of the Scientific Researches Funds of Sofia University “St. Kliment Ohridski” and the Grafein Foundation, the Netherlands, makes it possible to publish this catalogue which includes 9 Dutch and 17 Bulgarian artists from different generations – from established professionals in their field to very young, bright artists many of whom have developed under the former’s  academic supervision and have subsequently gained the position of professors themselves.

НИДЕРЛАНДСКИ АВТОРИ DUTCH AUTHORS

БЪЛГАРСКИ АВТОРИ BULGARIAN ARTISTS