Image

Изложби / Exhibitions

Международна изложба в БКИ – Варшава

Изложбата KOOPERATYWA 2 (седемнадесета колекция), с куратор проф. Марек Сак от Академията за изкуства „Вл. Стешеминки“, Лодз, Полша, беше представена в Българския културен институт във Варшава на 17 септември 2021 г.

Изложбата беше открита от директора на Българския културен институт госпожа Калина Станчева.

Участниците в изложбата и гостите бяха поздравени от посланика на Република България г-жа Маргарита Ганева.

Кураторът на изложбата проф. Марек Сак представи проекта KOOPERATYWA 2 и участниците в него. Кратки поздравителни слова отправиха проф. Михал Рибински, декан на Факултета по живопис и рисуване на Академията за изкуства „Вл. Стешеминки“ и проф. д. н. Лаура Димитрова, ръководител на Катедра „Визуални изкуства“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

В изложбата взеха участие автори от Полша, България, Литва и Словакия:

Проф. д-р Стафан Алтъков, СУ "Св. Климент Охридски", България

Проф. д-р Кшиштоф Дадак, Арт института на университета на Силезия, Катовице, Полша

Проф. дн Лаура Димитрова, СУ "Св. Климент Охридски", България

Проф. д-р Яцек Галевски, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Проф. д-р Анджей Гренда, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Д-р Александра Игнашяк, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Проф. Витолд Калински, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Проф. Войчех Ледер, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Д-р Катажина Милер, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Д-р Томаш Мушял, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Д-р Нарцис Пиорецки, Университет на Жешув, Полша

Проф. Збигнев Пурчински, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Проф. Михал Рибински, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Проф. Дорота Сак, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Проф. Марек Сак, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Проф. Пьотр Стахлевски, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Проф. Збигнев Шот, Университет за изкуства, Познан, Полша

Проф. д-р Пьотр Швец, Университет за изкуства, Познан, Полша

Д-р Йоанна Счинска, Академия за изкуства "Владислав Стшемински", Лодз, Полша

Проф. Ярослав Ухел, Университет „Матей Бел“, Банска Бистрица, Словакия

Проф. Живиле Ясутите, Академия за изкуства, Вилнюс, Литва

Гл. ас. д-р Явор Грънчаров, СУ „Св. Климент Охридски“, България

Представянето на проф. д. н. Лаура Димитрова, проф. д-р Стефан Алтъков и гл. ас. д-р Явор Грънчаров в изложбата беше осъществено с подкрепата на Българския културен институт във Варшава и  Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет чрез проект „ЕКО-арт/ АРТ-еко“.

International Exhibition at BCI – Warsaw

The exhibition KOOPERATYWA 2 (seventeenth collection), curated by Prof. Marek Sak from the Strzemiński Academy of Fine Arts, Lodz, Poland, was presented at the Bulgarian Cultural Institute in Warsaw on September 17, 2021.

The exhibition was opened by the director of the Bulgarian Cultural Institute Mrs. Kalina Stancheva.

The participants in the exhibition and the guests were greeted by the Ambassador of the Republic of Bulgaria Mrs. Margarita Ganeva.

The curator of the exhibition Prof. Marek Sak presented the project KOOPERATYWA 2 and its participants. Short congratulatory speeches were given by Prof. Dr. Habil. Michał Rybiński, Dean of the Faculty of Painting and Drawing of the Strzemiński Academy of Fine Arts and by Prof. DSc. Laura Dimitrova, Head of the Visual Arts Department of the Faculty of Educational Studies and the Arts of Sofia University “St. Kliment. Ohridski”.

Authors from Poland, Bulgaria, Lithuania and Slovakia took part in the exhibition:

Prof. Dr. Stefan Altakov, Sofia University “St. Kliment Ohridski, Bulgaria

Prof. Dr. Krzysztof Dadak, , PhD, Art Institute of the University of Silesia in Katowice, Poland

Prof. Laura Dimitrova, DSc, Sofia University “St. Kliment Ohridski, Bulgaria

Dr. Jacek Galewski, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Prof.  Andrze Grenda, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Dr. Aleksandra Ignasiak, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Prof. Witold Kaliński, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Prof. Wojciech Leder, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Dr. Katarzyna Miller, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Dr. Habil. Tomasz Musiał, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Dr. Narcyz Piórecki, the University of Rzeszów, Poland

Prof. Zbigniew Purczyński, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Dr. Habil. Michał Rybiński, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Prof. Dorota Sak, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Prof. Marek Sak, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Prof. Piotr Stachlewski, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Prof. Zbigniew Szot, the University of Arts in Poznań, Poland

Prof. Dr. Piotr Szwiec, the University of Arts in Poznań, Poland

Dr. Habil. Joanna Trzcińska, the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź, Poland

Prof. Jaroslav Uhel, the Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia

Prof. Živilė Jasutytė, the Vilnius Academy of Arts, Lithuania

Senior Assist. Prof. Dr. Yavor Grancharov, Sofia University “St. Kliment Ohridski, Bulgaria

The participation of Prof. DSc. Laura Dimitrova, Prof. Dr. Stefan Altakov and Senior Assist. Prof. Dr. Yavor Grancharov in the exhibition was realized with the support of the Bulgarian Cultural Institute in Warsaw and was implemented under the Scientific Research Fund for Sofia University within the project “ECO-art / ART-eco”.