Snezhina Biserova, Stones 1

Международна изложба в БКИ – Варшава / International Exhibition at BCI – Warsaw

Изложбата KOOPERATYWA 2 (седемнадесета колекция), представена в Българския културен институт във Варшава на 17 септември 2021 г. с куратор проф. Марек Сак от Академията за изкуства „Вл. Стешеминки“, Лодз, Полша. The exhibition KOOPERATYWA 2 (seventeenth collection) presented at the Bulgarian Cultural Institute in Warsaw on September 17, 2021 and curated by Prof. Marek Sak from the Strzemiński Academy of Fine Arts, Lodz, Poland.
Още / More
Image

Виртуална изложба ЕКО-арт / Virtual exhibition ECO-art

ЕКО-арт – изложба на преподаватели, докторанти, студенти и възпитаници на Катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“. ECO-art – an exhibition of lecturers, PhD students, students and graduates of the Visual Arts Department of Sofia University “St. Kliment Ohridski ”.
Още / More
Image

Пространство – материя / Space – matter

Изложба на доц. д-р Добрин Атанасов, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Space - matter An exhibition by Associate Professor Dobrin Atanasov Ph.D, lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”.
Още / More
Snezhina Biserova, Stones 1

Виртуална изложба Камъни / Virtual exhibition Stones

Изложбата включва творби на доц. д-р Снежина Бисерова, преподавател в катедра „Визуални изкуства“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“. The exhibition includes artworks by Assoc. Prof. Dr. Snezhina Biserova from the Visual Arts Department, Faculty of Educational Studies and the Arts, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.
Още / More
Snezhina Biserova, Stones 1

Ритми на времето / Rhythms of Time

Презентация, направена по време на международния симпозиум „АРТ-еко“ от проф. Дорота Сак от Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша. Presentation made during the international symposium “ART-eco” by Prof. Dorota Sak from the Strzeminski Academy of Fine Arts, Lodz, Poland.
Още / More
Image

Декорация за екологично градско пространство / Decoration for Ecological Urban Space

Проекти на студенти под ръководството на проф. Марек Сак от Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша. Projects of students under prof. Marek Sak from the Strzemiński Academy of Fine Arts in Lodz, Poland.
Още / More
Image

Студентски еко творби / Students Eco Works

Творби на студентите от специалност „Изобразително изкуство“ на Софийския университет – Изабел Иванова, Любов Кирилова, Ели Миткова, Надежда Чаушева, Владислав Потапенко, Роксана Маркова, създадени под ръководството на проф. д. н. Лаура Димитрова, гл. ас. д-р Красимира Дренска и гл. ас. д-р Венцислава Стоянова и на студентите от специалност „Църковни изкуства“ на Великотърновския университет – Никола Димитров и Ивайло Иванов под ръководството на доц. д-р Мариета Конова. Works by the students of the degree programme “Fine Arts” at Sofia University – Isabel Ivanova, Lyubov Kirilova, Eli Mitkowa, Nadezhda Chausheva, Vladislav Potapenko and Roksana Mitova created under Prof. DSc. Laura Dimitrova, Senior Assist. Prof. Dr. Krasimira Drenska and Senior Assist. Prof. Dr. Ventsislava Stoyanova and artworks by the students of the degree programme “Church Arts” at the University of Veliko Tarnovo – Nikola Dimitrov and Ivaylo Ivanov under the Assoc. Prof. Dr. Marieta Konova.
Още / More
Image

Екология и дизайн 1 / Ecology and Design 1

Изследване на текст, посветен на екологичен проблем и дизайн на лого и рекламни средства, инспирирани от текста от студенти втори курс „Графичен дизайн“ под ръководството на проф. д. н. Лаура Димитрова, гл. ас. д-р Красимира Дренска и гл. ас. д-р Венцислава Стоянова и студенти от специалност „Графичен дизайн“ под ръководството на доц. д-р Дидем Чатал от Университет „Онсекиз март“, Чанаккале, Турция. Study of a text dedicated to an environmental problem. Logo design and advertising design inspired by the text by second-year “Graphic Design” students under Prof. DSc. Laura Dimitrova, Senior Assist. Prof. Dr. Krasimira Drenska and Senior Assist. Prof. Dr. Vetsislava Stoyanova and “Graphic Design” students under Assoc. Prof. Dr. Didem Çatal from the Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey.
Още / More
Image

Екология и дизайн 2 / Ecology and Design 2

Древни символи и съвременни екологични проблеми. Дизайн на карти за игра от студенти – втори курс „Графичен дизайн“ под ръководството на проф. д. н. Лаура Димитрова и гл. ас. д-р Красимира Дренска.гл. ас. д-р Красимира Дренска. Ancient symbols and contemporary environmental problems. Game card design by second-year “Graphic Design” students under Prof. DSc. Laura Dimitrova and Senior Assist. Prof. Dr. Krassimira Drenska.
Още / More
Image

Вдъхновение от природата / Inspired by Nature

Вдъхновени от природата творби на студенти от първи курс “Графичен дизайн”. Модулни композиции, създадени по време на часовете по дисциплината декоративни изкуства и комбинаторика под ръководството на проф. д. н. Лаура Димитрова и гл. ас. д-р Красимира Дренска. Inspired by nature artworks of first year “Graphic Design” students. Modular compositions created during the classes in the discipline of decorative arts and combination techniques under of Prof. DSc. Laura Dimitrova and Senior Assist. Prof. Dr. Krassimira Drenska.
Още / More
Image

Водни отпечатъци / Water Footprints

„Водни отпечатъци“ от Марина Александрова, докторантка, СУ „Св. Климент Охридски“. „Water Footprints“ by Marina Aleksandrova, PhD sudent, Sofia University “St. Kliment Ohridski.
Още / More
Image

Благовремието на дървото / The Timeliness of the Tree

Самостоятелна изложба на д-р Марио Конов, преподавател от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Solo exhibition of Dr. Mario Konov, lecturer at “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo.
Още / More
Image

Проект Взаимоотношения / Project Relations

Ас. д-р Юлиан Станкулов от Националната художествена академия представя своя проект „Взаимоотношения“. Assist. Prof. Dr. Yulian Stankulov from the National Academy of Arts presents his project "Relations".
Още / More