Image

Изложби / Exhibitions

Виртуална изложба „Камъни“

Изложбата включва творби на доц. д-р Снежина Бисерова, преподавател в катедра „Визуални изкуства“, Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“.

Графичната серия „Камъни“ / Посветена на поезията на Борис Христов/ включва 17 работи, изпълнени в техниката дигитална графика.

Снежина Бисерова развива проблема за графичната транспозиция – контрапункта, залегнал като основен принцип в работите ѝ през последните години. Композициите са монохромно решени в лимитираната, елитарна чистота на черно-бялото, в строгия диапазон на относително семплата, класическа, линеарнощрихова естетика на гравюрата. Те са генерирани дигитално на базата на трансформирана до неузнаваемост авторска фотография. Форматът е квадратен, 50 х 50 см. Основният обект, Камъкът, върху който тематично е фокусирана серията, преминава през различни степени на разпада на природните структури до трансформирането им в нова, почти абстрактна художествена реалност.

Авторът проследява разпада на човешкото и духовното начало с отдалечаването от природата. В житейския си път човек постоянно търси, лута се, губи и преоткрива изконния смисъл на битието, просветлението и изначалните ценности – и така, до края – докато открие своя Камък, „под който да намери подслон“... 

Изложбата е реализирана по проект „ЕКО-арт / АРТ-еко“ реализиран с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“.

Virtual exhibition “Stones”

The exhibition includes artworks by Assoc. Prof. Dr. Snezhina Biserova, lecturer at the Visual Arts Department, Faculty of Educational Studies and the Arts, Sofia University “St. Kliment Ohridski”.

The graphic series “Stones” / Dedicated to the poetry of Boris Hristov / includes 17 artworks in the technique of digital graphics.

Snezhina Biserova develops the problem of graphic transposition - the counterpoint, which has become a basic principle in her work in recent years. The compositions are monochrome in the limited, elitist purity of black and white, in the strict range of relatively simple, classic, linear-stroke aesthetics of engraving. They are generated digitally on the basis of unrecognizably transformed author's photography. The format is square, 50 x 50 cm. The main object, The Stone, on which the series is thematically focused, goes through various stages of disintegration of natural structures until their transformation into a new, almost abstract artistic reality.

The author traces the disintegration of the human and spiritual beginning with the departure from nature. In his life, man is constantly searching, wandering, losing and rediscovering the primordial meaning of existence, enlightenment and original values – and so, until the end – until he finds his Stone, "under which to find shelter" ...

The exhibition is realized under the project "ECO-art / ART-eco" and is implemented under the Scientific Research Fund for Sofia University.