Image

Изложби / Exhibitions

Виртуална изложба „ЕКО-арт“

ЕКО-арт – изложба на преподаватели, докторанти, студенти и възпитаници на Катедра „Визуални изкуства“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Изложбата включва различни видове произведения от ленд арт инсталаця и намеса в градската среда до произведения в традиционните жанрове, плакати, дизайн на предмети и др.

Ленд арт инсталации: „Ориентири“ 1, 2, 3, 4, 5 на гл. ас. д-р Красимира Дренска, която работи с природни материали – камъни, растителни фрагменти, пепел. Инсталацията е реализирана по време на резидентска програма “Следва продължение”, през август 2021 г. в с. Очин дол, с организатор на програмата  “Изкуство в действие”.   Инсталация „Слоеве плъст“ 1, 2, 3, 4, представена в Гроскаген, Саксония, Германия  от гл. ас. д-р Венцислава Стоянова и Стела Инчовска, възпитаничка на специалност „Изобразително изкуство“. 

Интервенция в природна среда: доц. д-р Добрин Атанасов  и неговите „Без заглавие“1 и  „Без заглавие“3 – интервенция в природна среда от симпозиума „Природно – човешко“, с. Ваксево, „Без заглавие“ 2, интервенция в природна среда от Велико Търново, „Всичко тече“ – интервенция в природна среда, Международен симпозиум за лендарт и кинетично изкуство „Кевис“, Габрово.

Концептуални творби: серията „Пластмасова растителност“ на проф. дн Лаура Димитрова; графичната серия „Натура сакра“, включваща три творби в техниката CGD, pigment print и една арт книга “Natura Sacra”, библиофилско издание, CGD, силиграфия на доц. д-р Снежина Бисерова;  „Назад към природата“ на проф. д-р Стефан Алтъков; „Въпреки времето“ на гл. ас. д-р Явор Грънчаров; „Обекти от хартия“ 1, 2, 3 от гл. ас. д-р Цвета Петрова; „Живот от пластмаса“ на студентката от специалност „изобразително изкуство“ Мирела Димитрова под ръководството на проф. дн Лаура Димитрова и гл. ас. д-р Венцислава Стоянова.

Пейзажи: „Бряг“, „Кален бряг“, Ботаническа градина 1 и 2, “Солени скали“ на проф. д-р Бисера Вълева и творбите ; „Природа“ на доц. д-р Мая Димчева.

Абстракции: “Есенна буря“, „Лятна импресия“, „Зимна импресия“, „Отражения“, „Нощни отражения“ на докторант Даниела Тенева.

Плакати, свързани с опазването на застрашени животни: Автори на плакатите са студентите от специалност „Графичен дизайн“ Стела Маркова и Симеон Великов  под ръководството на проф. дн Лаура Димитрова и гл. ас. д-р Венцислава Стоянова.

Дизайн на контейнери във формата на застрашени от изчезване животни от студентката от специалност „Изобразително изкуство“ Мая Джурова под ръководството на проф. дн Лаура Димитрова и гл. ас. д-р Венцислава Стоянова. Контейнерите са предназначени за събиране на материали за рециклиране.

 

Virtual exhibition “ECO-art”

ECO-art – an exhibition of lecturers, PhD students, students and graduates of the Visual Arts Department of Sofia University “St. Kliment Ohridski ”.

The exhibition includes various types of works from land art installation and intervention in the urban environment to works in the traditional genres, posters, design of objects, etc.

Land art installations: “Landmarks” 1, 2, 3, 4, 5 of Senior Assistant Professor Dr. Krasimira Drenska, who works with natural materials – stones, plant fragments, ash. The installation was realized during the residency program “Next” in August 2021 in the village of Ochin dol. The organizer of the program was “Art in Action”. The installation “Layers of Felt” 1, 2, 3, 4, presented in Groskagen, Saxony, Germany by Senior Assistant Professor Dr. Ventsislava Stoyanova and Stella Inchovska, a graduate of the degree programme “Fine Arts”.

Intervention in the natural environment: “Untitled” 1 and "Untitled" 3, symposium “Natural – human”, Vaksevo, author Assoc. Prof. Dr. Dobrin Atanasov. “Untitled” 2, Veliko Tarnovo, author Assoc. Prof. Dr. Dobrin Atanasov. “Everything Flows”, International Symposium on Landart and Kinetic Art “Kevis”, Gabrovo, author Assoc. Prof. Dr. Dobrin Atanasov.

Conceptual works: The series “Plastic Vegetation” by Prof. DSc. Laura Dimitrova; the graphic series “Natura Sacra”, including three works in the technique CGD, pigment print and an art book “Natura Sacra”, bibliophile edition, CGD, silligraphy by Assoc. Prof. Dr. Snezhina Biserova; “Back to Nature” by Prof. Dr. Stefan Altakov; “In Spite of Time” by Senior Assistant Professor Dr. Yavor Grancharov; “Paper Objects”1,2,3 by Senior Assistant Professor Dr. Tsveta Petrova; “Life from Plastic” of the student of the Fine Arts programme  Mirela Dimitrova under Prof. Laura Dimitrova and senior Assistant Professor Dr. Ventsislava Stoyanova.

Landscapes: “Beach”, “Muddy Beach”, “Botanical Garden” 1 and 2, “Salt Rocks” by Prof. Dr. Bisera Valeva; “Nature” by Assoc. Prof. Maya Dimcheva.

Abstract paintings: “Autumn Storm”, “Summer Impression”, “Winter Impression”, “Reflections”, “Night Reflections” by PhD student Daniela Teneva.

Posters related to the protection of endangered animals: The authors of the posters are the students of the Graphic Design programme Stella Markova and Simeon Velikov under Prof. DSc Laura Dimitrova and Senior Assistant Professor Dr. Ventsislava Stoyanova.

Design of containers in the form of endangered animals by the student of the Fine Arts programme Maya Dzhurova under Prof. DSc. Laura Dimitrova and Senior Assistant Professor Dr. Ventsislava Stoyanova. The containers are designed to collect materials for recycling.