Image

Изложби / Exhibitions

Ритми на времето

Презентация, направена по време на международния симпозиум „АРТ-еко“ от проф. Дорота Сак от Академията за изкуства „Владислав Стшемински“, Лодз, Полша.

Rhythms of Time

Presentation made during the international symposium “ART-eco” by Prof. Dorota Sak from the Strzeminski Academy of Fine Arts, Lodz, Poland.