Графичната образност – нова реалност

Graphic Imagеry – a New Reality

Художественотворческият форум „Графичната образност – нова реалност“ е международен проект, който се фокусира върху графичния образ с присъщата му специфика и еволюция през призмата на националните художествени школи и персоналния език; върху неговите проявления на територията на  оригиналната графика и на арт книгата, в контекста на най-актуалните приложения на класическите и на дигиталните графични технологии, рисунката и колажа.

Проектът цели да очертае и изследва устойчивите закономерности, залягащи в графичната визуална езикова система – концепция – съдържание – форма – художествена инвенция – реалност и трансформацията й – нива на художествената промяна – функция (комуникативност), реализирани в композиците на участващите художници. За голяма част от тях дигиталният софтуер е мощен художествен инструмент, провокиращ към персонално осмислени инвенции. Останалите използват класическите и утвърдили се през вековете рисунъчни и графични техники, ползвани в чистия им вид или в сложни авторски комбинации, но общото за всички автори е изключително яркият и неповторим начин на художествено осмисляне и трансформиране на реалността, което нерядко ги отвежда до прекрачване отвъд границите на жанра.

В рамките на проекта, в поредица от изложби са представени  графики и арт книги на докторанти и студенти от катедра „Визуални изкуства“ към ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“ и от специалности „Книга, илюстрация, печатна графика“ и „Графика“ на НХА, София. Търсейки авторска идентичност, младите художници гравитират между относителната константност на традиционните рисунъчни и графични техники и безкрайните възможности на дигиталния инструментариум.

Организиран на кураторски принцип, проектът придоби формат на широкомащабен форум, изследващ развитието и трансформацията на графичния образ през призмата, от една страна – на 4 различни национални школи, а от друга – през индивидуалните художествени концепции и авторски подходи на участниците.

Проектът обединява в едно 4 кураторски подбора, на Кшищоф Марек Бонк, Декан на Силезки университет в Катовице, Полша; на Мария Каптейнс, Фондация „Графейн“ от Нидерландия; на доц. д-р  Регина Далкалъчева, Национална Художествена Академия – куратор на авторите от Германия и на доц. д-р Снежина Бисерова, СУ „Св. Климент Охридски“ – автор и ръководител на целия проект и куратор на художниците от България.

Включени са над 120 графични творби и арт книги.  Проектът предлага поле за художественотворчески обмен на идеи, художествени възгледи, както и на богат спектър от разнообразни графични практики и технологии. Представената колекция цели да очертае съвременните тенденции в развитието на графичния език и да даде база за съпоставки и анализи.        

Снежина Бисерова,
автор и ръководител на проект
„Графичната образност – нова реалност“

The Art Forum “Graphic Imagеry – a New Reality” is an international project that focuses on the graphic image with its inherent specificity and evolution through the prism of national art schools and personal language; on its manifestations on the territory of the original graphics and the artist`s book, in the context of the most up to date applications of classical and digital graphic technologies, drawing and collage.

The project aims to outline and explore the sustainable patterns that are stuck in the graphical visual language system – concept – content – form – artistic invention – reality and its transformation – levels of artistic change – function (communication) realized in the compositions of the participating artists. For many of them, digital software is a powerful artistic tool, provoking personal-minded inventions. The rest use the classical and established design and graphic techniques used in their pure form or in complex author combinations, but what all authors have in common is the extremely vivid and unique way of artistic understanding and transformation of reality, which often leads them to cross the boundaries of the genre.

Within the framework of the project, in a series of exhibitions are presented graphics and artist`s books of PhD students from the Visual Arts Department at the Sofia University of “St. Kliment Ohridski " and from the specialties "Book, Illustration, Printed Graphics" and "Graphics" of the National Art Academy, Sofia. Looking for an author's identity, young artists gravitate between the relative constant of traditional design and graphic techniques and the endless possibilities of digital toolkit.

Organized on a curatorial basis, the project acquired a format of a large-scale forum exploring the development and transformation of the graphic image through the prism, on the one hand – 4 different national schools and on the other – through the individual artistic concepts and author's approaches of the participants. The project combines in one 4 curatorial selections – of Krzysztof Marek Bąk, Dean of Silesia University in Katowice, Poland; by Maria Kapteijns, Grafein Foundation of the Netherlands; Assoc. Prof. Dr. Regina Dalkalacheva, National Art Academy – curator of the authors from Germany and Assoc. Prof. Dr. Snežina Biserova, Sofia University “St. Kliment Ohridski" – author and project manager and curator of the artists from Bulgaria. More than 120 graphic works and art books are included. The project offers a field for artistic exchange of ideas, artistic views, as well as a wide range of diverse graphic practices and technologies. The presented collection aims to outline modern trends in the development of the graphic language and to provide a basis for comparisons and analyses.

Snezhina Biserova
/ Author and project manager/

Catalogue “Graphic Imagеry – a New Reality”

Каталогът „Графичната образност – нова реалност“ / Catalogue “Graphic Imagеry – a New Reality”

Настоящият каталог представя изявени български, германски, нидерландски и полски художници, които използват графичната образност по уникален начин, включвайки рисунъчни, класически графични и дигитални техники в творческата и в преподавателската си практика. В работите си авторите изследват проблема за художествената трансформация (визуална, смислова или чисто технологическа, а оттам – и пластична) от гледната точка на съвременното графично изкуство. Те представят последните си, най-нови графични серии и арт книги, създадени специално за този проект. This catalogue presents prominent Bulgarian, German, Dutch and Polish artists who use graphic imagery in a unique way, including drawing, classical printmaking and digital techniques in their creative and teaching practices. In their works, the authors explore the problem of artistic transformation (visual, message-related, or purely technological, and hence plastic) from the point of view of contemporary graphic art. They present their latest graphic series and artist`s books created specifically for this project.
Изтегли / Download
“GRAPHICS` RE-CONCEPT”

“GRAPHICS` RE-CONCEPT”

На 20. 09. 2022 г. в галерия Сан Стефано в София бе открита изложбата „GRAPHICS` RE-CONCEPT” – първото мащабно арт събитие от проекта „Графичната образност – нова реалност“ на катедра „Визуални изкуства“, ФНОИ, с автор и ръководител доц. д-р Снежина Бисерова. Проектът е международен и се фокусира върху графичния образ с присъщата му специфика и еволюция през призмата на националните художествени школи и персоналния език; върху неговите проявления на територията на оригиналната графика и на арт книгата. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“. Партньори в организирането на проекта са Силезки университет в Катовице, Полша, Фондация „Графейн“ от Нидерландия и Национална Художествена Академия, София.
Виж повече / See more
Exhibitions of the curators

Изложби на кураторите / Exhibitions of the curators

Снежина Бисерова, Регина Далкалъчева, Мария Каптейнс, Кшищоф Марек Бонк / Snezhina Biserova, Regina Dalkalacheva, Maria Kapteijns, Krzysztof Marek Bąk
Виж повече / See more