Image

За проекта / About Project

Проект ЕКО-арт / АРТ-еко

Проектът „ЕКО-арт / АРТ-еко“ насочва към връзката екология-изкуство. Названието се „заиграва“ с актуалната и същевременно широко експлоатирана тема, като намеква за необходимостта от търсене на равновесие при решаването на екологичните проблеми и нови възможности за оригиналното им отразяване в произведения на изкуството.

В проекта участват преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, България; ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България; Националната художествена академия, България; Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша; Универитет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция, студенти и докторанти и възпитаници на  СУ "Св. Климент Охридски", България и Универитет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция.

Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Явор Грънчаров от катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“.

Проектът се реализира с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

The project ECO-art / ART-eco

The project “ECO-art / ART-eco” focuses on the ecology-art relationship. The name “plays” with the current and at the same time widely exploited topic, hinting at the need of finding a balance in solving environmental problems and new opportunities for their original reflection in works of art.

The project involves teachers and students from the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria; the “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria; the National Academy of Art, Bulgaria; the “Władysław Strzemiński” Academy of Arts, Lodz, Poland; the “Onsekiz Mart” University, Canakkale, Turkey and also – students, PhD students and graduates from the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria and the “Onsekiz Mart” University, Canakkale, Turkey.

The project manager is Senior Assist. Prof. Dr. Yavor Grancharov from the Visual Arts Department, Faculty of Educational Studies and the Arts, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

The project is implemented under the Scientific Research Fund for Sofia University.

Image

Международен симпозиум АРТ-еко / International Symposium ART-eco

Международен симпозиум “АРТ-еко“ с участието на преподаватели, докторанти, възпитаници на СУ "Св. Климент Охридски", България; ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България; Националната художествена академия, България; Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша; Универитет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция.

International Syposium “ART-eco”with the participation of professors, doctoral students and graduates of "St. Kliment Ohridski", Bulgaria; the "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria; the National Academy of Art, Bulgaria; the "Władysław Strzemiński" Academy of Fine Arts, Lodz, Poland; the "Onsekiz Mart" University, Canakkale, Turkey.

Още / More
Image

Международна изложба в БКИ – Варшава / International Exhibition at BCI – Warsaw

Изложбата KOOPERATYWA 2 (седемнадесета колекция), представена в Българския културен институт във Варшава на 17 септември 2021 г. с куратор проф. Марек Сак от Академията за изкуства „Вл. Стешеминки“, Лодз, Полша.

The exhibition KOOPERATYWA 2 (seventeenth collection) presented at the Bulgarian Cultural Institute in Warsaw on September 17, 2021 and curated by Prof. Marek Sak from the Strzemiński Academy of Fine Arts, Lodz, Poland.

Още / More
Image

Виртуална изложба Камъни / Virtual exhibition Stones

Изложбата включва творби на доц. д-р Снежина Бисерова, преподавател в катедра „Визуални изкуства“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“.

The exhibition includes artworks by Assoc. Prof. Dr. Snezhina Biserova from the Visual Arts Department, Faculty of Educational Studies and the Arts, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

Още / More
Image

Ритми на времето / Rhythms of Time

Презентация, направена по време на международния симпозиум „АРТ-еко“ от проф. Дорота Сак от Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша.

Presentation made during the international symposium “ART-eco” by Prof. Dorota Sak from the Strzeminski Academy of Fine Arts, Lodz, Poland.

Още / More
Image

Екология и дизайн / Ecology and Design

Изследване на текст, посветен на екологичен проблем и дизайн на лого и рекламни средства, инспирирани от текста от студенти втори курс „Графичен дизайн“ под ръководството на проф. д. н. Лаура Димитрова и гл. ас. д-р Красимира Дренска.

Study of a text dedicated to an environmental problem. Logo design and advertising design inspired by the text by second-year “Graphic Design” students under Prof. DSc. Laura Dimitrova and Senior Assist. Prof. Dr. Krassimira Drenska.

Още / More
Image

Водни отпечатъци / Water Footprints

„Водни отпечатъци“ от Марина Александрова, докторантка, СУ „Св. Климент Охридски“.

„Water Footprints“ by Marina Aleksandrova, PhD sudent, Sofia University “St. Kliment Ohridski.

Още / More
Image

Проект Взаимоотношения / Project Relations

Ас. д-р Юлиан Станкулов от Националната художествена академия представя своя проект „Взаимоотношения“.

Assist. Prof. Dr. Yulian Stankulov from the National Academy of Arts presents his project "Relations".

Още / More