Прилагане класическия подход на Жан Пиаже в българското приобщаващо образование

Заглавие: Прилагане класическия подход на Жан Пиаже в българското приобщаващо образование

Автор: Милен Замфиров

ISBN: 978-619-91067-3-0

Година: 2019

Целта на монографията е да подпомогне двете групи, ангажирани с процеса на работа и обучение на талантливите ученици и учениците със специални образователни потребности – общообразователните и ресурсните учители. Затова в монографията се предлага модел, който би улеснил общообразователния учител в избора му за най-ефективен подход в процеса на обучение в класната стая, където има и ученик със специални образователни потребности, и талантлив ученик.

Методите, описани в монографията, са приложими при ученици в риск и с хронични заболявания, което превръща представения модел като приложимо решение за приобщаващо образование.

С помощта на този модел може да се определи конкретното интелектуално ниво на ученика на основата на: “Феномените на Пиаже”, “Теста за интелигентност на Бине-Симон” и “Стълбицата на Манова–Томова”.

Теория и методика на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии при ученици със специални образователни потребности

Заглавие: Теория и методика на обучението по компютърно моделиране и информационни технологии при ученици със специални образователни потребности

Автор: Милен Замфиров

ISBN: 978-619-91067-2-3

Година: 2019

Чрез информатиката и информационните технологии се създават достъпни за масово използване методи и средства за представяне, анализ, интерпретиране и пренасяне на данни, които отлично се вписват в обучителния процес по математика. А разработването и внедряването на иновативни дидактически концепции, основаващи се на използването на технологиите, е условие за подобряване на учебния процес по математика.

В монографията се разглеждат варианти на компютърно моделиране и някои авторски компютърни програми, които биха били от полза на учениците с нарушения в обучението в културно-образователните области “Математика” и “Информатика и информационни технологии”.

Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Заглавие: Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Автор: Милен Замфиров

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-3325-8

Година: 2012

В монографията се разглеждат основни въпроси и технологии в обучението на ученици със специални образователни потребности във връзка с учебния предмет “Човекът и природата”.

Обучение на ученици със зрителни затруднения по математика (Брайлово издание)

Заглавие: Обучение на ученици със зрителни затруднения по математика (Брайлово издание)

Автор: Милен Замфиров

ISBN: 978-619-91067-0-9

Година: 2018

В монографията се разглеждат част от  когнитивните особености в мисловните процеси при слепи математици: описани са някои трудности, както и силните им страни в когнитивния процес. Дадени са методически насоки в обучението им по математика.

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности

Заглавие: Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности

Автор: Милен Замфиров

Издателство: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

ISBN: 978-954-07-4696-8

Година: 2019

Настоящата книга е създадена на базата на защитения дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ – „Разработване и прилагане на компютърно подпомогнато обучение при ученици със специални образователни потребности по математика“.

Навлизането на компютърните технологии от началото на XXI в. е главоломно: различни операционни системи, офис пакети, интернет услуги, бърз хардуер. Поради това в учебния процес навлизат все повече дисциплини, застъпващи обучението в областта на информационните технологии както на университетско ниво, така и вече във всички степени на училищното образование.

Вече няма училище в България, което да не е оборудвано чрез държавни финансиращи програми с поне един компютърен кабинет. Често се срещат училища, особено средните училища, с по няколко компютърни кабинета. Но хардуерното оборудване често изпреварва софтуерното, особено що се отнася до обучението по различните дисциплини в училище. Обучението по информационни технологии в училище само по себе си вече не е достатъчно. Образователната среда изисква и търси все повече специализирани разработки, които да удовлетворят потребностите на учениците от нови и разнообразни технологии в почти всеки учебен предмет.

Монографията е посветена на изследването на взаимовръзката между информационните технологии и влиянието им върху нивото на постижения по математика от ученици със специални образователни потребности.

Дислексия, дискалкулия, деконструкция

Заглавие: Дислексия, дискалкулия, деконструкция

Автор: Милен Замфиров

ISBN: 978-619-9106-716

Година: 2018

Дислексията в съвремието представлява все по-голямо предизвикателство както за

учителите, така и за родителите, но най-вече за децата и учениците с дислексия. Това провокира съответно и по-засилен интерес от специалистите, които предлагат различни решения за преодоляването на този проблем.

В книгата са представени различните видове дислексия и някои стратегии, подходящи за използване в обучението на деца и ученици с дислексия. Със сигурност начинът на представяне в монографията ще даде много отговори, свързани с възприемането на информацията от дислексиците. Разглеждат се дислексията, дискалкулията, диференциалната диагноза на подразделите на разстройствата на психологичното развитие; специфичните разстройства на развитието на училищните умения и др. В отделен раздел е предложен теоретичен модел на обучение на ученици с дислексия и дискалкулия. Обсъжда се прилагането на семантична памет при ученици с дислексия и прилагане на Семантичния паметов модел на Румелхарт, Линсей и Норман при ученици с дискалкулия. Разгледани са теорията за референцията в „семантичния паметов модел”, запаметяването на понятия по математика според модификацията, получена от Модела на Румелхарт, Линсей и Норман с Новата теория на референцията, значението на модела при ученици с дискалкулия и др.

All we know about the causes of autism (second revised edition)

All we know about the causes of autism (second revised edition)

by Milen Zamfirov

Prof. Milen Zamfirov is a full-time lecturer at “St. Kliment Ohridski” Sofia University, Faculty of Educational studies and the Arts, Department of Special Pedagogy.

His professional experience involves teaching in state schools, mainstream schools and hospital schools. He has served as Director of a Day-Care Centre for children with disabilities.

This edition deals with the controversial issue of what causes autism, which is still a topic of discussion and research subject worldwide. It presents the author’s perspective on that matter with his personal interpretation of all scientific findings so far. The idea of the edition is strongly influenced by John Cage’s work “Four minutes and thirty-three seconds”.