Image

Изложби / Exhibitions

Пространство – материя

Изложбата представя поредица от художествени интервенции в природната среда. Инспирациите за тях в силна степен идват от конкретиката на пространството, в което са реализирани. Самите творби се стремят да отговорят на спецификата, даденостите и контекста на самото място. В този смисъл, в пълна степен можем да говорим за ситуационен (site-specific) подход.

Следваната обща концепция предполага пробив в общоприетата за естествена организация на средата. В основата е въпросът за осмислянето на заобикалящото ни пространство.

Водеща характеристика на представените произведения е тяхната материална неустойчивост. Творбите са изградени от ефимерни материали, като листа, пръст, клони и др. Поради това, трайността им е изключително ограничена във времето. Реализацията им е в рамките на фестивали, симпозиуми, публични събития и уъркшопи.

Повечето от представените работи са създадени в творчески тандеми или с помощта на групи доброволци.

Space – matter

Space - matter An exhibition by Associate Professor Dobrin Atanasov Ph.D, lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

The exhibition presents a series of artistic interventions in the natural environment. The inspiration comes from the specifics of the space in which the interventions are realized. The works themselves strive to respond to the specifics and the context of the place itself. In this sense, we can speak of a site-specific approach. The following general concept implies a breakthrough in the generally accepted natural organization of the environment. At the core is the question of making sense of the space around us. The main characteristic of the presented works is their material instability. The works are made of ephemeral materials, such as leaves, soil, branches, etc. Therefore, their durability is extremely limited in time. Their realization is within the framework of festivals, symposiums, public events and workshops. Most of the presented works are created in creative collaborations or with the support of groups of volunteers.

Художествени интервенции в природна среда 2015 – 2021