Начало

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Съобразно Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на здравния министър за преустановяване на присъственото обучение във висшите учебни заведения (тoчка I.2), Деканският съвет на ФНОИ реши, считано от 29.10.2020г. да бъдат преустановени присъствените занятия на студентите - бакалаври и магистри, както и на специализантите и докторантите във факултета. Считано от същата дата се преустановява и присъственото провеждане на заседания и катедрени и факултетни съвети.

Отмяната не се отнася до присъственото провеждане на предварително насрочените държавни изпити за магистри на 29.10.2020г. и 30.10.2020г., както и за защитите на дипломните работи на 2.11.2020 г. в магистърските програми от следните специалности:  Социална педагогика, Музика и ПНУП.

За факултета

Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика, който е създаден през 1983 г. Първите студенти са приети за учебната 1984/1985 г. по специалностите: Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика и Дефектология, редовно и задочно обучение.
Непрекъснато се актуализират учебните планове и програми съобразно развитието на педагогическата наука и социалните потребности. Разкриват се нови специалности: Социална педагогика (1991), Педагогика на деца с невросоматични заболявания, Педагогика на зрително затруднените, Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Слухово-речева рехабилитация, Логопедия (1992), Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Педагогика на обучението по музика (1994).
Във факултета са утвърдени следните специалности, които съответстват на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България и имат програмна акредитация:

Предучилищна педагогика и чужд език.
Предучилищна и начална училищна педагогика
Медийна педагогика и художествената комуникация.
Media Pedagogy and Artistic Communication
Начална училищна педагогика и чужд език
Социална педагогика
Специална педагогика
Логопедия
Физическо възпитание и спорт
Изобразително изкуство
Графичен дизайн
Музика
Музикални медийни технологии и тонрежисура

Новини

05.10.2020 / ФАКУЛТЕТ

Общо събрание на студентите и докторантите във Факултета

Уважаеми колеги,ФСС при ФНОИ Ви кани на Общо събрание на студентите и докторантите във Факултета, за да попълним квотата на  делегатите студенти и докторанти в Общото събрание на ФНОИ! Ако...
Прочетете още
02.10.2020 / ФАКУЛТЕТ

Допълнителна информация за Студентски практики – фаза 2.

Студентски практики - фаза 2 е проект на Министерството на образованието и науката. Софийски университет "Св. Климент Охридски" е партньор в проекта, което дава възможност на всички студенти да осъществят...
Прочетете още
25.09.2020 / ФАКУЛТЕТ

Учебните занятия на студентите от редовна форма на обучение през зимен семестър на учебната 2020-2021 г.. ще се проведат чрез дистанционни средства

Учебните занятия на студентите от редовна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, съгласно решение на Факултетния съвет на ФНОИ от 24.09.2020 г.  и Заповед на...
Прочетете още
24.09.2020 / ФАКУЛТЕТ

Записване на новоприетите студенти в ОКС Магистър за учебната 2020-2021 г.

Записването на кандидатите приети на Второ класиране (за места с платено обучение) ще се извърши от 09.10 до 13.10.2020 г. от 09 до 17 часа по график, който може да...
Прочетете още
23.09.2020 / ФАКУЛТЕТ

ПРИСЪСТВЕНА ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – ОКТОМВРИ 2020 г. ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Присъствената държавна изпитна сесия през месец октомври 2020г. ще се проведе при спазване на стриктни противоепидемични санитарно-хигиенни изисквания. Завършващите студенти ще бъдат разпределени в зали при не повече от 30%...
Прочетете още
03.09.2020 / ФАКУЛТЕТ

На вниманието на студентите от 3 и 4 курс, записани за учебната 2020/2021 от следните специалности на ФНОИ: ПНУП, Специална педагогика, ПУПЧЕ, НУПЧЕ, МПХК, Музика и Изобразително изкуство

Министерството на образованието и науката предвижда новата учебна година – 2020/2021 г. в системата на предучилищното и училищното образование да стартира присъствено. Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, пред които...
Прочетете още
17.08.2020 / ФАКУЛТЕТ

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение ще се проведат чрез дистанционни средства

Учебните занятия на студентите от задочна форма на обучение във Факултета по науки за образованието и изкуствата, съгласно Заповед на Ректора № РД 19-307/31.07.2020 г., ще се проведат чрез дистанционни...
Прочетете още

СУ ФНОИ

bg_BGБългарски