Image

Симпозиум / Symposium

Международен симпозиум АРТ-еко

От 5 до 10 септември 2021 г. в творческия дом „Китен“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя международният симпозиум „АРТ-еко“.

В симпозиума участваха проф. дн Лаура Димитрова и проф. д-р Стефан Алтъков от Софийския университет, проф. д-р Владимир Аврамов, (Великотърновски университет); проф. Дорота Сак и проф. Марек Сак, Полша (Академия Стшемински, Лодз); доц. д-р Мариета Конова и доц. д-р Мартина Караиванова (Великотърновски университет); преподавател д-р Марио Конов (България/Германия, Великотърновски университет); ас. д-р Юлиан Станкулов, (Национална художествена академия); докторант Марина Александрова (Софийски университет); Ялмур Станкулова (България/Турция, Университет Онсекиз март). Създадените от тях творби на екологична тема са дарени на Факултета по науки за образованието и изкуствата.

По време на симпозиума пред участниците бяха представени три презентации на екологична тема от проф. Дорота Сак, от проф. Марек Сак и от ас. д-р Юлиан Станкулов.

International Symposium ART-eco

From 5 to 10 September 2021 in the creative home "Kiten" of Sofia University "St. Kliment Ohridski” the international symposium“ ART-eco ” took place.

The symposium was attended by Prof. Dsc Laura Dimitrova and Prof. Dr. Stefan Altakov from the Sofia University, Prof. Dr. Vladimir Avramov (the University of Veliko Tarnovo); Prof. Dorota Sak and Prof. Marek Sak, Poland (the Strzemiński Academy, Łódz; Assoc. Prof. Dr. Marieta Konova and Assoc. Prof. Dr. Martina Karaivanova (the University of Veliko Tarnovo); lecturer Dr. Mario Konov (Bulgaria / Germany, the University of Veliko Tarnovo); Assistant Professor Dr. Yulian Stankulov, (the National Academy of Arts); PhD student Marina Alexandrova (the Sofia University); Yağmur Stankulova (Bulgaria / Turkey, the Onsekiz Mart University). The works created by them on ecological themes were donated to the Faculty of Educational Studies and the Arts.

During the symposium, three presentations on environmental issues were made by Prof. Dorota Sak, Prof. Marek Sak and Assistant Professor Dr. Yulian Stankulov.