Image

Изложби / Exhibitions

Студентски еко-творби

Творби на студентите от специалност „Изобразително изкуство“ на Софийския университет – Изабел Иванова, Любов Кирилова, Ели Миткова, Надежда Чаушева, Владислав Потапенко, Роксана Маркова, създадени под ръководството на проф. д. н. Лаура Димитрова, гл. ас. д-р Красимира Дренска и гл. ас. д-р Венцислава Стоянова и на студентите от специалност „Църковни изкуства“ на Великотърновския университет – Никола Димитров и Ивайло Иванов под ръководството на доц. д-р Мариета Конова.

Изабел Иванова представя серия от проекти за облекло, която се основава на идеята за рециклирането на т. нар. „бърза мода“.

Любов Кирилова създава творби от рециклирана хартия, обединени от темата „Изкуство от природата”. Хартията от една страна е най-масово използваният материал в бита и промишлеността, но и от друга – има пряка връзка с природата, заради суровината, от която се изработва. Прекомерното ѝ използване обаче предизвиква екологични проблеми, на които рециклирането може да бъде решение. Днес рециклирането на хартиени отпадъци е широкоразпространена практика в много развити държави и набира сила не само в промишлеността, но и в изкуството. Концепцията на проекта насочва към възможността за такава практика – от непотребни хартиени отпадъци могат да бъдат създадени съвременни художествени творби.

Ели Миткова тръгва от идеята, че човекът и природата са едно цяло и създава рисунки с помощта на графичен таблет.

Надежда Чаушева комбинира в проекта си  „Уроборос“ две от основните значения и употреби на едноименния символ – древноегипетския модел за сътворението на света, в който змията, захапала опашката си бележи границата между хаоса и подредения свят и едно от по-съвременните тълкувания на символа, свързано с непрекъснатата цикличност на материята и етапите на съществуване на всичко, което е живо. В този смисъл тя казва, че можем да вземем египетския космологичен модел за символ на съзнанието, разума, душевността (нематериалните характеристики на човека), а цикличността на материята за символ на крехката и крайната физическа форма. „Комбинирайки двете“ – твърди авторката – „достигаме до обединение на това, което съставлява за нас, човешките същества, света – съвкупност от материални и нематериални възприятия. Затваряме кръга и змията захапва опашката си“.

Владислав Потапенко участва в изложбата с дигиталните рисунки „Капсулата“ и „Синтез“; творби в различни техники представят: Роксана Митова – „Безхаберие“; Никола Димитров – „Поглъщане“; Ивайло Иванов – „Природа“.

 

Students Eco Works

Works by the students of the degree programme “Fine Arts” at Sofia University – Isabel Ivanova, Lyubov Kirilova, Eli Mitkowa, Nadezhda Chausheva, Vladislav Potapenko and Roksana Mitova created under Prof. DSc. Laura Dimitrova, Senior Assist. Prof. Dr. Krasimira Drenska and Senior Assist. Prof. Dr. Ventsislava Stoyanova and artworks by the students of the degree programme “Church Arts” at the University of Veliko Tarnovo – Nikola Dimitrov and Ivaylo Ivanov under the Assoc. Prof. Dr. Marieta Konova.

Isabel Ivanova presents a series of fashion design, which is based on the idea of recycling the so-called "fast fashion".

Lyubov Kirilova presents artworks made of recycled paper, united by the theme "Art from Nature". Paper, on the one hand, is the most widely used material in everyday life and industry, but on the other hand – it has a direct connection with nature, because of the raw material from which it is made. However, its overuse creates environmental problems to which recycling can be a solution. Today, the recycling of paper waste is a widespread practice in many developed countries, which is gaining momentum not only in industry but also in the arts. The concept of the project points to the possibility of such a practice – contemporary works of art can be created from unnecessary paper waste.

Eli Mitkova starts from the idea that man and nature are one and creates drawings with the help of a graphics tablet.

Nadezhda Chausheva combines in her project “Ouroboros” two of the main meanings and uses of the eponymous symbol – the ancient Egyptian model for the creation of the world, in which the snake biting its tail marks the boundary between chaos and order and one of the contemporary interpretations of the symbol connected with the continuous cyclicity of matter and the stages of existence of all that is alive. In this sense, she says, that we can take the Egyptian cosmological model as a symbol of consciousness, reason, spirituality (the immaterial characteristics of man), and the cyclical nature of matter as a symbol of fragile and ultimate physical form. “Combining the two” – says the author – “we come to the unification of what constitutes for us, human beings, the world – a set of tangible and intangible perceptions. We close the circle and the snake bites its tail”.

Vladislav Potapenko participates in the exhibition with the digital drawings “Capsule” and “Synthesis”; works in various techniques present: Roxana Mitova – “Carelessness”; Nikola Dimitrov – “Ingestion”; Ivaylo Ivanov – “Nature”.

Надежда Чаушева / Nadezhda Chausheva